ၼမ်ႉမႄႈသၢႆဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ

ၼမ်ႉမႄႈသၢႆဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသၢႆဢၼ်ယူႇမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ် ထႆး-တႆး လႆႈၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လႆလေႃႇလဵင်ႉပၼ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၶုၼ်ႇပဵၼ်သီၶၢဝ်မႃး။  ၽႅၼ်ႇတီႈတႄႉ ၼႄဝႃႈ ၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇ ဢၼ်ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်မႄႈသၢႆ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ၊ လွင်ႈၼႆႉထုၵ်ႇလီပႂ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်းၼမ်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈပီ 1999-2001 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ 16,000 ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းမိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသိုၵ်း ဝ UWSA တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉလူင်းမႃးယူႇတၢင်းထုင်ႉဢိူင်ႇထလၢင်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ 126,000 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊မိူင်းတူၼ်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ 1,200 တႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးတႆး ၸိူဝ်းၺႃးလိုပ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ- ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆၵေႃႇဝၼ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းတူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတွၵ်ႇၵေႃႈ ၺႃးတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသေ ဢဝ်တူၼ်ႈယၢင်တင်မႃးၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ပႅတ်ႈ။

ၼမ်ႉၶုၼ်ႇသီၶၢဝ် ဢၼ်ႁၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024

သၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၵွင်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း မိူၼ် Cyanide ၵေႃႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၵ်ႈသီဢဝ်ၶမ်း တီႈထၢင်ၶုတ်းၶမ်း

မႄႈၸူၵ်ႉ- မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇၸုမ်းၶုတ်းၶမ်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်းၸွမ်းၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၸူၵ်ႉ။ သၢၼ်ၵွင်ႉဢၼ်လႆဢွၵ်ႇမႃးတီႈၵၢၼ်သုၵ်ႈသီၶမ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသင်ထတ်းထွင် ၼၼ်ႉ သေလႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ။

မိူင်းၵၢၼ်းလႄႈၼႃးယၢဝ်း – မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ပီ 2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းဝ UWSA ၸၢဝ်းၶႄႇၸုမ်း ၶုတ်းၶမ်းၶဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼႂ်းမိူင်းၵၢၼ်း။ လွႆလၢႆလၢႆလုၵ်ႈၵေႃႈ ၺႃးၵူၼ်ႇပင်းလူင်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၼွင်သူၺ်း/သုၵ်ႈသီၶမ်းယႂ်ႇလူင်သေ ၼမ်ႉသုၵ်ႈၼမ်ႉႁင်ႈမၼ်းလႆလူင်းသူႇမႄႈၼမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း။ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2023 ၼၼ်ႉ လွင်ႈၶုတ်းၶမ်းလႆႈသိုပ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉသၢႆ တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ် ႁိမ်းၼႃးယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သဵၼ်ႈသၢႆတၢင်း ရူတ်ႊ/ၵႃး 6 လေႃႉ တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ 1,000 ပၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Download Update : English Thai Burmese Shan

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ