ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၶုတ်းၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 08/12/2015

ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၶုတ်းၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမွၵ်ႈ 300 ပၢႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုင်းသၢမ် ၸဝ်ႈၼႃး ၵေႃႉလႆႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းလဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယိုဝ်းသေသဵင်ႈ ၵၢမ်ႇ ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈသွင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။

ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး (Shan State Farmers’ Network) လႆႈ ၸတ်း ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈလုင်းသၢမ် ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တီႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းယွၼ်ႉ ၵၢၼ် ၶုတ်းၶမ်းၼိူဝ်လွႆၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သၢႆၵေးမႄႈၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်ႇတၼ်လႄႈ ပဵၼ်ငူၼ်ႉ/ၵွင်ႉ သေ တီႈလိၼ် ႁႆႈၼႃးၵေႃႈ ၼမ်ႉငူၼ်ႉ/ၵွင်ႉၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးထူမ်သိူဝ်ႇပႅတ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉ တွင်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵပ်ႉၵိၼ်းၸႂ် ထႅင်ႈလႄႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇလီ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။

ဝႆၢးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်လုၵ်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ၶၢတ်းၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾႆၢႇပႃႇမႆႉလႄႈမိူင်ႁႄႈမိူင်းတႆး ၵေႃႈၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇထွမ်ႇၶေႃႈၸိသင်ႇ သင်သေ သိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်းၶဝ်ယူႇ လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉ(ဢၼုယၢတ်ႈ)မႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2015 ၼၼ်ႉ လုင်းသၢမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢႃယု 54 ၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈမွၵ်ႈသိပ်းသီႇ ၵေႃႉၸူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၵႂႃႇပိူဝ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃသေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင် ဢွၵ်ႇထိုင်တီႈလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ ၸိူဝ်းႁပ်ႉၼႃႈတီႈပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈၶႃႈႁႅမ်လုင်းသၢမ်ၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းပၼ်တင်းလုမ်းတြႃးၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 330 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ သိုၵ်းၶဝ် ၵူၺ်းၼႆ၊ တီႈတႄႉမၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇသင် ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၶဝ်ယိုဝ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လုင်းသၢမ် ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်လႂ်ႁူပ်ႉထူပ်း ႁၼ်တူဝ်မၼ်းသေ ၸိသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈ။

ႁူဝ်ယွႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းၶမ်းလႄႈပၢင်ယွင်ႈယေႃး လုင်းသၢမ် ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ လႆႈၵဵပ်း ႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ပပ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးၶဝ်ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတၢမ်ႇၽေးၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းလဵၼ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁိုဝ်ၸၢင်ႈသိူဝ်းၼွၼ်း” ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၵမ်းလဵဝ်၊ သၢႆႈတႅၼ်း ပၼ် တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၸိူဝ်ႉလုၵွႆ လႄႈမႄးပူပၼ်သၢႆၵေးမႄႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်ႊ သၢႆႊယႃႊၼၢႆႊ လႄႈၵွင်ႉ သၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပပ်ႉၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ www.shanhumanrights.org

ၵပ်သိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းလႃႈ                      + 95 (0)9-492-571-94

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                 +95 (0)9-731-910-62

တွၼ်ႈတႃႇဢင်းၵိတ်း       + 66 (0) 93-297-7754

Press release PDF files: Shan Burmese English Thai 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ