သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတီႈလွႆလမ်ႇလွင်ႈ၊သူၼ်းၾႆးပၢင်တိုၵ်းလူင်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတွၼ်ႈၵၢင်

ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၼွင်ၾႃၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇၵႃႈၼႆႈ ယူႇတၢင်းႁွင်ႇတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းပဵၵ်ႉသမ်ႉသိုၵ်းတႆးလႄႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးဢိၵ်ႇတင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်SNLD ဢၼ်ပႄႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2015 သေလႆႈတီႈၼင်ႈတႃႇၼႂ်းသၽႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းယူႇသေတႃႉ။ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၽၢႆၼွင် ၾႃပေႃးၸၢင်ႈသိုပ်ႇ ၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတေႁႃလၢႆးႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၸင်ႇႁႃပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ပိူင်းၼႄပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇယႂ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေပိုတ်ႇၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈသိုၵ်းဝ UWSA ၵေႃႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးယဝ်ႉၸိုင်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈတူၵ်းတၢင်းၵိၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽိူမ်ႉသုင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလူင်လၢင်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉလႄႈပၢင်တိုၵ်းသေႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: (0) 62-941-9600  (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

ယိင်းလွၼ်ႉလႅင်း             +66: (0) 63-838-9029 (ဢင်းၵိတ်း ၊မၢၼ်ႈ)

PDF files:Shan Burmese English 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ