သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႈ တပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇတၢင်းၸဵင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 24/2/2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႈ တပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇတၢင်းၸဵင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ တေႃႉမႆႉတေႃႉၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇ (တပ်ႉပျူႇႁႃႇ) လႄႈ ႁုပ်ႈသိမ်း ဢဝ်ပႃးတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႂ်းႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၸမ်မွၵ်ႈ 500 ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉသေတေႃႉသူင်ႇပၼ်တီႈတပ်ႉၶဝ်ၼိုင်ႈလိူၼ်မွၵ်ႈ 6 ဝၼ်းပႃးၸဵမ် တဵၵ်းၶၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် 4 ဝၼ်းသၢင်ႈတပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉမႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

တပ်ႉမႂ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးၼိူဝ်ၵွင်းလွႆၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵီႊ လူဝ်ႊ မေႊတိူဝ်ႊၸမ်ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ 300-400 ပၢၵ်ႇ၊ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ 10 (MOC10)၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ် တပ်ႉၶမရ 362၊ 365 လႄႈ 366 ၼႆႉမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတပ်ႉၵၼ်သေမၢင်ပွၵ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 11 လႄႈ 88 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်ပႃး။

တပ်ႉမႂ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉလႅပ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်တႃႇႁႄႉၵင်ႈတတ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ၵႆႉၽႅတ်ႈတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉသေၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းႁိမ်းႁွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2019 ၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆၸူးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမူႇၸေႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ-တႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးတင်းသဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ-ၵုၼ်လူင်- ၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)။

တပ်ႉၼႆႉတႃႇၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလွႆဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းၾင်ႇၶူင်းတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉတပ်ႉၼႆႉယင်းတေ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၵုၼ်လူင်လႄႈၼွင်ၾႃဢၼ်တေသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉသေတေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးသူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆႉဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းလၢႆ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင်၊မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတႃႇၵၢၼ်တုၵ်းယွၼ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (National Complaints Mechanism) တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ သုတ်းဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇ သၢင်ႈတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇတီႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႁၢင်ႇၵႆတပ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 300 မေႊတိူဝ်ႊ။ဢွင်ႈ တီႈတပ်ႉမႂ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် တပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ်ယူႇဝႆႉသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၼႃႈတၢင်း တူၵ်းႁၢင်ႇၵႆၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 500 မေႊတိူဝ်ႊ။

တပ်ႉမႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈထိၼိုင်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 366 ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတင်း 11 ဝၢၼ်ႈ ႁႃမႆႉ၊ တႅပ်းမႆႉပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇမႄးၵုမ်းလုၵ်းတပ်ႉမႂ်ႇၶဝ်။ ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈ လႂ်လႆႈႁႃမႆႉပၼ် (25) လႅမ်ႈ၊ ( 1 လႅမ်ႈလႂ်တေလႆႈမီးတၢင်းယၢဝ်း (2) ဝႃးလႄႈယၢဝ်းမွၵ်ႈ 7 ထတ်း)။ ၼႆသေ ပူႇၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလႂ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉႁႃ တႅပ်းမႆႉတေႃႉ တၢင်ႇ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် တီႈ ၵွင်းလွႆတပ်ႉၶဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉၺႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ 80 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 75 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈလူင် 78 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈၼႃးဢေႃႈ 80 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် 15 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း 35 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶၢၼ် 35 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈၼႃးယီး 28 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆး 30 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 30 ၵေႃႉ၊ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း 10 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်မႆႉႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ ပၵ်းၶၢၵ်ႇ ပၵ်း ၼၢမ်ပၼ်ၶဝ်တႃႇ (2) ၸၼ်ႉ တင်းသီႇၼႃႈ သီႇၾၢႆႇ။ ဝၢၼ်ႈ ယႂ်ႇ (ဢၼ်မီးလင် ႁိူၼ်း 50 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်) လႆႈတေႃႉပၼ်မႆႉၶဝ် 25 လႅမ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ (ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 50 လူင်းတႂ်ႈ) လႆႈႁႃတေႃႉမႆႉ ပၼ်ၶဝ် 15 လႅမ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႆႈႁႃတႅပ်းမႆႉသေမႃးဝႆႉ တီႈ ႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇ။ ပေႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ် မႆႉမႃးၸေးၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း လႆႈတေႃႉဢဝ်မႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၶဝ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမႅၵ်ႇၵႂႃႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈသႂ်ႇထူဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လႆႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၵ်း ၶၢၵ်ႇပၵ်း ၼၢမ်ပၼ် သွင်ၸၼ်ႉ/ ထၢပ်ႈ။ ထၢပ်ႈတၢင်းၼႂ်းလႄႈထၢပ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၸႅၵ်ႇပဵၼ် လၢႆၵုမ်ႇသေလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ တူဝ်ႈ။ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ သၢမ် ဝၼ်း ၸင်ႇလွမ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် လႆႈလုၵ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်း တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ လႆႈပႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၵႂႃႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် ပၼ်သင်။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 9/11/2019 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးၵွင်ႈသေပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ တၢင်းႁွင်ႇထိုင် တၢင်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းတပ်ႉမႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇသေထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 မေႊတိူဝ်ႊ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းၵိုတ်းသေၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ၶဝ်ယူႇတင်ႈတင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၶဝ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၵိုတ်းသေ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်း ရူတ်ႉ/ ၵႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁႃမႆႉပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 4/11/2019 ၼၼ်ႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 လႆႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉမႂ်ႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/12/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးၸူး ပူႇၵၢင်ႉ၊ ပူႇၵႄႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၽဵဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် ႁႂ်ႈတႅပ်းဢဝ်ၽိုၼ်းဢဝ်မႆႉယႃႇႁႂ်ႈဝႆႉသင် ၽၢႆႇတပ်ႉ တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ဢၼ် မီး ႁိမ်းၵွင်း လွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႃႇတေပၵ်းတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ မႃး တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလိၼ်ပႃႇမႆႉၼၼ်ႉဢဝ်ႁဵတ်းၽိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈ ၸီႉသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/12/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉ ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉပၼ်တပ်ႉၶဝ် ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈသၢမ်ဝၼ်းသေႁဵတ်းပၼ်ၶဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/12/2019 ၼၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈတပ်ႉမႂ်ႇၶဝ်ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းတပ်ႉမႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတေႃႉမႆႉမွၵ်ႈၵႃႈဢၼ် ၶဝ်တေႃႉပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပၼ်တီႈတပ်ႉပျီႈတုၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈလႅမ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸႂ်ႉတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ်တႃႇသွင်ဝၼ်းသေ လႆႈႁဵတ်းတပ်ႉပၼ်ၶဝ်ဢဝ်မႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး   ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းတၢင်းၽေလူင်းၵႂႃႇမိူင်းယေႃ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်း-11 မူင်း။ ဝၼ်းထိ 27/12/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတူၵ်းတႅၵ်ႇ တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ၊ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 6/2/2020 ပီၼႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတေႃႉမႆႉၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် 15 ထိုင် 25 လႅမ်ႈတႃႇတပ်ႉမႂ်ႇၶဝ်။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉၸႂ်ႉဢဝ်မႆႉၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်လၢႆလၢႆၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/2/2020 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈလႆႈတေႃႉမႆႉၵႂႃႇပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 15 ထိုင် 25 လႅမ်ႈထႅင်ႈ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                    +66 94-728-6696     (တႆးဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးတိုၼ်းႁၢၼ်              +66 93- 297-7754     (တႆးမၢၼ်ႈ)

PDF files: >> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ