သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇတေႃႇ RCSS/ SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/3/2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇတေႃႇ RCSS/ SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 27/2/2020 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႈတပ်ႉၵွင် မွၵ်ႈ 1500 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ပိူဝ်ႈ တႃႇႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်ႉလွႆသုင် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇ လူင်၊ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 800 လႆႈပၢႆႈႁိူၼ်းယေး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉ သွၵ်ႈ တဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 17 ဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ/ၶၢၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်တီႈတပ်ႉ ဢၼ် ၶဝ် ယိုတ်းလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

လွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ တိုၼ်းလႆႈၶေႃႈသင်ႇတီႈၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႈတပ်ႉၵွင်ၼႆႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်း သိုၵ်းသၢမ်တိူင်းသိုၵ်း- ၶမယ 520၊ 574လႄႈ575 ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)၊ ၶမယ136၊ 325 လႄႈၶ လယ 22၊ 33 ၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) လႄႈၶမယ 246၊ 525 ၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တပ်ႉဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်တီႈ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉလွႆတွၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵႄႇသီႇလႄႈသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းမိူၼ်ၼႆႉသေႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်ႉလွႆပၢင်ၶႃး ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလွႆတွၼ်း ႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမေႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသင် သေၸုမ်း RCSS/SSA ယင်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆသင်သေပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇ ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ တိုၼ်းၼႄဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်း ယဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၼႄၼမ်ႉၸႂ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇ ၽွင်းထုၵ်ႇလီဢဝ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 (Covid-19) ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးလူင်တေႃႇလုမ်ႈၾႃႉယၢမ်းလဵဝ် ပႃးၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း (ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း) ၸွမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးၽွင်းၶဵဝ်လႄႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႉႁႅင်းၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတေႁတ်းသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႂၢၵ်ႈ ၼႃႈသိုၵ်းသေသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉတေႁၢင်ႇၵႆယိူင်းမၢႆမၼ်းၵႂႃႇ တိၵ်း တိၵ်းၵူၺ်း။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းၾႆးပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 18/2/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ၶီႇၵႃးသိုၵ်းသေထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/2/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇသေ ႁၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈမိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်။

ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈသၢမ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈတီႈ လွႆ တွၼ်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူၼ်တီႈလွႆၽႃပႅၼ်၊ တီႈလွႆလႅမ် ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼၢင်းယေႃး၊ တီႈၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵၢတ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပူဝ်ႇ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၶူင်ႉၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီး၊ တီႈလွႆႁူၼ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင် သွမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းထိ 2/3/2020 ၼၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈ မိူင်းၵၢဝ်လႄႈၼွင်သွမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် 276 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈႁႃတီႈ ပိုင်ႈႁူမ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝတ်ႉ /ၵျွင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:50 ထိုင် 3:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ-ၽႃၸႃး ဢိူင်ႇ ႁမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယိုဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇၵူဝ် လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁႃတၢင်းပၢႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၺွင်ႇၽႃၸႃး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း လူင် ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မွၵ်ႈသိပ်းလုၵ်ႈၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၽွင်းမၼ်း ၸၢႆး ပွၵ်ႈတီႈၵျွင်းဢၼ်ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉမႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းထိူၼ်ႇမီးလႂ်?။ မၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇႁၼ် ၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸီႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉယဝ်ႉဢဝ်မိတ်ႈငႃၶေႃးမၼ်းၸၢႆးသေဝႃႈ “ၸွင်ႇႁပ်ႉႁွင်း (ဢမၶၢမ်ႇ)လႆႈႁဝႃႈ တီႈလွႆပုၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီးသိုၵ်း တႆး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈလွမ်ၵူဝ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႈ- ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ-ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ လႄႈ ႁၢႆးငိုၼ်း 500 ပၢႆၼႂ်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး လႄႈၶူဝ်းၶွင်သေ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈ ႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ လႄႈဝတ်ႉ ၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/3/2020 ၼၼ်ႉမႃးၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ -ၽႃၸႃးၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေး ၼၼ်ႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး လႆႈထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈ တဝ်မၢၵ်ႇမိူဝ်သေမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၺႃးလၵ်ႉဢဝ် ၵႂႃႇ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 51 လင်ပႃးၸဵမ် ၶူးသွၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်း (ဢၼ်ရူတ်ႊၶိူင်ႈမၼ်းၺႃးလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ) လႆႈ သုမ်း ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶၼ်ယႂ်ႇ (ပႃးၸဵမ်ၶမ်း)၊ ယၢမ်း မူင်း၊ ၾူၼ်ႊ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇသူၼ်၊ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် (ၵႆႇ၊ ပဵတ်းလႄႈမူ)၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼႂ်းသွင်ႇၾႆး၊ ၽႃႈႁူမ်ႇလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢမ်ၵၼ်းၵႃႈၶၼ် မွၵ်ႈႁိမ်း 13,732,000 ၵျၢပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉသုမ်းၵႂႃႇ။

လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/32020 ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄပၢင်ႇၵႄႇတုၼႂ်းမိူင်းၵိုင်သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 131 ၼႂ်းဝဵင်းၵႄႇသီႇ လႄႈၶလယ 9 မိူင်းၼွင်ၵေႃႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်း ၵႄႇသီႇ-မိူင်းၼွင်သေ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉမီးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 574 လႄႈ 575 ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃၸႃး ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆးသေပၵ်းတပ်ႉၶဝ်။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။

ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢမ်ၼႃႈတၢမ်တႃ

ဝၼ်း 3/3/2020 ၼၼ်ႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးလုင်းသႅင်လႄႈ လုင်းထုၼ်းလူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃၸႃး သွင်ၵေႃႉဢၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈမိူဝ်းဢွႆႇၶဝ်ႈမူတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမုင်ႈႁၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉဢမ်ႇထၢမ်သင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢမ်ႇလီလႄႈၶဝ်တၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉၺႃးၶဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းႁႂ်ႈတေႃႉမႆႉပူၵ်ႇလႄႈရူတ်ႊတႃႇတေႃႉၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/3/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်း တပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းတႆး ၼၼ်ႉၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးၵႂႃႇ ထူပ်းၶဝ်ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉပၼ်ၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵုမ်းတပ်ႉၵဝ်ႇတႆးတီႈလွႆ တွၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11-12/3/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်း လူင်းလွႆၵႂႃႇတဵၵ်းၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ႁႂ်ႈဢဝ်ထူဝ်ႈ 2 လမ်း လႄႈ ရူတ်ႊၶိူင်ႈ 7 လမ်း တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် သူင်ႇပၼ်တီႈၼိူဝ်လွႆတွၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တၢင်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈသုမ်းၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႊၵေႃႈလႆႈသႂ်ႇႁင်းၵူၺ်း။

ဝၼ်းထိ 13/3/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းၶျေႃးထႅင်ႈ ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 လမ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉပႃး ရူတ်ႊၶိူင်ႈ 7 လမ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉပၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ လူဝ်ႇၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈ ၵမ်း လဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ 19/3/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်းယွၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ (17) ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ႁႂ်ႈတႅပ်း ပၼ်မႆႉပူၵ်ႇ တႃႇမွၵ်ႈ (200) လႅမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး (2) လမ်းတႃႇတၢင်ႇမႆႉပူၵ်ႇ သူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈတပ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁမ်းငၢႆး 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုင် 15 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ 20 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢူတ်း 20 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး 12 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသၢင်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသၢၼ်ႈ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼေႃႇသႅင် 5 လႅမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးငိုၼ်း လႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ သမ်ႉတဵၵ်းၶၢၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး တႃႇတၢင်ႇမႆႉၵႂႃႇဝႆႉပၼ် ၶဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွင်ႉၵၼ်ဝႃႈၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈလႄႈမႆႉၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇႁႃယဵၼ်း တႃႇတေၵႂႃႇသၢင်းပၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66 94-728-6696                 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း              +66: 97-173-1530                   (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files: >> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ