သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၶႄႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွမ်ၵူဝ်တေႃႈၼမ်ႉမၼ်း တႅၵ်ႇထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 21/12/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၶႄႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွမ်ၵူဝ်တေႃႈၼမ်ႉမၼ်း တႅၵ်ႇထႅင်ႈ

တင်ႈတႄႇၸုမ်းသိုၵ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းမိူင်း 27 ၵေႃႉလႆႈလုတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 33 ၵေႃႉလႄႈႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃး160 ပၢႆလုၵွႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၼႃႈလိၼ် သၢႆလွတ်ႇၵျႅတ်ႊလႄႈၼမ်ႉမၼ်းၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်တီႈယိူင်းတိုၵ်း ၼႂ်းပၢင် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼႆႉ ပႃး ၸွမ်း ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း တီႈဢၼ်တေႃႈၼမ်ႉ မၼ်း ၶႄႇ ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸူး တၢင်းၽၢႆႇမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသို ပ်ႇလၢမ်းၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်း ယူႇတၢင်းၸၢၼ်း သၢႆတေႃႈလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ပႃးၸဵမ်ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်းမႄးလႄႈသီႇပေႃႉ တီႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ (ပလွင်ႈ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ရၶႅင်ႇ) ၶဝ်ပႂ်ႉယႃႉၵဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတလေး)မႃး။ ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းလႄႈၵွင်ႈလူင်တိုၵ်းၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွမ်ၵူဝ်တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၺႃးႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပွၵ်ႉၼိူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၸွမ်းသၢႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/10/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်းႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 6 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ သေမီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတလေး) ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်း တ ဢၢင်း TNLA ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႇတူႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလုၵွႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလုတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းပႃးထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ။ လႅၼ်လိၼ် ၸဵင်ႇဝၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်ႉၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇႁၢင်ႇၵႆတေႃႈလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်း မွၵ်ႈ 100 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း။

 

ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇလိုပ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း/ပလွင်ႈ TNLA လႄႈၸုမ်း PDF ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ 30 လႆႈလုၵွႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သွင်ဝၢၼ်ႈတီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၺွင်ႇၶမ်း (သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ) လႄႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇၶႃး သွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉတိတ်းၸပ်းသၢႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၼႃႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၺႃးႁိူၼ်းယေးလုၵွႆ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႇတႃႇ
ဝတ်ႉ/ၵျွင်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလုၵွႆ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/11/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ၸုမ်း PDF တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူဝ် ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ (ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉ) တီႈဢၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်မူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆဝူင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 20 ပၢႆလုၵွႆ ၼႂ်း 4 ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/11/2023 ၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်း ၸမ်ဢွင်ႈၵုမ်းၵမ်တေႃႈၼမ်ႉ မၼ်း ၸီးပိၼ်ႇ မွၵ်ႈ 200 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း။ ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 မႃးၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းဢွင်ႈတေႃႈ ၼမ်ႉ မၼ်းၼၼ်ႉသေ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 ႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိၼ် ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ယဝ်ႉ လၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼႄဝႃႈ ဢၼ်ယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းႁိမ်း ဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႁဵတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထိုင်သီႇပေႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈလႄႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼွၵ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/11/2023 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်မူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢမ်လင်။ ဝၢၼ်ႈပူးၶႃးၼႆႉ ယူႇတၢင်းႁွင်ႇ ႁၢင်ႇၵႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း 500 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း။

တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၼ်းထိ 16/12/2023 ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 14 ၵေႃႉ လႆႈလုတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉလႄႈႁိူၼ်းယေးတိုၵ်းလုၵွႆ 100 လင်ပၢႆ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 6/12/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃး ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢင်ႇယၢၼ် မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းတႄႉ မီးတၢင်းသၢႆႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးသေ ႁၢင်ႇၵႆ ၸဵင်ႇႁွင်ႇမၼ်းမွၵ်ႈ 40 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၼႆႉ ၸမ်တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၼႃႇ၊ တေႃႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းလိၼ်ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 1 မႄႊတိူဝ်ႊၵူၺ်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈမႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းသေ တႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး လၢမ်းယႂ်ႇလူင်လႄႈၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလုသုမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢႆတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလွမ်ၵူဝ် တေႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၵျႅတ်ႊ ၸတ်ႉ လႄႈ တႅၵ်ႇ တင်ႈၶူင်းၵၢၼ်တႄႇပိုတ်ႇမႃး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 8 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 40 လင်လုၵွႆၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝၼ်းထိ 29/10/2023 -28/11/2023

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုသုမ်း
1. 29.10.2023 ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 7-30 ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  (ဢႃယု50) ၸၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈ (ဢႃယု 28) လႄႈ ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ (ဢႃယု မွၵ်ႈ 40) ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႇတူႇ လင်ၼိုင်ႈလုၵွႆ
2. 1-3.11.2023 ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇတီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 15 ပွၵ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း ႁိူၼ်း ယေး 5 လင်လုၵွႆ
3. 1-5.11.2023 ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶမ်း/ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 15 ပွၵ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း ႁိူၼ်း ယေး 5 လင်လုၵွႆ
4. 1-5.11.2023 ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈမၢၵ်ႇၶႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 15 ပွၵ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း ႁိူၼ်း ယေး 5 လင်လုၵွႆ
5. 2.11.2023 ဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 15 ပွၵ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢႆး 2 ယိင်း 1 တီႈဢႄႇသုတ်း ႁိူၼ်း ယေး 5 လင်လုၵွႆ
6. 2.11.2023 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ 500 ပွင်ႇ တီႈဢႄႇသုတ်း ႁိူၼ်း ယေး 3 လင်လုၵွႆ
7. 9.11.2023 ဝၢၼ်ႈတူင်းသေႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ် တၢၼ်ႇပူဝ်ႇ သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယိင်း 1
8. 15.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶၢမ်ပွမ်ႈ /ၸီးၽိဝ်ႇယႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ် တၢၼ်ႇပူဝ်ႇ သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်း 1 (ဢႃယု 12) ဢွၼ်ႇလႅင် ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇ) ယိင်း 1 (ဢႃယု 35) & ဢွၼ်ႇၸၢႆး 1 (ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ)
9. 15.11.2023 ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၸၢႆး 1 (ဢႃယု မွၵ်ႈ 50)
10 15.11.2023 ဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီး ပၢႆးၸႂ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းပႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယိင်း 1 (ဢႃယု 26)
11. 19.11.2023 ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်း သႂ်ႇတီႈ လုမ်း ပလိၵ်ႊ/ယႄး တူဝ်းပိၼ်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢမ်လင်လုၵွႆ
12. 22.11.2023 ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင် လိၼ် ၽွင်း လဵင်ႉၵႂၢႆး မွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 58)
13. 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈတူင်းသေႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ် တၢၼ်ႇပူဝ်ႇ သေဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 2 (ဢႃယု 28 လႄႈ 40)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 13၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 ပၢႆလုၵွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈသီႇပေႃႉ ဝၼ်းထိ 9/11/2023-5/12/2023  

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုသုမ်း
1. 9.11.2023 မၢၼ်ႈၵွင်းမူး၊ ၵျွၵ်းမႄး မၼ်းၸၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်း ၵႂႃႇသူၼ် မၢၵ်ႇ ၸွၵ်း ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 69)    
2. 12.11.2023 ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ /ၵျၼ်ႇတီႇ သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 1 (ဢႃယုမွၵ်ႈ 60)  
3. 13.11.2023 ပၢင်သဝ်းၸီးပိၼ်ႇ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 8 ပွၵ်ႈ တင်ႈတႄႇ 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် တဵင်ႈၶိုၼ်း     ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင် လုၵွႆ
4. 13.11.2023 ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵျူႇသျေႃး ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 502 ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 3.30 ၶိုင်ႈ   ဢွၼ်ႇၸၢႆး 1 (ဢႃယု 8 ပီ)
5. 14.11.2023 ဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း။ မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်း ၼႃႈႁိူၼ်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးမၼ်း ၸၢႆးတၢႆ ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 40)  
6. 15.11.2023 ပၢင်သဝ်းၸီးပိၼ်ႇ/ပၢင်တိုင်၊ ပၢင်တီး ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Mi-35 သေပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်းတီႈ တၢင်း ၽႄ ဝၢၼ်ႈၼွင် ပိင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းမူႇၸေႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ မၢၵ်ႇ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ တူၵ်း လူင်းႁိမ်း ဢွင်ႈ ၵုမ်းၵမ် တေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၸီးပိၼ်ႇ   ၸၢႆး 1 တီႈဢေႇသုတ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 လင် လုၵွႆ
7. 22.11.2023 ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ သီပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10:15 ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း   ၸၢႆး 3 (ဢႃယုၶဝ် 30 ပၢႆ)
8. 22.11.2023 ပွၵ်ႉသူၺ်ႇပီႇ တိတ်ႉ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 10:15 ၵၢင်ၼႂ်   ယိင်း 2 (မွၵ်ႈ 30 လႄႈ 50)
9. 22.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၶၢဝ်း ယၢမ်း 10:15 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် တိုၵ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈ   ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 50)
10. 22.11.2023 ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ယူႇတီႈၶူဝ် ၼမ်ႉ တူႈ ယိုဝ်းမၼ်း ၸၢႆး ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 49)
11. 25.11.2023 မၢၼ်ႈလွႆ-ၼႃးပၢင်ႇ သီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းလုၵ်းပဵပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 41)
12. 27.11.2023 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ယၢမ်း တဵင်ႈၶိုၼ်း။ မၢၵ်ႇ လူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်း တီႈဝတ်ႉ /ၵျွင်း ၼမ်ႉ ႁူး တိူဝ်ႉၺႃးသင်ႇၶႃႇ တူၼ်/ပႃး ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 50)
13. 27.11.2023 ဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တိုၵ်း 3 ပွၵ်ႈတင်ႈ တႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်လုၵွႆ
14. 27.11.2023 ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 6 ပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယိင်း 1 တႃႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ် 1 ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 လင် လႄႈ ၵႃး 2 လမ်းၺႃးၾႆးမႆႈ
15. 28.11.2023 ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 8:30 ၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 29)
16. 5.12.2023 ဝၢၼ်ႈမိူင်းလွႆ ၵျွၵ်းမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ယိင်း 1 (ဢႃယု 35)

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 14 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆလုၵွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ဝၼ်းထိ 21/11/2023 – 16/12/2023

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုသုမ်း
1. 21.11.2023 ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼိူဝ် ၼၼ်ႉတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းသွင် ၵေႃႉတၢႆ ၸၢႆး 1 (ဢႃ ယု မွၵ်ႈ 40) လႄႈ ယိင်း 1 (ဢႃယု27)  
2. 26.11.2023 ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တိူဝ်ႉၺႃး မၼ်း ၼၢင်းၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢွၼ်ႇယိင်း 1 (ဢႃယု17)   ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် 1 လုၵွႆ
3. 1.12.2023 ပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ယိင်း 1 (ဢႃယု 78) ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 29) ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 လင်လုၵွႆ
4. 1.12.2023 ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း မွၵ်ႈ 9.30 ၵၢင်ၶမ်း ပႃးတင်း မၢၵ်ႇၽူင်ႉ (cluster bomb) ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 52)   ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလင် 1 လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ  4 လင်လုၵွႆ
5. 1.12.2023 ပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ လႄႈပွၵ်ႉဢွင်ႇ မႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ၽွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 28), ယိင်း 2 (ဢႃယု 46 လႄႈ 19 ), ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 (ဢႃယု 12 & 16 ), ဢွၼ်ႇယိင်း 1 (ဢႃယု 17)
6. 6.12.2023 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၽွင်း တဵင်ႈၶိုၼ်း ၸၢႆး 2 (ဢႃယု 46 လႄႈ 35 ), ယိင်း 2 (ဢႃယု 56 လႄႈ 50), ဢွၼ်ႇယိင်း 1 (ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ) ၸၢႆး 2, ယိင်း 1 , ဢွၼ်ႇယိင်း 1 (ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ) ဢွင်ႈၵဵပ်းၶွင် ၵူဝ်ႊ တွင်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လုၵွႆ
7. 6.12.2023 ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈ ၼွင်ႉ ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း တဵင်ႈ 12 မူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 လင်လုၵွႆ
8. 4.12.2023 ဝၢၼ်ႈလွႆဢွၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 4 ပွၵ်ႈ ၽွင်း ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၸွမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ၽွင်း ၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 9 လင်လုၵွႆ
9. 1.12.2023 ပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၽွင်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်း ယိင်း 1 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 လင်လုၵွႆ
10. 1.12.2023 ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇ မၢၵ်ႇ ၽူင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 ဝတ်ႉ/ၵျွင်း 1 လင်၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 လင်လုၵွႆ
11. 11.12.2023 ပွၵ်ႉၼိူဝ်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ 500 ပွင်ႊ သွင်လုၵ်ႈ တီႈႁူင်း ပလိၵ်ႊ /ယႄး ၼႂ်းဝဵင်းၶၢဝ်း ယၢမ်း 7 ၵၢင်ၶမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 လင်လုၵွႆ
12. 11.12.2023 ပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆး 1 (ဢႃယု 60)
13. 12.12.2023 ပွၵ်ႉၵုင်းသႃႇယႃႇ လႄႈပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 6 လမ်း တိုၵ်း ၸၢႆး 1 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 9 လင်လႄႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း 1 လင်လုၵွႆ
14. 13.12.2023 ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 jet fighter တိုၵ်း ဝတ်ႉ/ၵျွင်း 1 လင် လႄႈႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 5 လင်လုၵွႆ
15 13.12.2023 ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈႁွင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင်လုၵွႆ
16 15.12.2023 ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်လုၵွႆ
17 15.12.2023 ပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်လုၵွႆ
18 16.12.2023 ပွၵ်ႉဢွင်ႇမိင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႊ သွင်လုၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 လင်လုၵွႆ

 

Download PDF files >>> Shan Burmese English

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                      66 99 246 5673/  +66 94 728 6696      Signal  (တႆး, ဢင်းၵိတ်း)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                 66 99 289 6080                                          Signal (မၢၼ်ႈ)

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ