သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉမႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ႁိမ်းဢွင်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်း ၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 19/4/2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉမႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ႁိမ်းဢွင်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 100 ပၢႆၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်တပ်ႉမႂ်ႇၶဝ်ဢၼ်မီး ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢွင်ႈယႂ်ႇ ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 1 လၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29-30/3/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁၢင်ႇၵႆ မွၵ်ႈ 15 လၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းတပ်ႉမႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ဢၼ်မီးတၢင်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းတီး ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၶုတ်းလုၵ်း/လိၼ်၊ တႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉ လႄႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

တပ်ႉမႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ လုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်။ လွင်ႈဝႃႈတေႁုပ်ႈဢဝ် ႁဵတ်း တပ်ႉၼႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်တီႈလုင်းသႃႇလႄႈ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/3/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 553 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၵၢၼ်း ပႃႈတႂ်ႈတိူင်း သိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 35 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶူဝ်လမ်-ၼမ်ႉၸၢင် ၼၼ်ႉသေၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်သၢႆး ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်ႉၼွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵုၼ်သၢႆး လၢႆလၢႆၶိုၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉလႅင် ယင်ႉတီႈၼၼ်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/3/2022။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်ႉၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼမ်ႉမူဝ်သေ ႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်မီးႁူဝ်ႁိူၼ်း 63 လင်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ တိုၼ်းတေလႆႈမႃး ႁဵတ်းတပ်ႉပၼ်ႁဝ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႅပ်း တတ်းသူင်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၼ်ၶဝ်ၼိုင်ႈဝၼ်း 106 ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/3/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢႆႉပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼမ်ႉမူဝ်သေၵႂႃႇယူႇတီႈတပ်ႉမႂ်ႇ ၶဝ်ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် တီႈၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဝႃႈ တပ်ႉမႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ ၶႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၢႆမၢႆပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းႁႄႈတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ပီၵၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ တေၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁႃႈဢၼ် တင်းမူတ်း 500 ဢေႊၵႃႊ။ တင်းမူတ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Mandalay Distribution and Mining Company ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇရီႇပလႄး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ တေတႄႇလူင်းယင်ႇထတ်းတူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင် သင်ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵွပ်ႈဝႃႈဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉသၢႆၸႂ်မႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တႃႇငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶွင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း၊ ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်မၼ်းမီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းသၽႃဝ လုၵွႆ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် တေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ Mandalay Distribution and Mining Company ၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇထၢင် ထႅင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ             +66: 88 680 4913        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ