ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ပၢင်ၵုမ် IFC တူၼ်ႈတီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး (ASSR)

ဝၼ်းထိ 15/01/2018

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ပၢင်ၵုမ် IFC တူၼ်ႈတီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး(ASSR) သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း၊ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ “ႁုပ်ႈတုမ်” ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းstrategic environmental assessment (SEA) ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ။ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉၶွမ်ႊပၼီႊငိုၼ်း ၵွင်တိုၼ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းInternational Finance Corporation (IFC) ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇပီ 2016။

တင်ႈတႄႇၸဵမ်လႂ်မႃးၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈသၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈ လူင်း ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်း(SEA) ဢၼ်တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈၶွမ်ႊပၼီႊ သၢင်ႈ ၽၢႆသေပဵၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးမွၵ်ႈ 1,000 ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းပႃးတင်းၽၢႆၼွင်ၾႃတီႈ ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းယွၼ်ႉႁႅင်းၾႆးမၼ်းတေဢဝ်သူင်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆၼွင်ၾႃၼႆႉငဝ်းလၢႆးမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်တင်းၽၢႆတၢင်ႇဢၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၵႄႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်တီႈဢၼ်မီးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်တေႃႇသူႈတွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၼပ်ႉ ႁူဝ်သိပ်းပီ။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေႁႃတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈၽွင်းလၢႆၾၢႆႇႁႃတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်း တိုၼ်း သၽႃဝၼၼ်ႉယူႇသေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃလႄႈသေႇယူင်းပူင်းယႃႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

IFC ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ(တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ)မၼ်းၼၼ်ႉမႃးၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈၶႂ်ႈဝႃႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးၵူႈၾၢႆႇသေပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈမႃးဝၢႆးၵၢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး) လူင်ႈၼႃႈၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး၊ၵၢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ် IFC ၸတ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉယိုင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်တီႈလီႁီႉလီၼႄးယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၸုမ်းသၽႃဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၼႆႉမိူၼ်တင်း IFC ၽိူမ်ႉလွင်ႈ လူ လၢႆသႂ်ႇၼႂ်းတၢင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၶဝ် တီႈတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ၊ၵွပ်ႈဝႃႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝတႃႇမီးသုၼ်ႇတႅပ်း တတ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးယင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းငိုၼ်းၵွၼ်ႈယႂ်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွတ်ႊသ်တရေႊယႃႊၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ (တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ) ၼၼ်ႉ တေႉတေႉၵွပ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ AusAid ဢၼ်ပႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉတၢင်းလၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉတတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈၽေးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်မိူဝ်ႈပီ 1996-1998 ၼၼ်ႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁၢမ်းဝႆႉတႃႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉထူမ်ႈယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆတႃႈသၢင်း (မိူင်းတူၼ်) ၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                 +95- 92- 6436- 2973

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး               +95- 99- 7187- 9982

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                 +66- 62- 941- 9600

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ