သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပၢႆပီလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ

ဝၼ်းထိ 26/01/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပၢႆပီလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 31/12/2017 ထိုင်ဝၼ်းထိ 07/01/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူၵ်းတပ်ႉၵွင်ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်း သိုၵ်း သီႇတိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တိုၼ်းဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇ သႂၢင်းၵိၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်း ပႃးၸွမ်းလွင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ တိမတ်ႉ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ၊ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ တဵၵ်းၶၢၼ်း လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈ တေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/12/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 147 ႁႅင်းၵူၼ်း100 ပၢႆ လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 243 ဢၼ်ယူႇ ပႃႈ တႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA သေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ ၼမ်ႉယမ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇပေႃႉ ယၢၼ်သီႇပေႃႉမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉ- ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတဵၵ်း ၶၢၼ်းၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈႁႃႈလမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/01/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 292 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ် လမ်)လႄႈၶမရ 332 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) ပိုတ်းယိုဝ်းပၢင်သဝ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈလွႆလႅမ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ဝၼ်းထိ 05/01/2018 သမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၵႂႃႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသူင်ႇတၢင်းၶဝ်ဢၼ်ၵႆ 5 လၵ်း။

ဝၼ်းထိ 05/01/2018 လႄႈဝၼ်းထိ 06/01/2018 သမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 333 လႄႈ ၶလရ 43 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA သၢမ်ပွၵ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းတႆးသေလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးဝႃႈတေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈလႄႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵိၼ် ၶဝ်ႈၶွင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီလႆႈမႆႈၸႂ်တေႉတေႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸၼ်ႉ ပႃႈၼိူဝ် တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ လူင်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်လူင်း လၢႆး မိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်း မႅၵ်ႇ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် RCSS/SSA ဢွၼ်ၸတ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ–  

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 147 လႄႈ 243 တိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/12/2017 ၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉ 147 ၼွင်ၵေႃႈ 243 ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 100 ပၢႆ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၼမ်ႉယမ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 30 လၵ်းသေ ၽဝ် ပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA။ တပ်ႉၼမ်ႉယမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ် ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ၊ မူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်း ယႃႈမဝ်း ၵမ်။

ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ၽွင်းၶဝ် ၵႂႃႇဢိတ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁဵဝ်းသေပွၵ်ႈမႃး ႁိူၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈထႅၵ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း (ၸၢဝ်းတဢၢင်း/လွႆ) သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မႄး လုၵ်ႉတၢင်းသွင်ၵေးမႃး ႁၼ်သႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ဢဝ်ထူင်သုပ်းႁူဝ်ၶဝ်ဝႆႉ တီႈၼမ်ႉယမ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း (2) မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်၊ လုၵ်ႉလႂ်မႃး၊ တေၵႂႃႇတီႈလႂ်ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၸင်ႇပွႆႇ သေလၢတ်ႈဝႃႈ သူၶႂ်ႈမိူဝ်းလၢတ်ႈၽႂ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈလႃႈ ႁဝ်းတေယူႇတီႈၼမ်ႉယမ်းၼႆႉထႅင်ႈ 1 ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ယွၼ်ႉပႃးၵွင်ႈလူမ်း (ၵွင်ႈယိုဝ်းၼူၵ်ႉ)။

ဝၼ်းထိ 01/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း လုင်းၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသီႇပေႃႉတင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ သွင်ၵေး လႄႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်သၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈသွင်ၵေး တီႈဢၼ်ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ လိုဝ်ႈ ဝႆႉၼႂ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် မဵဝ်းၵျေႃႉၶၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေပွႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင် ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၼ်ၺႃးၵွင်ႈလူမ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေဢဝ်သႂ်ႇ ၶွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်တိမတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼွင်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/01/2018။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/01/2018 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇပၼ် ႁူင်းပလိၵ်ႊ လႃႈသဵဝ်ႈသေဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၶွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိမတ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ

  1. ၸၢႆးလူႇဢႃႇယု 30 ပီပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းသေႃးယ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း (လင်ႁိူၼ်း 30 ၼႂ်းဢိူင်ႇ သႅင်ၵႅဝ်ႉ) (မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉ မိတ်ႈထႅၵ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းယွၼ်ႉ ႁၼ်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈတူဝ်မၼ်း)
  2. ၸၢႆးလူႇဢႃႇယု 35 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼၢႆးၼၢင်း ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း
  3. ၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇဢႃႇယု 40 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း
  4. ၸၢႆးထူး ဢႃယု 30 လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းဢွင်ႇ ၼၢႆးမၢႆ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။  ႁူပ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၼမ်ႉႁဵဝ်း ပႃးၵွင်ႈလူမ်း (ဢၼ် ယိုဝ်းၼူၵ်ႉ)။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းယူမ်း ႁၼ်ၽွင်းလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတေၽၢတ်ႈၵုင်းယူမ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 243 လႄႈ 147 တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ထိုင်သွင်ၵႄး ၽွင်း ပိုတ်း ယိုဝ်း SSPP/SSA

ဝၼ်းထိ 31/12/2017 ၵၢင်ၼႂ် (8) မူင်းပၢႆဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 243 လႄႈ ၶလရ 147 ပိုတ်းယိုဝ်းပၢင်သဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတီႈတပ်ႉၼမ်ႉယမ်းယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူး ၵႂႃႇတၢင်း ဢွၵ်ႇသေၵႂႃႇတဵၵ်းၶၢၼ်းဢဝ်ၵႃးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပူး (2) လမ်းသေၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်း ၼိဝ်ႉထိုင်တီႈ ၼမ်ႉယမ်း (11) မူင်း။

ၶဝ်ၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၵုင်းၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉယမ်း သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇသႂ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼမ်ႉယမ်း၊ဝၢႆးၶဝ် ယိုဝ်း ၼမ်ႉယမ်းယဝ်ႉ ယၢမ်း (12) မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉယမ်း သေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶွၵ်ႈလႄႈ ႁူင်းၼွၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈၼၼ်ႈထိုင်12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတင်းတူၵ်းမိူဝ်းၽႅဝ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁဵဝ်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း သေတဵၵ်းၶၢၼ်းဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လမ်း သူင်ႇ တၢင်းၶဝ် တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်သၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၵႄး။

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၸႂ်ႉလၢႆၼၼ်ႉ

  1. ၵႃးၼၢႆးဢွင်ႇ မႄႈမၢႆႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း
  2. ၵႃးၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း
  3. ၵႃးၸၢႆးၶမ်းလူႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 292 လႄႈၶမရ 332 တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇတၢင်း

ဝၼ်းထိ 03/01/ 2018 ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 13:30 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 292 လႄႈ ၶမရ-332 ႁႅင်းမွၵ်ႈ 90-ၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း ၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA 4 ၵေႃႉ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်း ဝႆႉတီႈၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈ လူင်ၶိင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS တူၵ်းသုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းထိ 05/01/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 292 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပႃတႅပ်းသေ တဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈလုင်းၵၢင်ႉ ႁႃ ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆလႄႈ ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃႇယု 19  ယူႇပွၵ်ႉၵုင်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ တႅပ်း လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၼႄတၢင်း ၵႂႃႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ ယၢၼ်ၵႆ 5 လၵ်း ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵိူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယဝ်ႉၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ 292 ၼႆႉပၵ်းတီႈၵွင်းသၢႆး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၼမ်ႉၸၢင် (ငဝ်ႈတပ်ႉမီး ၼွင်ဝူဝ်း-ဢၢင်ႇတေႃး) ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၶူဝ်လမ်။ တပ်ႉ ၶမရ-332 သမ်ႉပၵ်းတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 333 လႄႈၶလရ 43 လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ၊တဵၵ်းၶၢၼ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:40 ၵၢင်ၼႂ်  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽႃႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 333 ႁႅင်းၵူၼ်း 18 ၵေႃႉတီႈၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တင်ႈ တီႈႁူၺ်ႈႁူဝ်ၶိုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ဝဵင်းမိူင်းလႅင်း။ ဝၼ်းထိ 06/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတႆးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 333 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵေႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈလွၼ်း ၵႅဝ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ဝဵင်းမိူင်းလႅင်း။ ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးဝၼ်း 5:30 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလရ 43) လႆႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈလွႆၶိုင်ႇ ဢိူင်ႇယၢင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း။

ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ-333 ႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇထတ်းထၢမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် RCSS/SSA တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်။ၼွၵ်ႈသေ ၼၼ်ႉတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ တီႈၼႃႈဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈတႃႇ 10-ၸွႆႉ၊ ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ ယွၼ်း ၼွမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵၼ် ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉမူပၼ် တႃႇ 8-ၸွႆႉ။

ဝၼ်းထိ 07/01/2018 ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတီႈတပ်ႉလွႆၶိုဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ဢိူင်ႇယၢင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်သၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းတေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းသူတင်းမူတ်း ၼႆသေ ၶိုၼ်းၸႅတ်ႈထတ်းၵွင်ႈပီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ၼူမ်တူၺ်းပၢၵ်ႇၵွင်ႈၵူႈလဝ်းထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 333 မိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-14 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ၵဵင်းတုင်။

တွင်ႈထၢမ်

လွၼ်ႉၸၢႆး                    +66: 93-297-7754        (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း           +66: 81-603-6655              (တႆး၊ထႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                 +66: 62- 941-9600       (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

PDF Filed:

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ