ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈႁႂ်ႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ

ၸႅင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈႁႂ်ႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇ မႄႈၼမ်ႉတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လိူၼ်မၢတ်ႉ ဝၼ်းထိ 14၊ တေမီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႄႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး မွၵ်ႈ 500 ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်းတႃႇသေႇယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ မီးၶူင်းၵၢၼ်သင်မႃးႁႄႉတတ်း။

ဝၼ်းထိ                        14/03/2018 ဝၼ်းပုတ်ႉ

ၶၢဝ်းယၢမ်း                    09:00 ဝၢႆးဝၼ်းထိုင် 11:00 တွၼ်ႈၼႂ်

ဢွင်ႈတီႈ                      ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် 

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး             +95 (0) 9-971-8799-82

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း            +95 (0) 9-262-108-062

PDF files: Shan Burmese English

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ