ၽူႈလူင်းတိုၼ်းသၢင်ႈၽၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းတၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 14/3/2022

ၽူႈလူင်းတိုၼ်းသၢင်ႈၽၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းတၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမၵ်းမၢႆတွင်းၵိုမ်းၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆ ပိုၼ်ႉတီႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ/ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ် သၢင်ႈၽၢႆမႂ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးလၢႆးလႆႈလႄႈ ဝၢင်း ထၢၼ် ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း။

မိူဝ်ႈလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆ ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၽၢႆယႂ်ႇလူင်သိပ်းလုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၶိုင်ႈပၢႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယင်းမီးၽၢႆထႅင်ႈလၢႆလုၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈသေ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသၢင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈတႃႇသၢဝ်းလုၵ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်တေ ဢဝ်ႁႅင်းၾႆးမၼ်းသူင်ႇပၼ်ၶႄႇလႄႈထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပၢင် သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈဢူၺ်းလီၽူႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်မၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်တိတ်းပၢႆႉတင်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉႁဝ်း” ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉႁဝ်း” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ မႄႈၼမ်ႉ ယႂ်ႇလူင်တၢင်ႇသၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “မႄႈၼမ်ႉပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈလူင်ႁဝ်း၊ ႁဝ်းတၵ်းလႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းပီၵၢႆမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ သေ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်တူဝ်ႈမိူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 1,600 ပၢႆၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႄႈၺႃးတိၺွပ်း 12,000 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇ မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်း မိူင်းယၢင်း။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈ မိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶဝ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပႃးၸဵမ် ၶွမ်ႊပၼီႊ EDF ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်၊ လႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ သူၺ်ႇလီႇ 3 ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2021။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel-Bec ၶွင်ၾရင်ႊသဵတ်ႊ တႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈ ၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉယူႇ။ Razel-Bec ၼႆႉႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ IPG ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၶွမ်ႊပၼီႊ IGE ဢၼ်ၺႃးမိူင်းယူႊရူပ်ႊ ႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင် သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ Scatec မိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ ၵေႃႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇ ၶိုင်သၢင်ႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၵၢင် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶမ်းႁၢၼ် ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်း ယွၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်းထွၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼႂ်း မိူင်းတႆး” ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်မီး ႁႅင်း သိုပ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်    +66: 9-4728-6696       (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းႁွမ်         +66: 6-1545-0655        (ထႆး)

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ       +66: 6-2569-5220        (မၢၼ်ႈ)

PDF Files:

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ