ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၽူႈႁူမ်ႈႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆး

ၸႅင်ႈသိုဝ်ႇ                                     

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၽူႈႁူမ်ႈႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆး

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမၢႆတမ်းၼႂ်းဝၼ်းႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သေႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်မႃးယႃႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထိ                  13/03/2015 ဝၼ်းသုၵ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း              10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင်12:00 တဵင်ႈ

ဢွင်ႈတီႈ                 လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၶလၢတ်ႉသိၵ်ႉ၊သဵၼ်ႈတၢင်းယႄႇထွၵ်ႉဢူးလၢၼ်း၊ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇသေႉ၊ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ           ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်    (+95 (0)94 282 06916)

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ