ထိုင်- ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းထိ 26/5/2026 

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်း SN Power မိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ ၶဝ်
တေသၢင်ႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ထိုင်- ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/03/2016 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ”လီဢွၼ်ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈ ၼမ်ႉတူႈ” သေပိုတ်ႇၶႆႈၼႄလွင်ႈမႆႈဢူၵ်း မႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈသီႇဢၼ် ႁူမ်ႈ တင်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ဢၼ်တေဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆး 700 မီႊၵႃႊဝတ်ႊသေ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ် လူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်၊ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တင်ႈတႄႇႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆငၢၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႈတီႈသေ တိုၵ်းသူၼ်း ၶွင်ၸုမ်း SN Power မိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆတီႈ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်၊ ၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2015 (တူၺ်းလႆႈၼႂ်းၽိုၼ်ၼႅပ်ႇ)။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်း SN Power ၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႈတီႈ တေသၢင်ႈၽၢႆ ယွၼ်ႉမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လူင်လၢင် ၸွမ်းလွင်ႈၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႈတီႈ တေသၢင်ႈၽၢႆ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃ ၶေႃႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၶမ်သင် တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ တၢင်းမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

1. ၼႂ်းၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူဝ်းယႂ်းယူႇၼႂ်းမိူင်း တႆး လႄႈလွင်ႈဢၼ်ပၢင်တိုၵ်း တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တိုၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼႆႉသင်။ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉတႄႉ လိူင်ႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႆႉတိုၼ်း ပဵၼ်ငိူၼ်ႈၼဵၼ် တႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း လုၵ်ႉတေႃႇသူႈ သၢၼ်ၶတ်း လွၵ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလဵဝ်ဢၼ်ၵုမ်းၵမ် ဝႆႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတင်းပိုၵ်း သေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ် ႁႅင်းၶဝ်ႈ ၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ် ယႃႉၶူဝ်း တိုၼ်း သၽႃဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉတိုၵ်ႉၵိုၼ်း ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပဵၵ်ႉ သမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်း ၵူတ်ႇ ထတ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ တေသၢင်ႈၽၢႆ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ပႃးသင်။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး (ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်း သိုဝ်ႈ) ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတေႃး ၼႃႈတီႈပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇ ဢွင်ႈတီႈၽၢႆယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတိုၼ်းသွၼ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတင်ႈၸႂ်ပွႆႇပႅတ်ႈ (ဢမ်ႇသႂ်ႇၸွမ်း) လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶႂၢင်းပၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မၢတ်ႇငၢႆႈၸဵပ်းငၢႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်တၢင်းမႆႈဢူၵ်း ၸႂ်လူင်ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ SN Power ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ သမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ၼမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

2. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃဝ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတွၼ်ႈႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းသႂ်ႇၸႂ်ယိူင်း ၸူး ၼႂ်းတွၼ်ႈမႄႈၼမ်ႉ တီႈဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်လႄႈ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉပႃး လွင်ႈဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢတ်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၽၢႆ ႁႃႈဢၼ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ လႄႈတေပဵၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ယူင်ႉပိူင်သတ်းယူႇၼမ်ႉလႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးသတ်းတူဝ်မီးၸႂ်ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းတိုၼ်း ပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၼမ်းတၢင်းၽိတ်းပိူင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပိုၼ်ႉ ထၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ” တီႈလမ်ႇလွင်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းသၽႃဝတင်းမူတ်း” ၼႆႉလႆႈၸတ်းၵၢၼ် ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈ ယဝ်ႉ” သေ ” တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ” မႄႈၼမ်ႉလႄႈ ဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈမီးၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးသင် ”ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

3. လွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ”ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽိုၼ်ယင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ပၢႆးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း-ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။ မီးသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးလီ ”ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈႁၼ်လီၵမ်ႈၼမ်” လွင်ႈလၢတ်ႈတႅမ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်း သၢၼ်ၶတ်း။

တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းဢွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆ ၼၼ်ႉတႄႉတိုၼ်း ဝႃႈဢမ်ႇမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်လိူင်ႈပဵၼ်လၢဝ်းတေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉ သင်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼႆသေ ႁႂ်ႈတွပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်း ထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွၼ်း ႁႆၢႉ ၸႃႉယွၼ်ႉၽၢႆ ၼၼ်ႉသင်လႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတွင်ႈ ထၢမ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉသင်။ တႃႇလူပ်းလင်ၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉၶဝ် ”ၵမ်ႈၼမ်ႁၼ်လီၸွမ်း” လွင်ႈၽၢႆယူႇၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၼမ်းတၢင်းၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

4. ၼႂ်းလွင်ႈၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈလွင်ႈဢွင်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ”တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ/ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်သင်”ၼႆ။ တိုၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈ မီးၽေးၶဵၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ/ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝႆၼၼ်ႉတင်းပိုၵ်းယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆၼၼ်ႉတိုၼ်းတေယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇ ၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းသၢႆဢိင်ႇ သၼ်ႇယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1912 ၼၼ်ႉသင်။
လွင်ႈၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆသေတႃႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် လူင်လၢင် ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼ်းၸႃႉသင်ဢမ်ႇၼၼ်လႆႈထုၵ်ႇ SN Power ၶဝ်လၢတ်ႈႄၼၽိတ်းၽိတ်း ၽူၼ်ၽူၼ်ပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၸုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢမ်ႇၸတႃႇ မႄႈၼမ်ႉဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိင်မၼ်း တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းၼၼ်ႉသင်။

ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းႁဝ်း တၢမ်ၼင်ႇ တႂ်ႈၼႆႉ
– ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်းပႃးၸဵမ် ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈ ၼိူဝ်

– ႁႂ်ႈၶႆႈၸႂ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရိူဝ်ႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း၊ ဝၢင်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းသေ မီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄ ၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃဝ ၸူးၸႄႈမိူင်း မိူဝ်ႈလႂ် ၵိုင်ႇထုၵ်ႇပူၵ်းပွင်ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸင်ႇၵွႆႈ ဝူၼ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

– ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း လႄႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်း လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸွမ်းသၢႆၵႄးမႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း

– တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလႄႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တင်းသဵင်ႈတွၼ်ႈ တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သေဢၼ်ဢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၸွမ်းၵေးမႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်သေ

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး
မၢႆၾူၼ်း +99 (0) 94-5313-2755

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး
မၢႆၾူၼ်း +66 (0) 81-672-2031

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး
မၢႆၾူၼ်း +66 (0) 94-638-6759

ၽိုၼ်မိူၼ်သူင်ႇၸူး
– ဢူးၽေႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
– ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း)

Open letter PDF files: Shan Burmese English

ၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇဢင်းၵိတ်း ၸုမ်း  Middle Yeywa Project ၶဝ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ