ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉမဝ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ဝၼ်းထိ 11/9/2018

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉမဝ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈၵျွၵ်းမႄးတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းထၢတ်ႈၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတၢင်းမႆႈဢူၵ်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽၢႆ ယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် – ပိူင်လူင်မၼ်းယွၼ်ႉမီးသၢႆငၢႆပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈၽၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉၵိုမ်းၵႅၼ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/9/2018 ၼၼ်ႉၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ် (ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉလႆႈဢဝ်တၢင်းမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး၊တိုၵ်းသူၼ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၵွပ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝပႃးၸဵမ်လွင်ႈၽၢႆၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ။

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ်လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၼႄပႃးလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလႄႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်သိူဝ်ႇပူ (Foundation) တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇလႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈတႅၼ်ႈၾႃၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်သေတႅၵ်ႇယၢႆႈယူတ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၻွၵ်ႉၻိူဝ်ႇဢူးထုၼ်းၼၢႆႇဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတွပ်ႇ ပၼ်ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႂ်းသၽႃးၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 6/9/2018။မၼ်းယင်းပၢႆဝႃႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၵႂႃႇၼႆသေလၢတ်ႈဝႃႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉတေၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၽေးသၽႃဝၼမ်ႉၼွင်းဢၼ်တေထူမ်ႈႁိမ်းႁွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ် (ဢေႇ ရႃႇဝတီႇ) တွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉပႃးၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 11/9/2018 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် သဵင် တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသင်ဝႃႈၽၢႆတႅၵ်ႇမႃးၸိုင်မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇလူင်သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆၼမ်ႉသႂႃႇ(သႂႃႇၶျွင်း) သေၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေး 60,000 ပၢႆပဵၼ်ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူပ်ႉၺႃးမႃး သေပွၵ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉမႅၼ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶွင်မိူင်းၵျူဝ်ႇမၼ်ႇၼီႇ (German engineering firm, Lahmeyer International) ၼႆႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းတီႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်သေပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၶွမ်ႇပၼီႇပႅဝ်းၵျီႇယၼ်ႇ (Belgian company Tractebel ENGIE) ဢၼ်ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆသေႊပဵၼ်ႊ သေႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽၢႆဢၼ်တႅၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ “သၢႆငၢႆဢၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးၼၼ်ႉမၼ်းပေႃးတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႃႇယဝ်ႉ။ပေႃး သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉမိူၼ်တင်းသၢင်ႈပၼ်ၽေးၶဵၼ်ယဝ်ႉၵွပ်ႈၼၼ်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသၢင်ႈဝႆႉယူႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢၢင်ႇ ၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉတၢင်းယၢဝ်း တေယိုင်ႈထိုင် 60 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇပၢႆ လႄႈတေ လုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် ဢၼ်မီးဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉ၊ တီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် 637 ဢေႇၵႃႉ၊ တီႈလိၼ်ၼႃး 140 ဢေႇၵႃႉ၊ သူၼ်ႁႆႈတင်းၼမ် တင်းလၢႆပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း၊ ၵွင်းမူး၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း။

တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတေၺႃးၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                +95 (0)92 653 409 83

ၸၢႆးမျိၼ်ႉ                     +95 (0) 99 718 799 82

PDF files: >>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ