သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 25/2/2021

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လႄႈ 23/2/2021 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလၢႆႁဵင်ၼႂ်းသီႇၸႄႈဝဵင်းၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈၶဝ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2021 ၼၼ်ႉ။

ပၢင်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/2/2021 ႁဵတ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်း သၢတ်ႇ၊မိူင်းတူၼ်လႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊တဵၵ်းၸႂ်ႉပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ၊ဢႃႇၶႃႇလႄႈတႆးယိပ်းတင်းတုင်း/ ၸွမ် ပိဝ် မၢၼ်ႈ၊ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉသေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်ပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉ သႅၼ်ႇဝႃႈ “တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိမ်သဝ်းလႄႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ….. ပဵၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းႁဝ်း” တႃႇဢဝ် ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ဢွၵ်ႇၼႄ ….. ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း” ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ “ပိူဝ်ႈတႃႇမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသႃႇသၼႃႇ” ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈႁိၵ်ႈႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉဢၼ်မီးပၢႆဝူၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၵ်ႉ သမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇလႄႈဢႃႇၶႃႇၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်သႃႇသၼႃႇၶရိတ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်မၼ်းၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉတဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၵႂႃႇၶွၼ်ႈ တုမ် ၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/2/2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်တဵၵ်းၶၢၼ်းၵႂႃႇၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မွၵ်ႈ 20 ဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶဝ်လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇတေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၶဝ် ၺႃးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သေ သင်ဝႃႈမီးၽႂ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တၵ်းလႆႈၺႃးၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႂ် လႆႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 2,500 -3,000 ၵျၢပ်ႈ။ လဵင်ႉပႃးၶဝ်ႈထႅင်ႈ။ တီႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉမီး ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ဢၼ် ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ/ ဢၢမ်း ၼၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းတူၼ်တႄႉ မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပျီႇတုၸိတ်ႉၼႃးၵွင်းမူးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈ ပၢင် ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းလႆႈငိုၼ်း 5,000 ၵျၢပ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈ 20,000 ၵျၢပ်ႈ။

ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ပၢင်ၼႂ်ၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းသၢတ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊ) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈငိၼ်းၵၼ်ဝႃႈ “ႁွင်ႉႁႅင်းႁႅင်း” “ပေႃးသူဢမ်ႇႁွင်ႉတေလႆႈၺႃးၺွပ်း” ဢမ်ႇႁႂ်ႈသူမႃးပႆ၊ ႁႂ်ႈသူမႃးႁွင်ႉၵူၺ်း”

တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼမ်ႉယုမ်း ၸတ်းႁႂ်ႈလႃးႁူႇလႄႈဢႃႇၶႃႇ မွၵ်ႈ 100 ၵႂႃႇႁူမ်ႈ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်လႆႈငိုၼ်း 6,000 ၵျၢပ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/2/2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇၵေႃႉၼိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇၵဵင်းတုင်သေ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းတႆး၊ ဢႃႇၶႃႇလႄႈ လႃးႁူႇ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈတေလႆႈငိုၼ်း 5,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈမိူင်းၶႃ မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉၵႂႃႇႁူမ်ႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတေၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႁူႉတႄႉတေဢမ်ႇႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ။ မီးတပ်ႉငဝ်ႈ ငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 14 တီႈမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်း ၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း 18 တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ။ ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမီးတပ်ႉၵွင် 10 တပ်ႉၵွင်။ တပ်ႉၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်း သိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင် တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လၢႆဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ ဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶဝ်ႈတူၺ်းႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်/တီႈမၼ်း တီႈၼႆႈ ၶႃႈ

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66: 94-728-6696                      (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

PDF Files:

Shan Burmese English

 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ