သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေတႃႉ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 5/2017

ဝၼ်းထိ 07/07/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေတႃႉ  

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸို င်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 17/06/2017 ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵမ်း လိုၼ်းၼႂ်း ၵႄႈတင်း သွင်ၾၢႆႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၽွင်းၵၢင်ပီ ပီၼႆႉယဝ်ႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း ယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈသေတႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းႁႃလၢႆးယုင်ႈၵဝ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသေလွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပဵင်း၊တိမတ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းတႆးၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ277၊ 527 လႄႈပျီႇတု ၸိတ်ႉတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်၊ပေႃႉထုပ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၼႂ်းၵႄႈလိူၼ် ၾႅပ်ႊပ ရူႊဢႃႊရီႊလႄႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူင်ႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢတ်ႇလႅင်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်း 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/04/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ပေႃႉ ထုပ်ႉလႄႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶုတ်း “ၶုမ်လိၼ်” သေထူမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတေႃႇထိုင်ၼႃႈဢူၵ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈ မူင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုင်းၵၢင်ႉ လႆႈၺႃးမတ်ႉသေၵုမ်းထိင်းဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။

ၼႃႈလိၼ်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼႃႈတၢင်းတူၵ်းၼႆႉတိတ်းၸပ်းၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၼမ်ႉ တေလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၽၢႆလူင်မိူင်းတူၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်းထႆးလႄႈၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပဵၼ်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလူင်လၢင်ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉႁွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေသိုပ်ႇၵမ်ႉပၼ်ႁႅင်းၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ် တႅၼ်းတီႈ ၽၢႆ ႁတ်ႉၵျီး (ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ) ၵွပ်ႈဝႃႈမီးပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (ၶၢဝ်ႇ ပၶျႃႊၶျၢတ်ႊ ထုရၵိတ်ႊ 18/06/2017) ၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉမိူၼ်တင်းၶဝ်ႈ ၸႂ် ၽိတ်းတေႉ မိူၼ်တင်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈတေႉမၼ်း ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ ၼႄဝႆႉလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မီးပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း လႄႈမီးလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢွင်ႈဢၢင်ႇၵဵပ်း ၼမ်ႉၽၢႆမိူင်းတူၼ်တေလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မေႃထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃၼႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မေႃထတ်းသၢင်ႈပၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၽွင်ႈ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်

ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/02/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇပၢင်ႁႆးၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇမိူင်းမၢင်းလႄႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။ဝၼ်းၼၼ်ႉဝႆၢးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ277 မိူင်းတူၼ်ႁူပ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈႁႃသိုဝ်ႉမႃႉတီႈမိူင်းမၢင်း သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းသေတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶဝ်ဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵၢတ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းမၢင်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၼၼ်ႉ

  1. ၸၢႆးသုဢႃယု 39 ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵွၼ်း + ပႃႈၵိုတ်ႈ
  2. ၸၢႆးဝၼ်ႇၼဢႃယု 30လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းမၢၼ်ႇမႃႉ + ပႃႈမၢၼ်ႇဢွင်ႇ။ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉတေႃႇႁူဝ်ပေႃးဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ။ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယူတ်းယႃပၼ်မၼ်း ၸၢႆးသင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/02/2017 ၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈၸၢႆးဝၼ်ႇၼလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇၸူးတီႈတပ်ႉ မၢၼ်ႈတီႈမိူင်းမၢင်းသေလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်လွင်ႈၸၢႆးဝၼ်ႇၼထုၵ်ႇၺႃးပေႃႉထုပ်ႉလႄႈဢဝ်ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇမႄႈမၼ်းၸၢႆးလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၸၢႆးဝၼ်ႇၼၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇပွႆႇပၼ်ၸၢႆးသု ထႅင်ႈ။

ဝၢႆးသေပဵၼ်လိူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၼႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးၸႂ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေဢမ်ႇႁတ်းတေႃႇၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ်လႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆငိုၼ်းတွင်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/03/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရတပ်ႉ 527 မိူင်းသၢတ်ႇလႄႈၸုမ်းပျီႇတု ၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၼ်မွင်ႇတူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်မွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ) (MOC 14) မိူင်းသၢတ်ႇၶီႇရူတ်ႊၵႃးသၢမ် လမ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢင်းမႃးသေၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢမ်းပၢၵ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 20/03/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသူၼ်ႁႆႈဝၢၼ်ႈ ၶၢမ်းပၢၵ်ႈ သေသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁေႃႁိူၼ်းထဵင်ႁႆႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈသုမ်းၶူဝ်းၶွင်၊

  1. လုင်းဢိၼ်းသႅင်ဢႃယု 39 လႄႈပႃႈယွၼ်းဢႃယု 39 သုမ်းၾူၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ၾႃႉမိတ်ႈၵႃႈၶၼ် 7,500 ၵျၢပ်ႈ၊လႄႈငိုၼ်းတွင်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ။
  2. လုင်းမႁႃႇဢႃယု 47 လႄႈပႃႈဢွင်ႇဢႃယု 52 သုမ်းၶဝ်ႈ 5 ထူင်ၵႃႈၶၼ် 60,000 ၵျၢပ်ႈ၊ၶႅပ်းႁၢင်းသႅင်လႅတ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၵႃႈၶၼ် 50,000 ၵျၢပ်ႈ၊မေႃႈၾႆး Battery ၵႃႈၶၼ် 28,000 ၵျၢပ်ႈ၊ၾႃႉမိတ်ႈၼိုင်ႈမၢၵ်ႈၵႃႈၶၼ် 15,000 လႄႈၵႆႇၼိုင်ႈတူဝ်ၵႃႈၶၼ် 7,000 ၵျၢပ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်းႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၾင်ၼႂ်းလုၵ်းလိၼ်ၼိုင်ႈၶိုင်ႈ၊ပူႇၵၢင်ႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမတ်ႉဝႆႉယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/04/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 247 တဵၵ်းတဵင်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉ သေတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉပႃးတင်းပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလႅင်ႉဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။

ၵၢင်ဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵၢတ်ႇလႅင်ႉသေၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉၵႂႃႇၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢတ်ႇလႅင်ႉ။ (ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလႅင်ႉၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 30 လင်)

ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢတ်ႇလႅင်ႉ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉၶဝ်ထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်း ၵေႃႉၵေႃႉလွင်ႈသိုၵ်းတႆး။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီလီသေလႆႈတွပ်ႇ ၵႂႃႇၵႂၢင်ၵႂၢင်ၵႃးၵႃးၽိတ်းၽိတ်းၽူၼ်ၽူၼ်။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉၶုတ်းၶုမ်လိၼ်ၵႂၢင်ႈၼိုင်ႈဝႃးလိုၵ်ႉၼိုင်ႈသွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတၢင်းလင်ဝတ်ႉ။ဝၢႆးၶုတ်းၶုမ်လိၼ်ယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ်လူင်းၼွၼ်းၼႂ်းၶုမ်သေတဵၵ်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိၼ်ထူမ်တူဝ် ၶဝ်ၶိုၼ်းထူမ်ထိုင်ၼႃႈဢူၵ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ၸႂ်ႉၶဝ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶုမ်သေလၢတ်ႈဝႃႈ “သူၼႆႉၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတၢႆယဝ်ႉ” ၼႆ။

ပေႃႇပရၢႆႇဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးလိၼ်ထူမ်ၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5-6 ၵေႃႉပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းတိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်။မၼ်းၸၢႆးၺႃးပေႃႉတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ၊တႃၾၢႆႇသၢႆႉလႄႈၶူးၼင် သေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႃမၼ်းၸၢႆးပေႃးပူမ်ပေႃးၸမ်ႉၶူးၼင်ၵေႃႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ။

ဝၢႆးပဵၼ်လိူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉပေႃႇပရၢႆႇဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းမႄႈမၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင်ႉၵၢတ်ႇလိူဝ်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင်လႄႈမိူင်းၼၢႆးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း။ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းၸၢႆးတိုၼ်းဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉသင်၊တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈသၼ်ႇသၼ်ႇသၢႆသၢႆ။မႄႈမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇ ႁွင်ႉၾၼ်ပၼ်သေၸင်ႇၶိုၼ်းလီမႃး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃသင်။

ႁိူၼ်းပေႃႇပရၢႆႇ

ၽွင်းပေႃႇပရၢႆႇတိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇ တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈပူႇ လၢမ်ႈၸၢႆးၸဵၼ်းသၢမ်မႃးၼႄသေဝႃႈၼႆႉၸွင်ႇၸႂ်ႈ သိုၵ်း တႆး။ၵွပ်ႈမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ လီလီ လႄႈလႆႈတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ။ၵွပ်ႈၼၼ်ၸၢႆး ၸဵၼ်းသၢမ်ၵေႃႈၺႃးတိမတ်ႉယွၼ်ႉလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းတႆးၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉၸၢႆးၸဵၼ်းသၢမ်လႄႈပူႇၵၢင်ႉလုင်းသၢမ်သူၺ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉ မိုဝ်းၶဝ် ပေႈလင်သေမတ်ႉဝႆႉတၢင်းလင်ဝတ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။ၶဝ်ၸင်ႇႁႃပွႆႇပၼ်မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးပီႈၼွင်ႉလုင်းသၢမ်သူၺ်ႇတီႈၼမ်ႉၸၢင်ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီၼၼ်ႉမႃးၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်။မၼ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းတႆး RCSS ၼႆသေၶဝ်ၸင်ႇႁႃပွႆႇ ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးတိမတ်ႉၼၼ်ႉမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

  1. ပူႇၵၢင်ႉလုင်းသၢမ်သူၺ်ႇဢႃယု 40 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးပေႃႈမိင်ႈလႄႈမႄႈမိင်ႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလႅင်ႉ။ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼေးဝႃႈၵႂႃႇႁွင်ႉသိုၵ်းတႆးမႃးပၵ်းတပ်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။
  2. ၸၢႆးၸဵၼ်းသၢမ်ဢႃယု 30 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸဵၼ်းသၢၼ်လႄႈပႃႈၸဵၼ်းသၢမ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢတ်ႇလႅင်ႉ။ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼေးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆး

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                  +66: (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅဝ်း               +66: (0) 65-026-6104 (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း           +66: (0)63-838-9029 (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း             +66: (0) 81-603-6655 (ထႆး၊တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

PDF files >>>> Shan Burmese English Thai 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ