သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသၢမ်ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸဵတ်း ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသၢမ်ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸဵတ်း ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆသၢမ်ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်းၸဵတ်းၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 01/2017

ဝၼ်းထိ 16/01/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႊသွင်လမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/12/2016 သေၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉလႆႈတၢႆၸဵတ်းၵေႃႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းပႃးတင်းၼၢင်း ယိင်းသွင်ၵေႃႉလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးႁႃႈၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 8:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈယွင်ပၢင်လဢဝ် ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်း တီႈလွႆယဵၼ်တီႈဢၼ်မီးတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ယူႇဝႆႉႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယိုဝ်းတေႃႇထိုင် 6:30 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 100 သေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢၵ်ႇပၢႆ။ၽွင်းတႄႇ ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄသေၼီပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းလုင်းလုင်း ၸိၵ်ႉတ။ႁိူၼ်းလုင်း ၼႆႉၵႂၢင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈတေႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေးၼႆ ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 4:05 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵျႅတ်ႊ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်လမ်းလုၵ်ႉ တၢင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းလွႆယဵၼ်လႄႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း။

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလုင်းလုင်းၸိၵ်ႉတသေ တိူဝ်ႉၺႃးသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ ပႃးၸဵမ် လုင်းလုင်းၸိၵ်ႉတ လႄႈတိူဝ်ႉၺႃးပႃးၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ၊ ဢွၼ်ႇၸႆၢး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်တူဝ် တူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႈတၢႆထင်တီႈ တူဝ်ၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

မၢၵ်ႇသၢမ်လုၵ်ႈတူၵ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသေတိူဝ်ႉၺႃးသင်ၶၸဝ်ႈသီႇတူၼ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပၢႆႈ သေႃႉႁူမ်ႈ တႂ်ႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 16 လင်လႆႈလုၵွႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ။

ဝၢႆးဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းသေ ပၵ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၾင်ပႅတ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈတီႈပၢင်လၢင်းမိူဝ်ႈယၢမ်း 7:30 ၵၢင်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၾင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉၼၢင်းယိင်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၸႃႉ တၢမ်ႁိတ်ႈ ႁွႆႈၾိင်ႈထုင်းသင်။ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဢမ်ႇသႂ်ႇၵွမ်ႇသင်ၵဵၼ်သႂ်ႇသၢတ်ႇသေၾင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ်ၵပ်းၽူင်းႁႃၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းဝဵင်းႁႂ်ႈမႃးႁပ်ႉၵႂႃႇ ယူတ်းယႃ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႆလႄႈယၢမ်း 7:30 တၢမ်းၶမ်ႈၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းႁပ်ႉမိူဝ်းထိုင်တီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11:30 ၵၢင်ဝၼ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼု ဢႃယု 35 ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸၢႆး ဢၢႆႈဝုၼ်း လႄႈပေႃႈၾၢႆႇၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း လုင်းလုင်းၸိၵ်ႉတ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇလူင်း ၼၼ်ႉတူၵ်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေလႆႈလုတၢႆ။ မၼ်းၼၢင်းမီးလုၵ်ႈလၢင်း ႁူၵ်းၵေႃႉ လႄႈ တိုၵ်ႉ ပႃးတွင်ႉဝႆႉထႅင်ႈပႅတ်ႇလိူၼ်။ မၼ်းၼၢင်းၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း သေလႆႈတႅပ်းၶႃၾၢႆႇၶႂႃပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 06/01/2017 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 ပၢၵ်ႇပၢႆလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄးတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း။ၼႂ်းဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊၼႆႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ၶိုၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 506 ၼၼ်ႉ တႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 501 လႄႈ 502 ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

01 16 2017 BA arial bombing in kyaukme shn

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပဵၼ်ၸၢဝ်းၼႃးတင်းမူတ်း) ဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇယု ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇသႂ်ႇ
 1 လုင်းၸိၵ်ႉတ 70 ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းၶႃသွင်ၶႂၼ်ပုတ်းၶၢတ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ
 2 ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း 30 မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸိၵ်ႉတၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးသွင်ၶွၼ်
 3 ၸၢႆးဢၢႆႈယူင်ႇ 30 မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးပုမ်မၼ်းၸၢႆးတၢႆထင်တီႈ

 

01 16 2017 Corpse of Lung Jeak Da killed by Burma Army aerial bombing 01 16 2017 Corpse of Sai Ai Woon killed by Burma Army aerial bombing 01 16 2017 Corpse of Sai Ai Yong killed by Burma Army aerial bombing

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆး/ယိင်း ဢႃႇယု ပေႃႈမႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး
1 ဢေးလႅင်း ယိင်း 20 လုင်းဢွင်ႇပႃႈဢွင်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း
2 ၼၢင်းၶိၼ်ႇ တၢၼ်းၼု (မေးၼၢင်း ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ သေတၢႆ) ယိင်း 35 လုင်းပေႉၼၢႆးၵၢၼ်း

မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃသွင်ၶွၼ် ဝၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊  လႆႈတႅပ်း ၶႃပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2017ပႃးတွင်ႉလႆႈ 8 လိူၼ်လႄႈမီးလုၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သေ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ပဵၼ်မႄႈမၢႆႈ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ

1.ၼၢင်းမွၼ်း 14 ပီ

2.ၸၢႆးသႅင် 12 ပီ

3.ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် 10 ပီ

4. ၼၢင်းဢေးၽွင် 9 ပီ

5. ၸၢႆးၵွၼ်းငိုၼ်း 6 ပီ

6. ၼၢင်းမူၺ်လၢဝ် 1 ပီ

ၼႃႈႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်းလႆႈမႆႈ ၸႂ်လူင်လၢင်

3 ၸၢႆးၵွၼ်းငိုၼ်း ၸၢႆး 5

လုၵ်ႈၸၢႆးဝုၼ်း

ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼု

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁူဝ်မႃႇ ၾၢႆႇၶႂႃ
4 ၸၢႆးဢၢႆႈဢွင်ႇ ၸၢႆး 37 လုင်းၵၢတ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတိၼ်လႄႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႅၼ်းမႃး ဢိတ်း ဢိတ်း
5. ၸဝ်ႈၸၢင်း ပုင်ၺ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 26 လုင်းၸၢင်းမၼ်ႈပႃႈၸၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇလႄႈၶႃလူင် လႆႈယင်ႉယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ
6. ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶေမိၼ်တ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 33 လုင်းၸၢင်းသူၺ်ႇပႃႈၸၢင်းမဢေး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၵွင်းလင် 5 တီႈ လႆႈယင်ႉယူတ်း ယႃ တီႈႁူင်း ယႃၶိုၼ်းၼိုင်ႈ
7 ၸဝ်ႈၸၢင်း ၵႃလိင်တ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 37 လုင်းၸၢင်းသူၺ်ႇထုၼ်းပႃႈၸၢင်းၼီး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈမိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ လူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2017

 

01 16 2017 Nang Khin Than Nu injured by Burma Army aerial bombing 01 16 2017 5 year old child injured by Burma Army aerial bombing 1

သၢႆမၢႆႁိူၼ်းလႄႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းလုလႅဝ်ယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင် ႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းလုလႅဝ် မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း
1 ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မီးၸဝ်ႈၸၢင်း 3 တူၼ် /ပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 16 တူၼ် /ပႃး ၵျွင်းသုင်းသွမ်းသွင်လင်၊ ထၢင်ၼမ်ႉ 2 ထၢင်၊ႁူင်းႁုင်မိုဝ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ႉ ဢုတ်ႉ 200 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ
2 လုင်းၸိၵ်ႉတ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ

ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း လႄႈၶူဝ်း ႁိူၼ်း၊လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း၊ ဝူဝ်းသွင်တူဝ်တၢႆၼိုင်ႈတူဝ် ၸဵပ်းၼိုင်ႈတူဝ်

ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ 250 တိၼ်း၊

ၸၢၵ်ႈသီၶဝ်ႈၼိုင်ႈလင်

တေမႅၼ်ႈငိုၼ်း8,285,000 ၵျၢပ်ႈ
3 ၸၢႆးမွင်ႇဢေး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 60  သႅၼ်
4 ပႃႈဢေးၼေႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 50 သႅၼ်
5 ပႃႈဢေးမုင်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ သွင်ႇၾႆး 50 သႅၼ်
6 ပႃႈဢေးၼီႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 30 သႅၼ်
7 ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ၵူၼ်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ 30 သႅၼ်
8 ၸၢႆးဢၢႆႈပ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 30 သႅၼ်
9 လုင်းဢွင်ႇၵျေႃႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ သွင်ႇၾႆး 20 သႅၼ်
10 ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 600,000 ၵျၢပ်ႈ
11 ပီႈဝိၼ်း မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 500,000 ၵျၢပ်ႈ
12 လုင်းပီး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
13 ၸၢႆးသႅင်ၶၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
14 ၸၢႆးသၢင်ႇပီး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 8 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ
15 ၸၢႆးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 200,000 ၵျၢပ်ႈ
16 လုင်းၸိင်ႇ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၾႃႁိူၼ်း 200,000 ၵျၢပ်ႈ
17 လုင်းၸၼ်ႇတေႃး မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ ၸွမ်ႁိူၼ်း၊ ၽၵ်းတူပွင်ႇ 100,000 ၵျၢပ်ႈ

 

01 16 2017 Damage to Pang Mark Mur Temple from Burma Army aerial bombing 01 16 2017 Cow of Lung Jeak Da killed by Burma Army aerial bombing

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                               +66: (0) 62- 941-9600             (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း            +66: (0) 63-838-9029 (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: >>> Shan| Burmese| English

Videos

More Videos
Watch the video