လွင်ႈ SHRF

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး) ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူးဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 06/12/1990 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇမိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ပိုင်ႈၼိူဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ၵူႈတီႈၵူႈၽၢႆႇ၊ ၵူႈပၢႆး၊ ၵူႈတူၼ် ၵူႈၸဝ်ႈ၊ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းၶဝ်း၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိူဝ်းၸၢဝ်းတႆး ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ၸင်ႇသိုပ်ႇယၢင်ႈယိုၼ်းပွင်ပဵၼ်မႃးလႆႈ။

ယိူင်းဢၢၼ်း

  • ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးပၼ်ၽူႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပႄႉၵိၼ်။
  • ပိူဝ်ႈတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၸၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပူၵ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွမ်းၾိင်ႈပိုၼ်ႉလွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။
  • ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈလွင်ႈၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ။
  • ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်း

ႁဝ်းၶႃႈပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပိူင်ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပိူင်လူင်မၼ်းၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇႁၢင်ႇၵႆ ဝဵင်းသေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႄႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ႁဵတ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းသူင်ႇၸူးထိုင်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလူင်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေႁဵတ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းတၢမ်လိူင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၼပ်ႉယမ်ထိုင်ယူႇ…

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

Email: [email protected]