ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 18/1/2022

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်လွမ်ၵူဝ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႉ ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈ မႃးၸူးဢွင်ႈတီႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇတေႃႈၵျႅတ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇယၢၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶလယ 23 ၶမယ 503 လႄႈ ၶမယ 504 မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ။ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ /ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢွင်ႈတီႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇ ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း

ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈပူႇၵႄႇဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇတေႃႈၼမ်ႉမၼ်း/ၵျႅတ်ႉ ၸွမ်းတၢင်းတူၵ်း လႄႈတၢင်းဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) သေယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸမ်ၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇတႃႇႁႃၽိုၼ်း၊ႁႃႁဵပ်း လႄႈ လမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း မီးႁႆႈၼႃး ႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွမ်ၵူဝ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်မၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်း” ပေႃးႁဝ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,800 ၵေႃႉ။ ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈ မီးဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆး၊ တိုင်းလူင်၊ ၼွင်ဢၢင်းလႄႈ ႁွင်ႈႁႅင်ႈ။

ယင်းမီးဢွင်ႈတီႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇတေႃႈၵျႅတ်ႉ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 1 ၵီႊ လူဝ်ႊမဵတ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵႃႈၼၼ်ႈထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈတႄႉၶဝ်ၽင်မၢၵ်ႇဝႆႉဢမ်ႇၽင်ၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်းပႆႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽင်လိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပီ 2012

တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႉ သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈ 800 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊတိူဝ်ႊ လုၵ်ႉတီႈၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ လတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေၶဝ်ႈၸူးယူႊၼၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇ။ လွင်ႈၽင်တေႃႈၵျႅတ်ႉ တင်ႈတႄႇပီ 2011 လႄႈ 2013 ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုႁၢမ်းတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေ ပီ 2013 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး။

ၽေးႁၢႆႉလူင်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် တေႃႈၵျႅတ်ႉၸၢင်ႈၸတ်ႉပွင်ႇလႄႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2012 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶႃႇ ၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇၵျွင်းၽြႃးပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈတေႃႈၵျႅတ်ႉ ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၾင်ယဝ်ႉ 150 မေႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်သင် တေႃႇဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃႇၵျူဝ်ႇ (ၽၢႆႇတႆးဝႃႈ မေႃႇၵိူဝ်) ၼႆႉလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁုင်ၵိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လွမ်ၵူဝ်ၼမ်ႉၵိူဝ် ၸၢင်ႈၶူပ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်း/ၵျႅတ်ႉ ၸၢင်ႈၸတ်ႉတႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလၢႆဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇတေႃႈၵျႅတ်ႉ ၼွင်ဢၢင်းၼၼ်ႉသေ မီးမၢၵ်ႇတူၵ်းႁိမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ တေႃႈၵျႅတ်ႉၸၢင်ႈတႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းယႂ်ႇ လူင်လၢင်ၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်           +66: 94-728-6696        (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးသၼ်လွႆ                  +66: 88 680 4913        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF files:Shan Burmese English 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ