သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 26/03/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

  1. 1.ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၽွင်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်း) ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဢွင်ႈတီႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢႆးပႃႉ ဢႃယု 43 လႄႈၸၢႆးတေႃးၼဢႃယု 29 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေတေၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်။ ၸၢႆးပႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၸၢႆးတေႃးၼႃႉ သွၼ်ႉတၢင်းလင်။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်။

မိူဝ်ႈၽွင်း 5:30 ၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းၶဝ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵျွင်း) မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၵႃးၶဝ်ၵိုတ်းသေ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈၶၢင်ႈတၢင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်။

ၸၢႆးပႃႉလႄႈၸၢႆးတေႃးၼႃႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေပိၼ်ႈတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ တႃႇထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉ ဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်ၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းဢူၺ်း ၵေႃႉၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။

ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ယူႇႁိမ်းတၢင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း။ ၶဝ်တွင်းၵႃးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းသေယူႇဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၶီႇၵႂႃႇတၢင်းတပ်ႉၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁေႃႈၵႃးၶဝ်မိူဝ်းၸူးတီႈတပ်ႉၶဝ် ပွႆႇတူဝ် တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသွင်ၵေႃႉဢၼ်ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵျွင်း) ယဝ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၸင်ႇၵႂႃႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၾင်မိူဝ်ႈယၢမ်း 2.30 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတၢႆၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်း ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉ ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

  1. ၸၢႆးပႃႉ ဢႃယု 43 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသေႃးပေႇတ လႄႈပႃႈပုင်ႇ (ၵူပ်ႉၵူႈတင်းၼၢင်း ဢေးၶိၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ)
  2. ၸၢႆးတေႃးၼႃႉ ဢႃယု 29 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၼၼ်ႇတိယ လႄႈပႃႈယူၺ်း (ၵူပ်ႉၵူႈ တင်းၼၢင်းမျႃႉဢူးသႃႇ)

ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုင်သၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းသဝိတ်ႊ ၸလႅၼ်ႊ၊ ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႇ လႄႈၶႄႇ ၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်း။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတေပဵၼ်ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2016 ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2012 ယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်တိုၵ်းတေႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်း ႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ် ၶဝ်ပႃး။

ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 မွၵ်ႈ 30 ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

2.       ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ပေႃႉထုပ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆ လပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 လႄႈသိုၵ်းတႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ ၽူႈၸွပ်ႇ RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတႆးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ဢဵၼ်ႁႅင်း 95 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈ လၢင်းၶိူဝ်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယၢမ်း 9 မူင်း။ သဵင်ၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း (မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 100) လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 80 တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈႁွင်ႉႁႆႈႁႃတၢင်းပၢႆႈမိူဝ်းႁႃႁိူၼ်းၶဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 4:30 ၸၢႆးမျိၼ်ႉ ဢႃယု 35 ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသေႃးသူၺ်ႇ လႄႈပႃႈသႅင်ထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းဝူဝ်းမၼ်းၼႂ်းၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 2 လၵ်း ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈမိူင်း။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸူးမၼ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ မႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် RCSS/SSA။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ “မႂ်းမႃးတီႈၼႆႈ တႃႇမႃးၸွပ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇႁဝ်းပႃႈဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈယဝ်ႉ ပႆႇဢွၵ်ႇ ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ?။

ၸၢႆးမျိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းမၼ်းၵူၺ်းၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇမၼ်းၸၢႆး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းပႄလင်သေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်း၊ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇလႄႈဢဝ်တိၼ် ပိတ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇလိူတ်ႈပေႃးတူၵ်းယၢင်ပေႃးဢွၵ်ႇ ၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။

ၽွင်း 6 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းသေ ပၼ်ၵႃႈယူတ်းယႃ 10,000 ၵျၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇယူတ်း ယႃႁွႆးၸဵပ်း။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                          +66: 62- 941-9600              (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                                  +66: 97- 143-1530              (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသႅင်တႆး                                          +66: 81- 474-5604              (တႆး၊မၢၼ်ႈ)

PDF files: >>> Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ