ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ဝၼ်းထိ 08/03/2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸုမ်းသၽႃဝမၢၼ်ႈ (Myanmar Environment Institute) ၶဝ်ၸတ်းတႃႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တင်းမူတ်း။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၸုမ်း MEI ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမိူဝ်ႈၼႆႉ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ သေတႃႉၸုမ်း MEI ၼႆႉႁႃသူၼ်းတုမ်ပၼ်ႁႅင်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယူႇ။သင် ဝႃႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်သၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈ တႃႈ လူင်ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉတင်းမူတ်း။ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇဢူဝ်း၊မၢၵ်ႇဝၢၼ် 637 ဢေႇၵႃႉ၊ပိုၼ်ႉတီႈႁႆႈၼႃး 140 ဢေႇၵႃႉလႄႈသူၼ်ႁႆႈတင်းၼမ်ပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ႁူင်း ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတေတူၵ်းယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉတင်းသဵင်ႈ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈသင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ် ၼႆႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈမႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ပေႃးသိုပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼႆႉယူႇၵေႃႈမိူၼ်တင်းဢဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ထိမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉလူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇလႆႈ ထွမ်ႇသဵင် ႁဝ်း ၶႃႈသေၵႅတ်ႇၶႄပၼ်မူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈလုၵွႆ။ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းသူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းတင်ႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2008 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ယွၼ်ႉၽၢႆၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵွပ်ႈ ဝႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၾင်ႇ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းသီႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼိူဝ် မႄႈတူႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးသိုၵ်းသိူဝ်လၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆၼႆႉၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ၊ၵျပၢၼ်ႇ၊သဝိတ်ႉသလႅၼ်ႇလႄႈၵျိူဝ်ႇမၼီႇၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းဝႆႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                          +95 (0) 9-453-132-755

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                       +95 (0) 9-262-108-062

ၸၢႆးၵွၼ်ႈသႅင်                         +66 (0) 62-941-9600

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ