ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 ဝၼ်းထီႉ 10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2014

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( SSPP/SSA) ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၸဵမ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵွႆၼမ်သေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီးလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊတႄႇဝၼ်းထီႉ 2-4 ပီ 2014ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း(9) တပ်ႉၵွင်ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ(2000)။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈၼၼ်ႉၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်(100)လုၵ်ႈသႅၼ်း(60,81mm တင်း 120mm)ဢဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢႆသွင်ၵေႃႉ၊ၵေႃႉၼိုင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉ”ႁႅင်း”၊ပူႇၵေႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆသွင်ၵေႃႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ၶဝ်လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးပၢၵ်ႇပၢႆၵေႃႉပၢႆ။မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးမွၵ်ႈ (300) IDPs  ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈၽႃသွင်ႇမႃးသေႃႉႁူမ်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး(3) လိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းထီႉ(5) ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိုတ်းယဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇၵႃႈတႅင်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်လႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်း၊ဝၢႆးၼၼ်ႉသိမ်းဢဝ်ၼႃႈလိၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၵႃႈတႅင်ႉၶဝ်မႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉလႄႈလွမ်ၵူဝ်ဝႆႉတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ထႅင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉလႆႈ။

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသႄႉသွမ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေလိူဝ်သေပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယဝ်ႉယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၶၵ်တွၼ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈႁႂ်ႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်(3-6.10.2014) မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 53 ပီတၢႆထင်တီႈ

ဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပႃႊပီ 2014 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုင်းၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်းတႃႈၽႃသွင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလုင်းဝႃႇလိင်ႇလႅင်းလႄႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုင်းဝႃႇလိင်ႇလႅင်းတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်၊ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ။

မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 2900000 ပျႃး၊တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းလူင်းထုၼ်းၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 385000 ပျႃး။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈမီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 100 လင်ပၢႆ။

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်းၽွင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူင်းယႆ

ဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူင်းယႆ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈလုင်းမူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ၊ပဵၼ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ၊ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးသူၺ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမိူင်းပၢတ်ႇၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ၸၢႆးသူၺ်ႇၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်းၶဝ်။

ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇသေဢၢင်ႈၵႂႃႇမိူင်းယႆႁႃသိုဝ်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်တၢႆပႅတ်ႈတီႈလွႆၵိဝ်ႇၸီႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၾႆးၽဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ပႃးယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 77 တၢႆထင်တီႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း       

        ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇႁူႈဢိူင်ႇၼွင်သွမ်းမိူင်းၵၢဝ်ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။လုင်းဢူႉဢႃႇယု 77 ပီၽွင်းတိုၵ်းႁႃသွၵ်ႉမႅပ်းတီႈလွတ်ႈၽေးယူႇႁိမ်းသိုင်ႇဝႆႉၽိုၼ်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁိမ်းမၼ်းလႄႈဢဝ်တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇၵႃးလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇၵေႃႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ဝူဝ်းၵႂၢႆးလုင်းဢူႉၶဝ်ၵေႃႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႈၸဵပ်းပႃးလႄႈမၢၵ်ႇ 60 mm ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွၵ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈ

ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅၼ်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇယု 18 ပီ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉၵွင်လူင်မၢႆ 22သေပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈၶဝ်ၶဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈမႃးႁၼ်သႂ်ႇၸၢႆးမွင်ႇၼူႉယဝ်ႉဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွၵ်းသႂ်ႇႁူဝ်ၸၢႆးမွင်ႇၼူႉ၊ပိတ်ႉပေႃႉပၢပ်းပၼ်ၸၢႆးမွင်ႇၼူႉတေႃႇပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶဝ်လႄႈမႄႈၸၢႆးမွင်ႇၼူႉပႃႈယူင်ႇယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးတေႃႇထိုင်မႄႈပႃႈယူင်ႇပေႃးပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈ

ဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014 ၼႆႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30ၵေႃႉဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၽႅတ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိူၼ်းလုင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 50ပီ၊ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ TV သွင်လူၵ်ႈ၊ၾူင်းၼိုင်ႈၶိူင်ႈ၊ၶူဝ်းတႆးၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႄႈဢဝ်ၵႆႇၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2014ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸီႉသင်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဝႃႈၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆမၢၵ်ႇၾႆးထၢတ်ႈ၊တဵၼ်း၊ၵိူဝ်၊ၽွင်ဝၢၼ်လႄႈၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတင်းသဵင်ႈႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈဝဵင်းဝႃႈၼႆ။

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ