ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မႂ်ႇ- ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းၽေးၶဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 28/09/2016

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မႂ်ႇ– ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းၽေးၶဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ပၼ်လိူင်ႈတၢင်းႁူႉမႂ်ႇပိုတ်ႇသၢႆၼႄမိူဝ်ႈၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ၼႄတၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ” ၵုၼ်ႁဵင်ၵုၼ်”ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၼ်မိူၼ်မၼ်းၸွမ်းသၢပ်ႇထုင်ႉပၢင်တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈၼမ်ႉပၢင်ၶွႆႈၺႃး ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇ ၼႂ်းၽေးၶဵၼ်လူင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆလူင်တီႈမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် “တေႁႂ်ႈၵုၼ်ႁဵင်ၸူမ်“ ၼႆႉတေၸူဝ်းဢဝ်ၽူႈတူၺ်းမၼ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ပဵၼ်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်းႁၢင်ႇၵႆပိူၼ်ႈသေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈမူၵ်းသိူင်ႇဝႆႉယွၼ်ႉပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ငဝ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၻရူၼ်ႊမိူၼ်မၢၵ်ႇတႃၼူၵ်ႉမိၼ်မုင်ႈ တူၺ်းသေထၢႆႇဢဝ်၊တေလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ၊ သၢႆၼမ်ႉၸႅဝ်ႈလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၶူဝ်းၵဝ်ႇမွၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ႁဵင်သၢႆမႄႈၼမ်ႉပၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်မႃးသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းႁႆႈၸၢဝ်းၼႃးလႄႈလႃႈၼမ်ႉၶဝ်တေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄလွင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈလႆႈ လုၵွႆလုသုမ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉတိုၵ်းတေႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းသိပ်းပီပၢႆပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉသေလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ)မၼ်းဢၼ်လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈပိုတ်ႇၼႄပႃး။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉလႆႈတွင်ႈထၢမ်ပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။

လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆၢး။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၢင်ႇၵဵပ်း ၼမ်ႉ ၽၢႆယႂ်ႇလူင်ၼႆႉတၵ်းတေလုပ်ႇထူမ်ႈၸူမ်ပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်ႁဵင်တင်း ပိုၵ်းသေႁႅင်းၾႆး မၼ်းသမ်ႉတေသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၾၢႆႇသၽႃဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၵုၼ်ႁဵင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉထုၵ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆႉပဵၼ်ၶႃႈၵုၼ် (ဢမူၺ်ႇ)  လုမ်ႈၾႃႉ“ သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ၶႃႈၵုၼ်ၶူဝ်းတိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈၼၼ်ႉတိုၼ်းတေလုသုမ်းလႄႈႁႆၢလႆၢၵႂႃႇတေႃႇၸူဝ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေသိုပ်ႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆ ယဝ်ႉ။ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းတႆးလႄႈၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၶဝ်ၵေႃႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢၼ်ၼႆႉလႆႈပိုတ်ႇသၢႆၼႄႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊တူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးလႄႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးသေသိုပ်ႇပွႆႇဢွၵ်ႇတၢင်း TV ထႆး(Thai PBS) ယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢၼ်ၼႆႉၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ Shan State Rivers Facebookၼႂ်းဝၼ်း 29/09/2016 လႆႈၶႃႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်               +95 9250 485 182

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ               +95 9791 634 239

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                   +95 92 6436 2973                  +66 81 6722 031

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း              +66 81 630 6655

ယိင်းၼွင်ႉဢွၼ်ႇ             +66 94 606 2856

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66 62 941 9600

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ