သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 7/2/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 28 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းၽႃႇသႂ်ႇတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/1/2022။

ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢႃယု 28 ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈၼႂ်းရူတ်ႉ/ၵႃးမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၵႂႃႇၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး (ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ)၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈ ရူတ်ႉ/ၵႃးပဝ်ႇ (ဢမ်ႇတၢင်ႇသင်) မႃးဝႆးဝႆးတၢင်း လင်မၼ်း သေၽႃႇသႂ်ႇႁႅင်းႁႅင်း တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပေႃးသဵၼ် လူင်ၵႂႃႇ 15 ဝႃး။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သဵင်မၼ်းပေႃးလင်လူင်ၵႂႃႇမိူၼ်သဵင် ရူတ်ႉ/ ၵႃး တၢင်ႇယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉတၵ်းဝူၵ်ႉ ဢဝ်ယိူဝ်ႇတၢင်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇ ယဝ်ႉသိုပ်ႇႁေႃႈရူတ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇဢမ်ႇၵိုတ်းရူတ်ႉ မႃးတူၺ်းသင်။

 

ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၸင်ႇႁိပ်ႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ၵႂႃႇႁူင်းယႃမိူင်းသူႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈမေႃယႃတီႈႁူင်းယႃလၢတ်ႈဝႃႈ ႁွႆးၸဵပ်း ႁွႆးၸတ်ႉ ၸွမ်းတူဝ် ၸွမ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉယူတ်း ယႃပၼ်သေ ၶိုၼ်းၼႄႉၼမ်း ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ တူၼ်ႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၶူဝ်လမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉ တၢင်းၸဵပ်း ႁွႆးၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈ မႃးသေ ငဝ်းလၢႆးလႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလီယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈမေးမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး မိူဝ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 1.30 ဝၢႆးဝၼ်း ဝၢႆးမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇသႂ်ႇယဝ်ႉ သွင်ၸူဝ်ႈမူင်း။

ဝၢႆးႁေႃႈ ရူတ်ႉၽႃႇသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး မၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉ ၶလယ 149 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်း ၸၢႆးၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈတပ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တုၵ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်း လဝ်ႈၼၼ်ႉပၼ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ ၼႃႇ လႄႈ တေပၼ်တၢမ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း ထႅင်ႈတပ်ႉၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈ သိုၵ်းတီႈတပ်ႉပၢင်ႇၸွႆး။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉ တီႈတပ်ႉ ၶလယ 149 ၼၼ်ႉ မႃးၸူး ႁိူၼ်းၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမေးၼၢင်း မၼ်းလႄႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇပႃး။ မေးၼၢင်းမၼ်းလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈတေၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈလႆႈလုသုမ်းၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉ/ၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၶွင်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁႃႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းပၼ်တႃႇ ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်း ပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင်။

ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၸႃႉ ၾင်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 31/1/2022 သေလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ 100 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ            +66: 88 680 4913        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ