ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇဢိူင်ႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈမႄႈ ၼမ်ႉလႆလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 14/3/2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇဢိူင်ႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈမႄႈ ၼမ်ႉလႆလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်တေႃႇမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉလုၵ်ႉတီႈသီႇဢိူင်ႇ- ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ၊ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ၊ဢိူင်ႇမွၵ်ႇတွင်းလႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉမ ယိပ်းတင်းပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈတင်းၽၢႆႇတႆးၽၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “ မႄႈၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵႃႉၶၢႆပုၼ်ႈတႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ”၊“ယွၼ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇၵႂႃႇသေၵမ်း” ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၶဝ် ၶႆႈၼႄပိုၼ်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ပႃးတင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/8/2019 ၼၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ UNIENERGY ဢၼ်ပၵ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU ၵၼ်တႃႇလူင်းထတ်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶဝ်မႃးႁႃသူၼ်းတုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇပၼ်ႁႅင်း သၢင်ႈၽၢႆလႄႈ လႆႈၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢိုတ်းတၢင်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမ ၼႆႉလႆႈႁူပ်ႉၺႃးတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈယွၼ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇငူၺ်ႇယီႇပလႄးဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးၶုတ်းသေ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ  ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၵႂႃႇထိုင်တီႈဢွင်ႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉ ႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိုၼ်းႁၵ်ႉသႃဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်မႃးယႃႉ မႃးၵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ်                    တႆး၊ မၢၼ်ႈ                          +95 966-736-474

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ                         မၢၼ်ႈ                                  +66: 82 868 8482

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      ဢင်းၵိတ်း                         +66: 94-728-6696

ၸၼ်ဢဝ် PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ