ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ဢၼ် လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 16/10/2018

ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ဢၼ် လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/10/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃးဢႃယု 34 ဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 504 ဢၼ်ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၶႄႇ။

ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးႁၢင်ႇၵႆ မွၵ်ႈ 10 လၵ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈသေ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶမယ 504 ပၵ်းတပ်ႉတီႈသီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈမၼ်း။ ၵွပ်ႈၵူဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းဝၢႆႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းသေၶီႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိုတ်းႁွင်ႉသႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတၢင်းလင်မၼ်းၸၢႆးသေတၢႆပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 504 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾူၼ်ႊထူဝ်းႁႃလုင်းၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႈႁႅင်ႈလႄႈ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသွင်ၵေႃႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၽိတ်း။ မႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းလႄႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်”

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7:30 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉသေ တွင်းလႆႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းထၢမ်ပူႇၵႄႇၶဝ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လိူင်ႈၼႆႉ။ “ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉလႄႈယွမ်းၼွမ်း လွင်ႈဢၼ်လႆႈယိုဝ်းၽိတ်းၼၼ်ႉတေႉတေႉ”ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼွၼ်းတၢႆၼိူဝ်လိၼ်

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵႃးၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ မႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄးတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵၢၼ်တၢႆမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပူႇၵႄႇၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသေ မႃးပွင်ႇလၢတ်ႈပၼ်မႄႈလႄႈ မေးၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း လွင်ႈမၼ်းၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 11 မူင်းၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်း ပူႇၵႄႇၶဝ်လႄႈ မႄႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸူးႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄး ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းတၢႆၼႆႉၵႂႃႇပွင်ႇလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းထိ 2/10/2018 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ ၶမယ 501 လႄႈ504 ပႃးတင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးသၢမ်လမ်း မႃးတီႈႁိူၼ်းပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသေ မႃးလၢတ်ႈတီႈမႄႈၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းလႄႈ မေးမၼ်းၸၢႆး လွင်ႈမၼ်းၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထၢမ်မႄႈမၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢီသင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸိုင် မၼ်းတေၵိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇသူလႄႈတႃႇႁဝ်းပႃး၊ မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးသူၼၼ်ႉပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

လိုၼ်းသုတ်း ပူႇၵႄႇလႄႈ မႄႈမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၼွၵ်ႈလိူင်ႈလုမ်းတြႃးသေလႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ထူင်ၼိုင်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 35,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်သၢမ်တဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼိုင်ႈ 1 လူဝ်း၊ ၵွပ်ႊၾီႊ ပူၵ်ႉၼိုင်ႈ(ၽႃႇၼိုင်ႈ) လႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈ (သိပ်းသႅၼ်) ပၼ်တီႈမေးမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၵႃႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းသူၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇ၊ မႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ မေးမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းမိုဝ်းပၼ်ဝႃႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းလိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆး ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပူႇၵႄႇ၊ မႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ မေးမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇၽဝ်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းထုၼ်း ပႃႈဝႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မေးမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၼၢင်းသူၺ်ႇယိင်း၊ ၶဝ်မီးလုၵ်ႈယိင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုၸင်ႇႁႃလႆႈ 6 လိူၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/10/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶမယ 504 ဢၼ် ယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ – 1 (ၸၵၶ) ၵျွၵ်းမႄး တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ မႃးတီႈႁိူၼ်းပူႇၵႄႇၼွင်ဢၢင်းထႅင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမႃးႁႃလၢတ်ႈဝႃႈ လိူင်ႈမၼ်းယဝ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း တေဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းထႅင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယိုဝ်းၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းၼႆႉ ယူႇႁၢင်ႇၵႆတေႃႈ တေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ႁၢင်ႇၵႆတေႃႈမွၵ်ႈ 15 မေႊတိူဝ်ႊ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၶႄႇ ဢၼ်လုၵ်ႉဢဝ်တၢင်း ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပႅင်ႊၵေႃႊ တီႈၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၶႄႇၼႆႉ ၽႃႇလတ်းတတ်းၵၢင် ၵျွၵ်းမႄး သီႇပေႃႉ ႁိမ်းၸမ် ၵွင်းမူးလိုဝ်းလင် ပေႃႇၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 2012 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး သၢၼ်ၶတ်းတေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႇ China National Petroleum Corporation ၵေႃႉၵေႃႈသၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉၼင်ၶဝ်။ ၼွၵ်ႈသေလႆႈသုမ်းတီႈလိၼ်ပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶႄႇယဝ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈပေႃႇၵျူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇၵိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် သင်ဝႃႈၶၢဝ်းႁိုင်မႃး ၼမ်ႉၵိူဝ်ၵိၼ်သေ ပဵၼ်ႁေႃၵႂႃႇလႄႈတေႃႈၵႅတ်ႉႁူဝ်ႈပွင်ႇ လုၵ်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၾင်တေႃႈၵႅတ်ႉလႄႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသုမ်းသူၼ်တႃႇ 15 ၸဝ်ႈ မွၵ်ႈ 25 ဢေႊၵႃႊ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                               +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                       +66: 97- 173-1530             (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

PDF files: >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ