တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉ

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 03/2017

ဝၼ်းထိ 27/03/2017

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈတိၺွပ်းၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12-18/03/2017။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈမၢႆ 1008 ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇဢႃယု54 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိၼ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း။ၶဝ်ယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇသေၶဝ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၺႃးလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ။

ၸုမ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇသေၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်မၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈထိၼ် 2 လၵ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းၽွင်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/03/2017။ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢဝ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵႂႃႇတီႈမၢၼ်ႈ 335 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တီႈၼၼ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇလႄႈၸိၼႄးဝႃႈလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸွႆႈသိုၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းသေတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၸွမ်းၶဝ်လႄႈၸႂ်ႉပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၺွပ်းၸၢႆးၼွႆႉသၢင်ႇသႅင်ဢႃယု 48 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်းဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်း။တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸူးတပ်ႉမၢၼ်ႈ 335 ၼႂ်းမိူင်းယွင်း၊ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉပႃးၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၸွမ်းၵႂႃႇၶႆႈတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်သေႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမတႃး(ယူဝ်းယူဝ်း)ၵူၺ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းတႆးၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 ဝၢႆးဝၼ်း။

မိူဝ်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၺွပ်းၸၢႆးၼွႆႉသၢင်ႇသႅင်ၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ပႃးလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 18/03/2017 ၼၼ်ႉၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) လွင်ႈဝႃႈလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၼႆႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းတႆးတေႉၼႆၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းပွႆႇလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈငိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 20 လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ။မိူဝ်ႈသွင်ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 573 ယိုဝ်းတၢႆတီႈႁိူၼ်းၶဝ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃပေႃႈမႄႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                          +66: (0) 62- 941-9600         (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ယိင်းလွၼ်ႉလႅင်း                +66: (0) 63-838-9029          (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ