ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆပၢႆႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်း မိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်လႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းပဵၼ်မူႇ ၼႂ်းမိူင်း မိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/2/2024

ၵူၼ်းမိူင်း 6,000 ပၢႆပၢႆႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်လႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းပဵၼ်မူႇ ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း 6,000 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း သေပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 27 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉလႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းဝဵင်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 1/1/2024 ထိုင် 2/2/2024။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈတၢႆၼၼ်ႉ တႃႇ 17 ၵေႃႉပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) (99) ၶႃႈႁႅမ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) သေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 2/1/ 2024 ဝၢႆးသိုၵ်းၶၢင် KIA, တႅဝ်းႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF, လႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ/လွႆ) TNLA တႄႇပၢင်တိုၵ်းႁႃတၢင်းတေၶဝ်ႈယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵိုၵ်းၼႂ်း ႁိူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽဝ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၺႃးပၢတ်ႇၶေႃးတႅပ်းႁူဝ်။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၵၼ်ႉၸၼ်ပဵၼ်ၽုင် ဢွၼ်တၢင်းတေယိုဝ်းမၼ်း ၼၢင်း တၢႆ- 1 ၼႂ်း 3 လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းပဵၼ်ၽုင်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင်/ တပ်ႉမ 99 မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်း မိတ်ႈ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) (99) ၼႆႉယင်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဝူင်းၵႂၢင်ႈထႅင်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 150 လင်ပၢႆၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/1/2024။

ၵူၼ်းမိူင်း 4,000 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇၸွမ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ၊ ၸွမ်းႁႆႈၼႃးလႄႈၼႂ်းထိူၼ်ႇမိူင်းမိတ်ႈသေ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2,000 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတ လေး) ပၢင်ႇဢူးလူင်လႄႈၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈသဵင်ႈလိူၼ် ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပႆႇႁတ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ် ႁိူၼ်းၽႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) (99) ၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉယူႇသဝ်းၸွမ်းတိုၵ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းဝႆႉယူႇ။

မိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတၢင်းပၢႆးတိုၵ်းသေ သမ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵၢၼ် ၶုတ်းမိူင်ႁႄႊ လႄႈ ပဵၼ်ၽၵ်းတူဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသူႇၸူးထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၼ်းပႆႇႁၼ်သၢႆငၢႆမၼ်း။

ၼႃႈတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း 3-ပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတိုၼ်း/ထုၼ်း 1.5 ႁဵင်လၢၼ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းပီ 2023 သေ ၽႂ်ႁူမ်ႈ လူင်းတိုၼ်းလၢႆလၢႆၼႆ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်ႇၽိူၺ် ဝၢႆးၶွမ်ႊပၼီႊ EDF မိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႊ ထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇ တီႈ ၶူင်ၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်း ၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈဢဝ် ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်တႄႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉလိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/1/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းလုၵ်ႁဵၼ်း ABSDF, တပ်ႉၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 276 ဢၼ် ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 12 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းထိ 2/1/2024 သမ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉမိတ်ႈ ယူႇၼႃႈတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူး ၵူႈ တၢင်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈၶဝ်ႈမႃးထႅမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/1/2024 ဝၢႆးဝၼ်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပႃးတင်းရူတ်ႊ/ ၵႃးသိုၵ်းသၢမ်လမ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမိတ်ႈ၊ မႃးၸႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆၸုမ်းယဝ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝဵင်း လႄႈမၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသၢႆ မႄႈၼမ်ႉမိတ်ႈ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 3-9/1/2024 မႃးသိုၵ်းပလွင်ႈ/လွႆ တႄႇပိုတ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵွႆပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/1/2024 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းလုၵ်ႁဵၼ်း ABSDF, တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်ႉၶလယ 276 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶွႆႈ/မျိတ်ႉၸူင်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း မိူင်း မိတ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 20 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ၊ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ၼမ်ႉမိတ်ႈမႃးၶွႆႈၵၼ် ၼိူဝ်လႅၼ် လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11-12/1/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေသိုပ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ ၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉတၢႆ၊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈလုၵွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇလုၵွႆပႃး 10 လင် ။

ဝၼ်းထိ 18/1/2024 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA၊ သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF၊ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း (ပိဝ်ႇႁႃႇ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လႄႈႁူင်းပလိၵ်ႊမၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႊတိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းဝဵင်း ပွႆႇလူင်ၵႂႃႇၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် တွပ်ႇတႅၼ်းသေ ႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢႆးၵေႃႉ 1 တၢႆ၊ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉ 1 မၢတ်ႇ ၸဵပ်းပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉဝႃး 2 လင်လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း 20 လင်လုၵွႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/1/2024 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီမၼ်း ၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းႁူင်းပလိၵ်ႊမိူင်းမိတ်ႈ။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢတ်ႇမိူင်း မိတ်ႈၺႃးၾႆးမႆႈပဵၼ်ၽဝ်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလုၵွႆသုမ်းပႃးထႅင်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၾႆးမႆႈ ႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း။ ၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉပိၼ်ႇတၼ်ႇ သေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း 40 ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၾူၼ်ႊ၊ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းထိ 20/1/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမွၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း တၢႆ 6 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇလၢမ်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈႁိမ်းႁွမ်းထိုင် ဝၼ်းထိ 27/1/2024 တေႃႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းၶၢင်ၺႃးမိပ်ႇဢီးႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ လႄႈဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾႆးမႆႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 လင်လုၵွႆ။

ဝၼ်းထိ 27/1/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉ လႅတ်ႊၶူၵ်ႉတၢၼ်း သေၵႂႃႇ သွၵ်ႈ တဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 50 လင်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်းပႅတ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မႃးထႅင်ႈ 6 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ၊ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ 100 လင်။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉလႅတ်ႉၶူၵ်ႉတၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းသႂ်ႇၵွႆ
ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉလႅတ်ႉၶူၵ်ႉတၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းသႂ်ႇၵွႆ
လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုသုမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႊ-ၾေႊ 2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင် လုသုမ်း
1 1.1.2024 ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း ႁိူၼ်း 12 လင် လုၵွႆ
2 3.1.2024 ၸမ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5.20 ဝၢႆးဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတီႈၼႂ်း ႁႆႈ ၼႃးၶဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၸၢႆး 1 လႄႈ လုၵ်ႈ ယိင်းမၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း
3 5.1.2024 ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵၢင်ႇ ႁိူၼ်းလင် 1 ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈလုၵွႆ
4 6.1.2024 ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း  12.10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 348 ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းလင် 1 လုၵွႆ
5 9.1.2024 ဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၵျႅတ်ႉ 2 လမ်းလႄႈ ႁိူဝ်း မိၼ်မႅင်းမီႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇ မႃးပွႆႇ ႁိူၼ်း 2 လင် ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းလုၵွႆ
6 11-12.1.2024 ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ လူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉတၢႆ။ ၸၢႆး 1 ယိင်း 1 ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉ 1 ဢႃ ယု (9 ၶူပ်ႇ) မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်း လင် 1 လႄႈ ႁိူၼ်းယေး 10 လင်လုၵွႆ
7 18.1.2024 ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 6 ၵၢင်ၼႂ် ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၵျႅတ်ႊ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ 2 လမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇ ၸၢႆးၵေႃႉ 1  (ဢႃယု 28 ) ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉ (ဢႃ ယု မွၵ်ႈ 10 ), ၼၢင်း ယိင်း ၵေႃႉ 1 (ဢႃယု မွၵ်ႈ 30),  ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉ 1 (ဢႃ ယုမွၵ်ႈ 10) ဝတ်ႉ/ၵျွင်း 2 လင် (မီးပႃးၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁေႃမိူင်းမိတ်ႈ) လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း ထႅင်ႈ 20 လင် လုၵွႆ
8 19.1.2024 ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်း ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သေ တၢႆ ၵၢတ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၺႃးၾႆးၽဝ်
9 19.1.2024 ပွၵ်ႉပိၼ်ႇတၼ်ႇ တဵင်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 19/1/2024 သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တဝ်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ ပိၼ်ႇ တၼ်ႇ ၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈ ႁူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၵျီႇတေႃႇ သု ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ် 40 လင်
10 20.1.2024 ပွၵ်ႉၸၢၼ်း မိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၼိူဝ်ဝဵင်း ၸၢႆးၵေႃႉ 1, ယိင်းၵေႃႉ 1 တီႈဢေႇသုတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင်လုၵွႆ
11 20.1.2024 ပွၵ်ႉလႅတ်ႉၶူၵ်ႉတၼ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ၼိူဝ်ဝဵင်း ၸၢႆးၵေႃႉ 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ 30), ယိင်း 3 ၵေႃႉ (ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 20-50) တီႈဢေႇသုတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 4 လင်လုၵွႆ
12 20.1.2024 ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ႁႄႉၵူၼ်းၵႃႉၶမ်း သွင် ၵေႃႉဢၼ်ပၢႆႈ ၽေး ၵိုတ်း သေ သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းတူဝ် ၶိင်းႁၼ် ၺႃးၶမ်း 7 ၸွႆႉလႄႈ ငိုၼ်းၸႄႈ 600 သႅၼ် တီႈၶဝ် ယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ
13 27.1.2024 ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ လႄႈဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃး မႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 လင်ၺႃးၽဝ် ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၸႃႇလီႇ
14 27.1.2024 ပွၵ်ႉလႅတ်ႉၶူၵ်ႉတၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း ဝၢႆး ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်း မိူင်း 50 လင် သေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 50 လင် သွၵ်ႈတဝ်သေဢဝ် ၾႆးၽဝ်
15 27.1.2024-2.2.2024 ပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ် ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 100 လင် သွၵ်ႈတဝ်သေဢဝ် ၾႆးၽဝ်

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်လႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 19/1/2024 ထိုင်ဝၼ်းထိ 2/2/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင်/ တပ်ႉမ 99 ဢွၵ်ႇသၢႆသိုၵ်းတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေ ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 17 ၵေႃႉ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းပႂ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဝၢႆးသေႁႂ်ႈလုၵ်ႈမေးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ဢဝ်ၽဝ်ပႅတ်ႈ။ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵျီႇတေႃႇသုသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ- ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၺႃးၸိူင်ႉမတ်ႉဝႆႉ ၼႃႈတေၺႃးယိုဝ်းတၢႆ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းသမ်ႉၺႃးၽဝ်ၾႆး။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉယင်းမီးလွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ၼႆႉ ဢဝ်ၾႃႉပၢတ်ႇထိူဝ်တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇ ၶေႃး ႁိမ်းၶူဝ် တၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ၼႆႉ ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ထႅင်ႈသၢမ်လွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/1/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ယႂႃႇတေႃႇလေး ဢၼ်မီး တၢင်း ၸဵင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်းၼၢင်းဝႆႉသေ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 24 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း မၼ်းၼၢင်း။

ဝၼ်းထိ 20/1/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃးသွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ၸူဝ်းၵၼ် ပၢႆႈ ၽေး ၵႂႃႇ ယူႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၸႂ်း ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်း ၵျေႃးမႂ်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တၢႆပႅတ်ႈသေ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉပဵၼ်မေးယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၵူင်ၶေႃးမၼ်းၼၢင်းတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 32 ပီ ၵေႃႉဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ၊ တီႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းမီးႁွႆး မၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/1/2024 ၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈ ဝၢၼ်ႈ/တယႅၵ်ႉတေႃး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈ ၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတၢင်းလင်သေ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈၶဝ်ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်း ယိင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထဵင်ၶိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ႁႃ တၢင်းဢွၵ်ႇ၊ မၼ်းၸၢႆးၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ မၼ်းၸၢႆးတၢႆ ႁိုဝ်လိပ်းယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉႁူႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် ၸၼ်ႊ-ၾေႊ 2024
ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းၶွင် လုသုမ်း
1 19.1.2024 ပွၵ်ႉယႂႃႇတေႃႇလေး ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမ 99) သၢမ် ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႉ ၸၼ် ၼၢင်း ယိင်း ဢႃယု 24 ၼႂ်းလုၵ်း ၼွၼ်း မၼ်းၼၢင်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉ 1 ( ဢႃ ယု 24)
2 19.1.2024

 

ဝၢၼ်ႈၵျီႇတေႃႇသု သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉ မ 99) တိမတ်ႉ ၵူၼ်း ၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းမၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၵႅတ်ႇၶႄႁိူၼ်း ၸၢႆးၵေႃႉ 1 (ဢႃယု 28)
3 20.1.2024 ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉ မ 99) ႁူပ်ႉၺႃးသွင်ၽူဝ် မေး ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ဢၢၼ်းမိူဝ်းၸႂ်း ဝူဝ်း ၵႂၢႆး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် တၢႆသေ ၵၼ်ႉၸၼ် ၵေႃႉပဵၼ် မေး ယဝ်ႉ ဢဝ် ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၵူင်ၶေႃး မၼ်း ၼၢင်းတၢႆ ၸၢႆးၵေႃႉ 1 (ဢႃယု မွၵ်ႈ 30), ယိင်း ၵေႃႉ 1 (ဢႃ ယု မွၵ်ႈ 30)
4 21.1.2024 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်/ တယႅတ်ႉတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉ မ 99) မတ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ႁႄႉ ႁၢမ်ႈၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉ 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ 50) – ယင်း ပႆႇမီးႁပ်ႉႁူႉ ဝႃႈမၼ်းၸၢႆး တၢႆႁိုဝ်လိပ်း
5 26.1.2024 ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ (တပ်ႉမ 99) ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်း ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူၵ်းယူႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၼ်းၼၢင်း ယိင်းၵေႃႉ 1 (ဢႃယု 32)
6 2.2.2024 ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမ 99) ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသေ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်း ယူႇ ပႃႈလင်ႁိူၼ်း ၶဝ် သေပႂ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ၶူဝ်း ၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၸၢႆး 5 ၵေႃႉ (ဢႃယု 20-50 ပီ)
7 12.2.2024 ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ သေၽဝ် ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ
8 13.2.2024 ဝၢၼ်ႈၵျီႇတေႃႇသု ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မတ်ႉ သေယိုဝ်း တၢႆၼႂ်း ႁိူၼ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ
9 13.2.2024 ပွၵ်ႉၵျီႇတေႃႇသု ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ထူပ်း ၺႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉဢၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈယိုဝ်း တၢႆ- ၸၢႆးၵေႃႉ 1 ၺႃးမတ်ႉ သေယိုဝ်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း လင် ၼိုင်ႈ သေႁိမ်း ႁိူၼ်းလင် ၼႆႉသမ်ႉ မီးၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆၼၢင်း ယိင်းၵေႃႉ 1 ဢၼ်ၽဝ် ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈသဵင်ႈ- ယိင်းၸွၵ်ႉၸဵင်ႇသူၼ် သမ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း ၸၢႆး 4 ၵေႃႉၺႃးၸိူၵ်ႈ မတ်ႉ ပေလင်သေ ယိုဝ်းတၢႆ

 

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ ယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼႂ်းဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇသၢႆၼွၵ်ႈ၊ ၸွမ်းႁႆႈၼႃးလႄႈၸွမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း။ ပေႃးပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ဝဵင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ ႁႃပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢႆႈၽေးၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၸႄႈဝဵင်းသေၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ထိုင်ၵျွၵ်း မႄးလႄႈပၢင်ႇဢူးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် လွမ်ၵူဝ်တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ႁိမ်း ႁွမ်း။

ၶပ်ႉမၢႆ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး ဢၼ်လၢမ်း ၶၢတ်ႈ
1. ၸွမ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ၊ ၸွမ်းႁႆႈၼႃးလႄႈၸွမ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ       4,300
2. တိူင်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)       1,560
3. ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး          200
4. ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်          100
ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း       6,160

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      +66 99 246 5673 / +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                  +66 99 289 6080                                          Signal (မၢၼ်ႈ)

Download PDF files >>>>> Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ