ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း (တြႃး) တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းထိုင်သိပ်းပီ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 02/2018

ဝၼ်းထိ01/03/2018

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း (တြႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းထိုင်သိပ်းပီ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉၼႂ်းထုင်ႉပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 တင်ႈတႄႇသီႇပီထိုင်သိပ်းပီ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၺႃးတိမတ်ႉတင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 သေလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈႁူဝ်ပူင်းယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017။ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈသင်ယဝ်ႉမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိမတ်ႉယွၼ်ႉမီးၶူဝ်းၶွင်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း၊မၢၵ်ႇၵွင်ႈပဵၵ်ႉသမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်းတၢမ်ၾိင်ႈထုင်းပႂ်ႉႁႆႈလႄႇထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈႁူဝ်ပူင်းလႄႈလႆႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထိုင်ႁူၵ်းလိူၼ်ပၢႆၵွပ်ႈဝႃႈၽူႈမၢပ်ႇၼႄးတၢင်းၽိတ်း (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႄလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) လႆႈတႅတ်ႈတေႃးဢမ်ႇၼၼ်ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၼႂ်းလုမ်းတြႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလႄႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ) ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈႁူဝ်ပူင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 ၵၢင်ၼႂ်သေၽူႈၵႄႈတၢင် (lawyer) ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈတေပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃတင်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေဢဝ်လၢႆႈသူင်ႇၸူးၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၺွင်ႇသူၺ်ႇ) လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ၽိုၵ်ႉၽၢၵ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ။ၽွင်းဢဝ်တူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃၶေႃႈ 67 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် (ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ)၊ပၵ်းပိူင်မၢႆ 3/3 လႄႈ 5/4 ပီ1956 ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်- ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ယွၼ်ႉမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ) လႄႈပၵ်းပိူင်ၶေႃႈ 12 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ (ယွၼ်ႉမီး ၵွင်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေလွင်ႈလွင်ႈ) လႄႈၶေႃႈ 8 ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ(ယွၼ်ႉမီးရူတ်ႉ/ၵႃးဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႃယု ဝၢၼ်ႈတီႈၺႃး တပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃဢၼ်ၼႄးသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ
1 ၸၢႆးၵူဝ်ႇ 37 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 လႄႈ ၶလရ 249 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် – 1 ပီ

ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ -3 ပီ

4 ပီ
2 ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း 24 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း ၶမရ 424 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် – 1 ပီ

ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ -3 ပီ

4 ပီ
3 လုင်းဢေႃးၼ 40 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 လႄႈ ၶလရ 249 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ပီ
4 ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ 28 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 လႄႈ ၶလရ 249 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ပီ
5 ၸၢႆးၸၢမ်ႇ 29 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ပီ
6 ၸၢႆးၶုၼ် 30 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၶလရ 249 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ပီ
7 ၸၢႆးပၼ်ႇတ 30 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် – 1 ပီ

ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ – 7

8 ပီ
8 လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး 47 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုင်း ၶလရ 249 ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ -3 ပီ

ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ – 7

10 ပီ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယုပီၸၢႆးဝိၼ်းၵေႃႈၺႃးတိမတ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼႆသေၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃယူႇၵူၺ်းၵႃႈပႆႇလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ။

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁႃတၢင်းတၢင်ႇလိူင်ႈၼႂ်းႁူဝ်ပူင်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃးလုမ်းတြႃးၼႆႉယူႇ။

လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်ႇၼႄဝႃႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတြႃးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်တဵၵ်းတဵင်ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈႁၢႆႉၵျၢမ်းတႃႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးၵူဝ်သေလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယႃႇႁႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်းလႄႈလွင်ႈသေႇယူင်းပူင်းယႃႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၼႂ်းလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆသေတႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်။

ၸၢႆးႁေႃသႅင်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်”ၼႆ။ “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိပ်ႇငႅၼ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႂ်ႈယွမ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း/တြႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆးဝႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇမတ်ႉသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းလၢႆတီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ၶႃႈႁႅမ်၊တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                          +66: 62- 941-9600              (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                                  +66: 97- 143-1530              (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသႅင်တႆး                                          +66: 94- 728-6696              (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

PDF files: >>>  Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ