ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းထိ 12/10/2018

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈတႅၼ်းၽွင်းမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်သၽႃးၼေႇပျီႇတေႃႇၸင်ႇႁႃၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈ။

တႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢၼ်ၸတ်းတီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပႃးတင်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ် (ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်လွင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆသေ ယုၵ်ႉဢဝ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂ်ဢၼ်ၽၢႆတေယႃႉလုၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၼ်းပႃးၸွမ်းလွင်ႈလွမ်ၵူဝ်ဝႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵႃႈႁိုဝ် ယွၼ်ႉၽွင်းပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယူတ်ႇလူင်းလႄႈၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဝႆႉမဝ်မၢင်ၼိူဝ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/09/2018 ၼၼ်ႉ သၽႃးပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် 501 ၶႅပ်း တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသၢမ်ႁဵင်လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈပၢႆ (တူၵ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈသွင်လၢၼ်ႉ)၊ သဵင်သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးတင်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 12 ၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းမီး 28 ၶႅပ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉသၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈၼမ်ႉတေလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တင်းသွင်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉ၊ ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းမၢၵ်ႇ ဝၢၼ် 637 ဢေႇၵႃႉ၊ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃး 140 ဢေႇၵႃႉလႄႈႁႆႈသူၼ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၼပ်ႉလႆႈ ပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉဝႃးၵွင်းမူးလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆၼႆႉ လႆႈတႄႇသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2008 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇႁႃႁူႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လီလီၼႂ်းပီ 2014 ၵူၺ်း။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ လွင်ႈဢၼ်သၽႃးၶဝ်တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ လွင်ႈယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုပ်ႇၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼိူဝ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢမ်ႇထွမ်ႇသင်သေသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးဝၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းၼၢႆႇၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တွပ်ႇထဵင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႃႇၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼႆၵူၺ်း ဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈၸွင်ႇပႃးၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်တႃႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆမႂ်ႇယႂ်ႇလူင် 50 ဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်တႃႇသူင်ႇႁႅင်းၾႆးၸူးမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵူၺ်း။

ဢူးထုၼ်းၼၢႆႇယင်းပၢႆတူၵ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶွမ်ႇပၼီႇ Lahmeyer ၵျိူဝ်ႇမၼီႇ၊ Stuckey SA သဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ France’s joint venture IPGRB ပႃး။ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ Lahmeyer ၼႆႉ ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ Tractebel ENGIE ဢၼ်ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသေႊပဵၼ်ႊ သေႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽၢႆဢၼ်တႅၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၸွမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။ ၶွမ်ႇပၼီႇ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉ 700 မေႇၵႃႇဝတ်ႉ တီႈယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ။ ၵွင်တိုၼ်းငိုၼ်း ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းInternational Finance Corporation (IFC) ၼၼ်ႉၵေႃႈယင်းပၢႆပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ “မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ”ၼႆ ပဵၵ်ႉသမ်ႉႁူႉဝႃႈမီးၽေးၶဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်ယူႇၵေႃႈ။

ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းတုၵ်းယွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းလႄႈလူင်းတိုၼ်း တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လူင်။ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းလူင်းတိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၼဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူပ်ႈယွမ်းႁႅင်းဢေႇလူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                               +95 (0) 9-453-132-755

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                            +95 (0) 9-262-108-062

ၼၢင်းၸၢမ်ဢိၼ်း                        +95 (0) 9-784-291-299

PDF files: >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ