သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉလုင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 19/07/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉလုင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

လုင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 27/06/2018 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။လုင်း ၵၢင်ႉ ၺႃးမၢပ်ႇၼႄးသႂ်ႇဝႃႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၵွင်းသၢႆး/ ဝေႃးလၶႄး(မိူင်းယၢင်းလႅင်) ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)မွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉဢၼ်ၶုၼ် သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 13 ၵေႃႉလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း ၵႂႃႇၼွၼ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈ မူးသိူဝ်းဝၢၼ်ႈတႆးဢၼ် မီးလင်ႁိူၼ်း30 လင်လႄႈမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၶုၼ်သိုၵ်းလူင်တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉလႆႈၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁူၵ်း ၵေႃႉ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လႄႈသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ) ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်းၼၢင်းၸၢမ်သေတွင်ႈထၢမ်မၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်း။

ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်း 11:30 ၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းလုင်းၵၢင်ႉတွင်း သေထူပ်းႁၼ်ၵႅတ်ႉသ်မၢၵ်ႇပွႆႇပႃယဝ်ႉမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈလုင်းၵၢင်ႉတွင်းပဵၼ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ။လုင်းၵၢင်ႉ တွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ၊ပဵၼ်လုင်းၵၢင်ႉၵူၺ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇသေပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်တိၼ် ပိတ်ႉလုင်းၵၢင်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းယဝ်ႉလၢၵ်ႈလုင်းၵၢင်ႉလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇဝႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လုင်းၵၢင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၼႃးထီး တီႈမႆႉႁႆး ၼၼ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်တၢႆတီႈၼၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈ သွၵ်းသႂ်ႇမႅပ်ႉၾၢႆႇသၢႆႉ 1 ၵမ်း၊ တႃၾၢႆႇသၢႆႉ 1 ၵမ်း၊ သူပ်း 1 ၵမ်း၊ ၶီႈမွမ်ႈ 2 ၵမ်း၊ ထိုင်တီႈလုင်းၵၢင်ႉ ပေႃးဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ ဢၢပ်ႇယၢင်ၵႂႃႇသဵင်ႈတင်းတူဝ်။ လုင်းၵၢင်ႉ ပႆႇတၢႆလႄႈဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈတွင်ႈသႂ်ႇ ၼႃႈဢူၵ်း 6 ၵမ်းယဝ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ 3 ၵမ်း ၵွင်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈလုင်းၵၢင်ႉတင်ႈတူဝ်ၶိုၼ်ႈ သေၼႅတ်ႈဝၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈၶႃ 2 ၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈ သေ ပတ်ႉလူမ်ႉထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းလင် ၵွင်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉၵူၺ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢမ်ႇ ၸပ်း လုင်းၵၢင်ႉ သေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းလမ်းၸွမ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း 4 ၵေႃႉမိူဝ်းႁွင်ႉဢဝ်ၸၢႆး ငူၺ်ႇ ဢႃယု 30 သေ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈသိုၵ်းတႆးတီႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉပၢပ်းမႅပ်ႉ ၾၢႆႇသၢႆႉ 3 ၵမ်း၊ ဢဝ် တိၼ် ပိတ်ႉတိၼ် ထိပ်ႇ ၸဵပ်းတူဝ်လၢႆလၢႆလၢႆသေပွႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/06/2018 ယၢမ်း 05:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉလႆႈၸတ်းႁႅင်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉၵႂႃႇသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း တႂ်ႈႁိူၼ်း ပေႃႈထဝ်ႈဢွင်ႇ၊ လႆႈသုမ်းငိုၼ်း 12,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ပေႃႈထဝ်ႈဢွင်ႇ ထၢမ် ၶဝ်ဝႃႈ သူမႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵဝ်ႁဵတ်းသင်? ၶဝ်တွပ်ႇၼႄးဝႃႈၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈလုင်းတွင်း မႃးမႅပ်း သိူင်ႇတူဝ် ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်း ၼႆသေ လၢတ်ႈတီႈပေႃႈထဝ်ႈဢွင်ႇဝႃႈပေႃးႁၼ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လုင်းတွင်း တီႈလႂ် မိူဝ်ႈ လႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်း 06:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း မွၵ်ႈ 50 ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈတီႈ မႆႉႁႆးၼၼ် ႉႁၼ် ပဵၼ် လိူတ်ႈ ပဵၼ်ယၢင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈ လုင်း ၵၢင်ႉတၢႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်း သွၵ်ႈႁႃ ၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆ ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်။ ထိုင် ဝၼ်း ထိ 29/06/2018 ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် မႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸင်ႇၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် လုင်းၵၢင်ႉၾၢႆႇ ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈတီႈၼႂ်းၵႄႈ မၢၵ်ႇ ႁိၼ် ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈ လၵ်း။ လႆႈႁၼ်လုင်းၵၢင်ႉပဵၼ်လိူတ်ႈ ပဵၼ်ယၢင် တဵမ်တူဝ်ဝႆႉလႄႈ ႁွႆးၸဵပ်း တင်းၼမ် မႅပ်းသိူင်ႇတူဝ် 2 ၶိုၼ်း ဢိုပ်းၶဝ်ႈ ဢိုပ်းၼမ်ႉ ဝႆႉၼႂ်း ၵႄႈမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလုင်းၵၢင်ႉ ၸွႆႈယူတ်းယႃ လုမ်းလႃးမၼ်းဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၸဵပ်း ၼႂ်းႁႅင်းလႄႈၶီႈ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ သေလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉ။

ႁွႆးၸဵပ်း လုင်းၵၢင်ႉတွင်း

လုင်းၵၢင်ႉတွင်းၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵၢင်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီဢႃယု 50 ၸိုဝ်ႈပေႃႈလုင်းဝိုၵ်ႉ မႄႈပဵၼ်ပႃႈသူၺ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႃႇတီႉ ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသီႇ ၵေႃႉ လႄႈလုၵ်ႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းထိ 08/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 30 ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃႇၽႆႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ဢိူင်ႇၼွင် လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ မိူဝ်း ယႃႉသေႃးၽၵ်းတူ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၵ်း ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသိုၵ်းတႆး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၵ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ 1. ၸၢႆး ၵူမ်းဢႃယု 30 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢေႃး + ပႃႈထုၼ်း၊ 2. ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ဢႃယု 31 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢုင်း + ပႃႈၽဵင်ႇ၊ 3. ၸၢႆးၼေႇ ဢႃယု 32 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလူႇ + ပႃႈသု၊ 4. ၸၢႆးပၢၼ်း ဢႃယု 33 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢုင်း + ပႃႈၶိၼ်ႇ၊ 5. ၸၢႆးပၢးၼ် ဢႃယု 30 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢွင်ႇ + ပႃႈမၢတ်ႈ လႄႈ 6. ၵၢင်ႉပျႃး ဢႃယု 28 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢွင်ႇသႃႇ + ပႃႈထွၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈ ႁႃၶဝ် ႁူၵ်းၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်သေ ႁွင်ႉဢဝ် ပႃႈဢု၊ ၼၢင်းၼု လႄႈၼၢင်းမူး တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ ၶဝ်ႁူၵ်းၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း RCSS ၸွင်ႇၸႂ်ႈ ၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈလႄႈ ၵွင်ႈၶဝ်ဝႆႉၵႃႈလႂ်? ၸွင်ႇႁၼ်? ၼၢင်းၼု တွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် ဢမ်ႇႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၸဝ်ႈၼႃး၊ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉ တီႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 08/07/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၼႃး ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသူၼ် ႁႆႈ ၼႃးသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵိူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်း 9:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 30 ပၢႆ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပႃး တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ သိပ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႇၸဝ်ႈ-ၼႃးလူင်သေမႃး ႁွင်ႉထၢမ်ၸၢႆးဝုၼ်း ဢႃယု 34 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလႅင် + ပႃႈၽၢၼ် ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉမုင်ႈၼႃႈမိူဝ်းႁိူၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢမ်မၼ်းဝႃႈ “လုင်း ၵၢင်ႉသူပဵၼ်ၽႂ် ၸွင်ႇမီးၵွင်ႈ? ၵွင်ႈသူဢၼ်ဢဝ်သိူင်ႇဝႆႉၼၼ်မီးတီႈလႂ်? ၼႆသေပေႃႉထုပ်ႉတီႈၵႅမ်ႈ (1) ၵမ်း ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းဢႅဝ်ၸၢႆးဝုၼ်းထႅင်ႈ(3) ၵၢမ်းသေပွႆႇၶိုၼ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းမိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႈ ႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉ ၸၢႆးသုၼၼ်ႇတႃႉ ပေႃႈလုင်း လဵၵ်း + မႄႈပႃႈပွၵ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵိူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ သွၵ်ႈတဝ်ၼိူဝ်ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်း ၸွမ်းတိူၵ်ႈ ၶူဝ်း လဵင်းယဝ်ႉ လၵ်ႉဢဝ်ပႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ/ဝေႃး(1)လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း(35,000)ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈ သႂၢင်းႁႅင်း (Power Bank) သႂၢင်း ၾူၼ်း(1) လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း (5,000) ၵျၢပ်ႈသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ပူႇၵၢင်ႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႃႈ ပူႇၵၢင်ႉဢဝ်ၵွင်ႈသိူင်ႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႄႈဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄ ၼႆသေ သိုပ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ပႃးလွင်ႈ ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် သိုၵ်းတႆးပဵၼ်ၽႂ် လၢႆလၢႆ ၼႆ။ ပူႇၵၢင်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် လႄႈ ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႆး တေလႆႈၺႃး တၢပ်ႇၶွၵ်ႈ( 20) ပီၼႆယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 09/07/2018 ၸင်ႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်းတၢင်းၼမ်ႉဝေႃႇၽႆႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆ လႅမ်။

ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်လၢႆသတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/07/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 576 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၵဵင်းတွင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 116ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 ၵႂႃႇဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢူတ်း ဢိူင်ႇ ႁမ်း ငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ လုင်းသု + ပႃႈသႃႇ သုမ်းမူ 5 တူဝ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 1,500,000 ၵျၢပ်ႈ ၸၢႆးသၢင်ႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းမွၼ်း သုမ်းၵႂၢႆး 1 တူဝ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 2,000,000 ၵျၢပ်ႈ။

ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တီႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ၾၢႆႇတူၵ်းႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢမ်းၸမ်တဵင်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/07/2018 ၼႃႈတေထိုင်ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်။ ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 9-12/႐7/2018 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးႁဵင်ပၢႆ ၵႂႃႇပိုင်ႈသဝ်း တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉသေပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ၶိုင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းႁႄႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်တင်းၽၢႆႇ RCSS၊ ပႃႇ တီႇ ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၶိုင်ပွင်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉယူႇ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                 +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း          +66: 97- 173-1530             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ