ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃပႃႇမႆႉ သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်လႄႈႁူင်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃပႃႇမႆႉ သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်လႄႈႁူင်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ဝၼ်းထိ 22/10/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ၼမ်ႉ လိၼ် ႁိၼ်ၽႃ ပႃႇမႆႉတီႈ ထၢတ်ႈၸႂ်မိူင်း ထၢတ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတၢင်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းလွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း ဢၼ် တေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉသၽႃဝလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၵူၵ်းပဵၼ်ၵွင်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/7/2019 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ သႁႃၵွၼ်း (SQ) မိူင်းထႆးလႄႈၶွမ်ႇပၼီႇၼွင်ၶမ်း Golden Lake Co. Ltd (GL) မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU ၵၼ်တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 28 ပီ သေမုင်ႈမွင်းဝႃႈတေမီးလၢႆးလႆႈ 27 ႁဵင်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး။

ၶွမ်ႇပၼီႇထႆးလႄႈမၢၼ်ႈသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ပိူဝ်ႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵူၵ်း၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ (SQ) ဢဝ် 70% လႄႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၼွင်ၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢဝ် 30%။ ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပီလႂ် 300,000 တၼ်ႊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႃႇမိူင်းထႆးသေ တေသၢင်ႈႁူင်း ၾႆးၾႃႉ ၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁႅင်းၾႆး 600 မေႇၵႃႇဝတ်ႉယဝ်ႉ တေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/9/2019 ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထႆး 8 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵူၵ်း သေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးၶဝ် သေလၢတ်ႈဝႃႈၶဝ် သၢၼ်ၶတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တီႈလိၼ် ႁႆႈၼႃး၊ မႄႈၼမ်ႉ၊ ႁိူၼ်းယေး ၼႆသေ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/10/2019 ၼၼ်ႉတူဝ်တႅၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ၶိုၼ်း မႃးတီႈမိူင်းၵူၵ်းသေႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းထိုင် 5 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းထိ 25/10/2019 မႃးၶဝ်တေ“ၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၵူၺ်း” ၼႆသေ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တေၶုတ်း တႃႇ 3,200 ဢေႇၵ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵူၵ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသေၸင်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ၼမ်ႉ လိၼ် ႁိၼ်ၽႃ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၶဝ်ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ထၢတ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃးမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၼႆႉ ယူႇႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၵူၵ်းသေ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး လႆႈဢွၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႄးၵုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းၼႂ်းပီ 2016 ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၼပ်ႉယမ် ပိုင်ႈ ဢိင် လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ်ပႃး။

မိူင်းၵူၵ်းၼႆႉႁၢင်ႇၵႆလႅၼ်လိၼ်ထႆး မွၵ်ႈ 40 ၵီႇလူဝ်ႇမေႇတိူဝ်ႇ သေပဵၼ်ဝႆႉမိူင်းႁူၺ်ႈလွႆၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ယူႇႁိမ်းၸမ်ႁူဝ်မႄႈၼမ်ႉၵူၵ်း ဢၼ်လႆ လဵင်ႉလူသၢႆၸႂ် သတ်းလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆ လၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

မိူင်းၵူၵ်းၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2,500 ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆး၊ လႃးႁူႇ၊ လႄႈဢႃႇၶႃႇ သေသင် ဝႃႈမီးၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၸိုင် ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၶၢႆႉ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်တပ်ႉၵွင် လႆႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ် ၶုတ်း ထၢၼ်ႇ။

ၶွမ်ႇပၼီႇထႆးလႄႈဢီႇတလီႇ ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇၶုတ်းႁႄႈလိၵ်ႊၼၢႆႉ (ထၢၼ်ႇႁိၼ်သီၼမ်ႉထၢၼ်) ၼႂ်း မိူင်းၵူၵ်း ၼႂ်း ပီ 2008၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႉၼႂ်းပီ 2011 ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၼမ်ႉ လိၼ် ႁိၼ် ၽႃ ႁဝ်း ၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ် လႄႈႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းတိုၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၼႂ်း လိၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈလႆႈၶုတ်းဢွၵ်ႇၼႆ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတီႈ လိၼ် ႁႆႈ ၼႃး၊ ထိူၼ်ႇ ၶိူဝ်း ပႃႇမႆႉႁဝ်းလႄႈမႄႈၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                +95 98-893-712-91     (တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း           +66 87 658 9551         (တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းႁွမ်                     +66 82 189 0684         (တႆး၊ ထႆး)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                 +66 63-389-5088        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

PDF files:>>> Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ