ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇယဝ်ႉတိၺွပ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 4/4/2019

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇယဝ်ႉတိၺွပ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/3/2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သႆႇၶႄႇ)ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် သူၼ်ႈ ၵွင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈတိၺွပ်း ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 8.30 ၵၢင်ၶမ်ႈ လုင်းၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 44 လုၵ်ႉတၢင်းၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇတေၵႂႃႇလေႇပီႈ ၼွင်ႉ တီႈၵဵင်းတွင်းသေ ႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 520 မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း တီႈႁူဝ်ၶူဝ်တီႈ တၢင်းၵႂႃႇႁေႃၵျွင်းၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ ဢၼ်မီးတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ မႂ်းပဵၼ် သိုၵ်းတႆးႁႃႉ? “မၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သိုၵ်းတႆး တႆးတႄႉ ၶႃႈပဵၼ်ဢေႃႈ“ ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈ ထုပ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်မႃႇမၼ်း ယဝ်ႉဢဝ်မၼ်းသူင်ႇဢၢပ်ႈ ပၼ်ႁူင်းပလိၵ်ႈႁႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇယူႇ။ မၼ်းယင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈယွၼ်ႉသင်လႄႈပေႃႉမၼ်း ၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇ ဢၢပ်ႈ ပၼ်ယႄးၶဝ်။

ယႄးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢမ်မၼ်းဝႃႈ မႂ်းႁူႉၸၵ်းၽႂ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ “လုင်းၵႅဝ်ႈတွပ်ႈဝႃႈၶႃႈ ႁူႉ ၸၵ်းလုင်းႁဵင်ၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႆသေ ယႄးၶဝ်ၵေႃႈသိုပ်ႇၽူင်းႁႃ လုင်းႁဵင် သေ ထၢမ်လွင်ႈလုင်းၵႅဝ်ႈၸွင်ႇႁူႉၸၵ်းမၼ်း၊ လုင်းႁဵင်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈႁူႉၸၵ်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်း တေႉဢေႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ၼႆသေမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11.30 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လုင်းႁဵင်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်း ၵႂႃႇ ယိုၼ်ႁပ်ႉ/ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇလုင်းၵႅဝ်ႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

လုင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းတေႃးၼ ပႃႈသႃႇယူႇဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းပွၵ်ႈ (5) ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း။မၼ်းမႃး ထင်သဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၽၵ်းမီႇတီႈမိူင်းပၼ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်းၵႆႉမိူဝ်းလေႇ ၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းတီႈၵဵင်းတွင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 520 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ 17) ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ မီးသိုၵ်းလၢႆမူႇၸုမ်း ပႃးၸဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတုၸိတ်ႉလႄႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11-12/3/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းသုၼ်လွင်ႈၶိုၼ်းမႄးလီၵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် (NRPC) တင်းၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူဝ်ႈ တႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႄႈသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း              +66: 97- 173-1530             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ