သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ၶႃႈႁႅမ်၊တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 10/2017

ဝၼ်းထိ 21/09/2017

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ၶႃႈႁႅမ်၊တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 31/07/2017 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 05/08/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 249 လႄႈ ၶမရ 425 ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊တႃႇသွင်ဝၢၼ်ႈ မႅၼ်ႈၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ5 ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ၊တႃႇ 11 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၺႃးတိမတ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/07/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 421 ယိုဝ်းတၢႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/09/2017 ၼၼ်ႉထႅင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 514 တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်သေပေႃႉထုပ်ႉၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၵဵပ်း ႁွမ်တွမ်ဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 31/07/2017 ထိုင်ဝၼ်းထိ11/09/2017 ၼၼ်ႉမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းထိ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ် ၸဵပ်းယွၼ်ႉၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ် ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်
ႁႅင်းသိုၵ်း မၢႆတပ်ႉ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်
31/07/2017 ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း၊ဢိူင်ႇပႃၶီး ဢမ်ႇႁူႉ ၶမရ 421 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်း ၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း 7 (ပၵ်းတပ်ႉ တီႈၽၢႆၶုၼ်ႇ)
31/07/2017 ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်၊ပေႃႉထုပ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉ ၶမရ 425 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်း ၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း 7 (ပၵ်း တပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ)
01/08/2017 ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်၊ပေႃႉထုပ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ 40 ၶလရ 249 တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)
03/08/2017 ၸၢႆး 9 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢႃယု 16 ၵေႃႉ 1 ၺႃးသေႃးမိုဝ်း မတ်ႉၽွင်း တဵင်ႈ ၶိုၼ်းသေၵုမ်းၶင် ဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်း၊ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း 30 ၶလရ 249 တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)
04/08/2017 ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ တိၺွပ်းၵုမ်း ၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈ ႁူင်းယႄး ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႇ 30 ၶလရ 249 တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)
10/09/2017 ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ လိုမ်းတူဝ် မတ်ႉဝႆႉၶၢင်ႉ ၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ 45 ၶမရ 514 ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်း ၵမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း 2 (ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင်)

လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၢႆးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း ၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/08/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးလႆႈဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 16/07/2017 ထိုင်ဝၼ်းထိ 30/07/2017။ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ပီၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်ထိ 18/07/2017 ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/08/2017 သေလႆႈၺႃး ၵုမ်းၶင် ၶၢဝ်း တၢင်း 4 ဝူင်ႈ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 249 ၽႃလၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28-30/08/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၸွမ်းတႄႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/08/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇ လိၵ်ႈၾၢင်ႉထိုင်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ တႃႇသီႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆတပ်ႉၶဝ် ၵွပ်ႈတေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ လႄႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ တပ်ႉ 216 ယွၼ်းထူဝ်ႈ (ထေႃႇလႃႇၵျီႇ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႉၶိူင်ႈၶွင်ၶဝ်လႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ သူင်ႇတၢင်းပၼ် ၶဝ်ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယင်းလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းၶဝ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 421 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/07/2017 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၸၢႆးသုၵမ်ႇဢႃယု 37 တိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်းသေႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 421 ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းမၼ်းတၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸၢႆးသုၵမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈၶဝ်လွမ် ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းၸၢႆးလႅပ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉၼႆယူႇၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃမၼ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈႁိမ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/08/2017 ၼၼ်ႉပလိၵ်ႊႁၢၼ် (ယႄး)ၶဝ်မႃးၸူးမေး ၼၢင်းၸၢႆးသုၵမ်ႇ သေလၢတ်ႈမၼ်းၼၢင်းဝႃႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 421 ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉၵွပ်ႈ ဝႃႈမၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ၼႆ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးသုၵမ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸၢႆးသုၵမ်ႇလႄႈမေးၼၢင်းမၼ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢမ်ၵေႃႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 425 လႄႈ 249 ၸႅတ်ႈထၢမ်၊ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/07/2017 ၼၼ်ႉၸၢႆးထုၼ်းထုၼ်းဢႃယု 44 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးသေႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 425 ၸုမ်းၼိုင်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးလၢႆလၢႆၵမ်းသေပွႆႇၶိုၼ်း။ၵွပ်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် 5 ဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/08/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 249 မွၵ်ႈ 40 ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇသေသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။လုင်းဢႃရိယဢႃယု 58 တိုၵ်ႉၸုၵ်းဝႆႉ ပႃႈၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိၼႄးသႂ်ႇဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႆသေထၢမ်မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးသူၵႂႃႇလႂ်ၼႆ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တႃမိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းသၢမ်ၵမ်းသေၶိုၼ်းပွႆႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသူၼ်ႁႆႈသေပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၶဝ်လွင်ႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA မႃးမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆသေပေႃႉ ထုပ်ႉၶဝ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မတ်ႉၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇတီႈတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမိူဝ်ႈယၢမ်း ဝၢႆး ဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ-

 1. လုင်းသၢင်ႇမွင်ႇဢႃယု 47 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵႃႇလိင်ႇလႄႈပႃႈမွၼ်း
 2. ၸၢႆးၵႃလိဢႃယု 19 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵျေႃႇလႄႈပႃႈသေး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉပႃးတင်းဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 249 တိမတ်ႉၽွင်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းယဵၼ်  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/08/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 249 တိၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၽွင်းၶဝ်ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းယဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်းၸႄႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1:30 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈပႃးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 249 ၶီႇ ၸွမ်းမွၵ်ႈ 30 လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ၽႃလၢႆးဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်းသေႁွတ်းၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၵူင်းဢၼ်မီး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 65 လင်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းၵႃးၶဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေပႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးႁိူၼ်း လုင်းဝၼ်းယဝ်ႉလွမ်ႉႁွပ်ႈ ႁိူၼ်းမၼ်းသေၽၢင်ႈၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ။

ၽွင်းလုင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽုၺ်ႇၽၵ်းတူတူၺ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းသေသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်း မၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းတိၺွပ်းလုင်းဝၼ်းလႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃယုလႆႈ 16 ၼၼ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းလမ်သေတိ ၺွပ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်း ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းၵုၼသေတိၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉၵႃႈ ၼၼ်ႈ (လုင်းၵုၼ၊လုၵ်ႈၶူၺ် မၼ်း 2 ၵေႃႉလႄႈလုၵ်ႈလဵင်ႉၶဝ် 1 ၵေႃႉ)။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈ တဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းပႃႈၼွႆႉသေတိၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ။တႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတိၺွပ်းၽွင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။တင်းသဵင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉၺႃး သေႃးမိုဝ်းမတ်ႉသေတိၺွပ်းဝႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉတူၺ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁိူၼ်းၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 ၵၢင်ၼႂ်သေၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈ တပ်ႉၶဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။

မႄႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄၶူးသွၼ်မၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။မၼ်းၼၢင်း သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း/ၵျွင်းၼႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလုၵ်ႉဢဝ်တီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈပႆမိူဝ်းၸူးႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃးပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်းပႃးတင်းၵႃး 3 လမ်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်း ၼၼ်ႉယူႇၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၶဝ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၵႃႈၼၼ်ႈၸႂ်ႉပူႇၵႄႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း သေလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးလူဝ်ႇၸင်ႇၵွႆႈ ႁွင်ႉၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈၶဝ် (ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်း)။ႁဝ်းတိၺွပ်းၶဝ်ၵွပ်ႈႁဝ်းလႆႈၶေႃႈၸိသင်ႇပႃႈၼိူဝ်မႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇၸူးတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၵႃးလုင်းသၢင်ႇၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၺွပ်း ၼၼ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတွင်းလႆႈၵႃးလမ်းၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉတီႈတပ်ႉ ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်းၶိုၼ်းၸွမ်းၵႃးသွင်လမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉပူႇၵႄႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈထႅင်ႈတႃႇ ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၺွပ်း။ၽွင်း 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉသေလုင်း သၢင်ႇၸၢႆးတႄႉ တိုၵ်ႉၺႃး ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၵႃႈၼၼ်ႈ။မၼ်းၸၢႆးၺႃးမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇပွႆႇမႃးၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄဝႃႈၶဝ်လႆႈၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸွမ်းၵၼ်ၼိုင်ႈႁွင်ႈလႂ် 4-5 ၵေႃႉ။တေၵႂႃႇ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵေႃႈၺႃးသေႃးမိုဝ်းမတ်ႉဝႆႉသေၵႂႃႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၽႃလၢႆးၼၼ်ႉ

 1. လုင်းဝၼ်းဢႃယု 50 လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဝူၺ်ႇပၼ်တႃႉ
 2. ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်းဢႃယု 16 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဝၼ်း
 3. လုင်းလမ်ဢႃယု 49
 4. လုင်းၵုၼဢႃယု 57 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းလမ်
 5. လုင်းသၢင်ႇၸၢႆးဢႃယု 47 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢုတ်တမလႄႈပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ်လုင်းၵုၼ
 6. ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 27 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းတေႃးၼလႄႈပႃႈလၢၼ်၊ပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ်လုင်းၵုၼ
 7. ၸၢႆးပွၵ်းဢႃယု 22 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသၢင်ႇမၢတ်ႈလႄႈပႃႈတိၼ်ႇ၊ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉလုင်းၵုၼ
 8. လုင်းဢေးဢႃယု 39 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းမၢႆ
 9. ၸၢႆးၼေႃႇဢႃယု 18 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၽိဝ်လႄႈပႃႈၼွႆႉ
 10. ၸၢႆးထူၺ်းဢႃယု 28 လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၼ်ႇတႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 249 ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းယဵၼ်ဝၼ်းထိ 04/08/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးတင်းၵႃး 4 လမ်းတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 249 မွၵ်ႈ 30 သေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈၸဝ်ႈၶူးၶႄႇမိၼ်တသေထူပ်းႁၼ်ဝႂ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈသွင်ၽိုၼ်၊ပဵၼ် ၶွင်ၸၢႆးသၢၼ်းလႄႈၸၢႆးၶုၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းမႃး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်းသိုၵ်းထႅင်ႈၸုမ်ႇၼိုင်ႈ(ဢမ်ႇပႃးၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆသင်)လႄႈပပ်ႉပိုၼ်းတႆး 3 ပပ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းၼႄးဝႃႈၸဝ်ႈၶူးဝႃႈမီးပပ်ႉပိုၼ်းဢၼ်ပဵၼ် “ပၢႆးမိူင်း”။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းမၢပ်ႇၼႄး ဝႃႈၸဝ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၢႆးသၢၼ်းၼႆႉမိူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၶူးတွပ်ႇဝႃႈ တူၺ်းလီလီလႄႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၸၢႆးသၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈပေႃးၼၼ်ႁိူၼ်းၸၢႆးသၢၼ်းမီးလႂ် ၵႂႃႇၼေႁဝ်းလႄႈၼႆသေမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈမႃး ၼေပၼ်ႁိူၼ်းၸၢႆးသၢၼ်းသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးႁွင်ႉၸၢႆးသၢၼ်း။ၸၢႆးသၢၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း မႃးပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူ ၶဝ်သေတွပ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသၢၼ်းဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆသေၶဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇ လႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇ သွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇႁၼ်သင်သေၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈၸၢႆးသၢၼ်းၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၵႂႃႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေၶဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁွင်ႉလုင်းႁဵင်လႄႈလုင်းၵၢင်ႉမႃးတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းသေၶိုၼ်းၸႂ်ႉလုင်းၵၢင်ႉၵႂႃႇ ၼေႁိူၼ်း ၸၢႆးၶုၼ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်ၸၢႆးၶုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းသေတိၺွပ်းဢဝ်ၸၢႆးၶုၼ်မိူဝ်းၸွမ်း ၶဝ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းသဝ်းယႄး(ယႄးသၶၢၼ်း)တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇပွႆႇမႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးလႄႈဢဝ်ပိုၼ်းၵႅပ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈဝႆႉ။

ၸၢႆးၶုၼ်ၼႆႉ ဢႃယု 30 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပုတ်းလႄႈပႃႈယွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉသေ မီးလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 216 တဵၵ်းယွၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/08/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရတပ်ႉ 216 မွၵ်ႈ 50 သွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ပုင်ႇၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်းသေတဵၵ်းယွၼ်းထူဝ်ႈ (ထေႃႇလႃႇၵျီႇ) လုင်းၸၢင်းၶုၺ်ႉဢႃယု 52။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ထူဝ်ႈလုင်းၸၢင်းၶုၺ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈထူင်ၶဝ်သေၸိသင်ႇႁႂ်ႈမၼ်းႁေႃႈထူဝ်ႈၵႂႃႇ ၸူးဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆး။လုင်းၸၢင်းၶုၺ်ႉလႆႈႁေႃႈထူဝ်ႈပၼ်ၶဝ်တင်းဝၼ်းသေဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၼမ်ႉ မၼ်းသင်။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇၸၢႆးဝႃႇလိင်ႇသူင်ႇဢႃယု 34 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇၵႂႃႇ သူင်ႇ တၢင်းပၼ်ၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/09/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်း 216 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈႁႆႈ ၶၢႆးသေတဵၵ်းယွၼ်းထူဝ်ႈၸၢႆးပိူဝ်ႈယိူဝ်းဢႃယု 23 လႄႈၸိသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸၢႆးပၼ်ႇတိဢႃယု 25 ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 514မတ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/09/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 514 ပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း 2 (ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင်) ဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸေႃးထေးဢူးဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇတိမတ်ႉၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းတၢင်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီး) မႃးသိုဝ်ႉၵႂၢႆးသၢမ်တူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ။ၸၢႆးပၼ်ႇၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႂၢႆးဢၼ်ၶၢႆၼၼ်ႉတၢမ်ႁိတ်ႈႁွႆႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်။ၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီးမႃးသိုဝ်ႉၵႂၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂၢႆးဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇဝတ်ႉ(ၵျွင်း)ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉသေဢဝ်ၵႂၢႆးလွတ်ႈတူဝ်ၼိုင်ႈ။ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵႂၢႆးသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈၸွမ်းၶႆႈႁႃၵႂၢႆးၼၼ်ႉ သေၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေထိုင်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉၸၢႆးပၼ်ႇၵႂႃႇထူပ်း ၶဝ်သေၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၼၼ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈလႆႈၵဵပ်းဝႆႉၶွၼ်ႇၼႆႉတၢင်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ဢုၵ်ႉၵထ) ၼႂ်းဢိူင်ႇပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇမၼ်းသေၸိၼႄးတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်းတွပ်ႇၶဝ်ဝႃႈသင်ဝႃႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁတ်းမႃးၸူးသူၼႆ။

ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၸႂ်လမ်သမ်ဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉမၼ်းတေႃႇမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉပေႃးလိုမ်းတူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ၽိူဝ်ႇႁူႉတူဝ်ၶိုၼ်းမႃးၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးပေႃး တႅၵ်ႇလိူတ်ႈသေၺႃးမတ်ႉ ၵိုၵ်းသဝ်းၵျွင်းဝႆႉယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆးၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းဢူၵ်းၸွမ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆၵမ်းသေမတ်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်းတေႃႇႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇမႃးသပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈလႆႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ၼႄၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၸၢႆးပၼ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 11/09/2017 ၼၼ်ႉသေၸွမ်းၵၢင်းၸွမ်းတႃလႄႈႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးပေႃးပဵၼ်ႁွႆး ၸမ်ႉမၢၼ်ႉပူမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ) ၵေႃႈဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶလရ 249 ၽႃလၢႆးမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉသေၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇလႄႈလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းတွင်းပၼ်ႇယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၵေႃႈႁဝ်းတေသင်ႇသွၼ်ၵူၼ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေယႃပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ၵႃႈယူတ်းယႃတႄႉလႆႈႁူႉဝႃႈလႆႈႁပ်ႉ 100,000 ၵျၢပ်ႈၼႆ။

ၸၢႆးပၼ်ႇၼႆႉဢႃယု 24 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၼ်ႇတႃႇ + ပႃႈငူၺ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 225 လႄႈၶလရ 249 ႁိမ်ဢဝ်ၵႃး၊ ငိုၼ်း၊ ၶမ်း၊ ၾူၼ်း လႄၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 225 လႄႈၶလရ 249 တိုၵ်ႉမီးယူႇထင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶူၵ်ႉတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 18 ထိုင် 21/07/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢမ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

 1. လုင်းၸိၵ်းတ လႄႈပႃႈၵီႇ သုမ်းငိုၼ်း 26 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ၊ ၶမ်းၵႃႈၶၼ် 30 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သုမ်းၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈၶၼ် 50,000 ၵျၢပ်ႈ လႄႈၾူၼ်းသွင်လုၵ်ႈၵႃႈၶၼ် 140,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွႆ။
 2. လုင်းသၢင်ႇလူႇ လႄႈပႃႈမျႃႉၼု သုမ်းငိုၼ်း 14 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းသွင်တဝ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 50,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၶဝ်ႈသၢၼ် 15 ထူင် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 127,500 ၵျၢပ်ႈ လႄႈၾူၼ်းသွင်လုၵ်ႈၵႃႈၶၼ် 140,000 ၵျၢပ်ႈ။
 3. လုင်းၸၼ်ႇတႃႇ လႄႈပႃႈၶမ်း သုမ်းၵႃး 1 လမ်း ၵႃႈၶၼ် 80 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈ 8 ႁေႃႇ (ထူင်လဵၵ်ႉ) မႅၼ်ႈငိုၼ်း 65,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၾႃႁူမ်ႇၼမ်ႉမၼ်း 10 ဢၼ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 500,000 ၵျၢပ်ႈ လႄႈၵွင်ႈထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 1 လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈ။
 4. ပႃႈမုင်ႉ သုမ်းၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 500,000 ၵျၢပ်ႈ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်    +66: (0) 62-941-9600    (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅဝ်း          +66: (0) 94-643-4230    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

PDF files: Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ