ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေဢဝ်တီႈလိၼ် 5,459 ဢေႇၵသူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇလႄႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ (သၻီးလ်) ပၢင်ပႅၵ်ႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး

ဝၼ်းထိ 22/10/2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေဢဝ်တီႈလိၼ် 5,459 ဢေႇၵသူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇလႄႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ (သၻီးလ်) ပၢင်ပႅၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ်လႄႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေဢဝ်တီႈလိၼ် 5,459 ဢေႇၵသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလူင်မၢႆ 2 ထၢၼ်ႇလႄႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ (သၻီးလ်) ပၢင်ပႅၵ်ႇတီႈႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/10/2018 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ်လႄႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇလွင်ႈတေဢဝ်တီႈလိၼ်သူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်တၢင်ႇတီႈလႄႈသင်ဝႃႈၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆတေလႆႈသူင်ႇလွင်ႈတၢင်းသၢၼ်ၶတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းႁႃႈဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ဢၼ်တေဢဝ်သူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈပၢင်ပႅၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁႆႈ၊ၼႃး၊သူၼ်၊တီႈ လဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ထိူၼ်ႇလွႆ၊ႁူၺ်ႈၼမ်ႉၸိုမ်ႉ၊ဝတ်ႉ/ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇ၊ပႃႇႁဵဝ်ႈ၊ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈဢွင်ႈပၼ်ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၽူႈၼမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းယူႇသၢင်ႈသဝ်းထင်မႃးၼိူဝ်လိၼ်ႁဝ်းၼႆႉမႃးလၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်ယဝ်ႉ။လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးဢဝ်တီႈလိၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

တီႈလိၼ်ဢၼ်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 1996 ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်သေတဵၵ်းလိုပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၶၢႆႉပၢႆႈ 300,000 ပၢႆၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်လႄႈပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၵႄႇသီႇၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွပ်ႈဝႆႉ သၢမ် တပ်ႉၵွင် ပႃးတင်းတပ်ႉ ၶမယ 131 ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 131 လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်ၼဢၽတႃႇတီႈ လိၼ် 5,459 ဢေႇၵၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ မီးၸွမ်းပိုၼ်ႉသၢႆမႄႈ ၼမ်ႉ ႁႅၼ် ဢၼ်မီးပိုၼ်ႉတီႈယိုတ်ႈထိုင်မွၵ်ႈ 6 ၵီႇလူဝ်ႇမေႇတႃႇသေ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်လေႃႇလဵင်ႉပၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈမီး မူႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 50 ဝၢၼ်ႈပၢႆလႆႈပိုင်ႈဢိင်ယဝ်ႉ ယင်းပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႄႇသီႇ 18,000 ပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 55 ၵေႃႉၸိူဝ်းႁဵတ်းၼႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼိုင်ႈဢေႇၵလႂ် 24,000 ၵျၢပ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၸုမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် Burmese military owned Union of Myan- mar Economic Holdings Limited (UMEHL) ၶဝ်ၶၢႆဝႂ်ၶႂၢင်းမၼ်းပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ပိူဝ်ႈ တႃႇ သိုပ်ႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇပဵၼ်လွၵ်း ပဵၼ်လွၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇထုင်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ။ဝႂ်ၶႂၢင်း ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၽိုၼ်လႂ်ၶၢႆ1000 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ သေသင်ဝႃႈတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉၸုမ်း (UMEHL) သမ်ႉတေ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်း (ၼမ်ႉမႅတ်ႈ) မၼ်းၸွမ်းတႃႇ 17%။

ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵၢဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်- ၶွမ်ႊပၼီႇ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင် ၵမ်ႇ ပေႃးၸ၊ သူဝ်းလုၺ်ႇဢွင်ႇ၊သဵင်ႇၼၵႃး၊ယုဝၢႆႇယၼ်ႇလႄႈငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းထႅင်ႈဝႃႈတေလႆႈတေႃႉဢဝ်ထၢၼ်ႇမိူင်းၵၢဝ် 1,500 တၢၼ်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ပၢင်ပႅၵ်ႇ တီႈႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူႈဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွမ်ၵူဝ်ဝႃႈမႄႈၼမ်ႉႁႅၼ်တေၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃးလႄႈ လူမ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်တေႃႉ တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႆသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/07/2016 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 33 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 1,648 ပႃးတင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼင်ႈၵျွင်း 7 တူၼ်လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 23 တူၼ် တင်းသဵင်ႈ 22 ၵျွင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်း ပၢင်ၵုမ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ မိူဝ်းၵၢဝ်မႃး တင်းပိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း            + 95978-2178-809

PDF files:>>>  Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ