သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းရူတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/05/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းရူတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

1              သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇရူတ်ႉ/ၵႃးလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းပႃးတင်းလုၵ်ႈယိင်းၶဝ်ဢႃယု 16 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/04/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်မီးသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေးပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃးႁွၼ်ႊ တႃႊဢွၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေတေၵႂႃႇတၢင်းသႅၼ်ဝီမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႉသေမေးမၼ်းပႃႈၼၢင်းႁၢၼ်ႇၼင်ႈတၢင်းၶၢင်ႈ သၢႆႉမၼ်းလႄႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၶၢဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၢင်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႇ ဢႃယု 16၊ၸၢႆးၽျဵဝ်းဝူၺ်ႇလိၼ်းဢႃယု 10 လႄႈၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ် ဢႃယု 9 လိူၼ်ပၢႆၼင်ႈတၢင်းလင်။

မိူဝ်ႈၽွင်းရူတ်ႉၶဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈမိူင်းလီၼၼ်ႉလုၵ်ႈယိင်းၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉမဝ်းရူတ်ႉ/ၵႃးလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်ၸင်ႇ ႁိပ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၽႂ်းဢိတ်းၼိုင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပႃႈၼႃႈၶဝ်သမ်ႉမီးသၢႆရူတ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 လမ်းမုင်ႈၼႃႈၸူးသႅၼ်ဝီ သဵၼ်ႈတၢင်းလဵဝ်ၵၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ် ၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ႁေႃႈရူတ်ႉပူၼ်ႉသၢႆရူတ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းလမ်း လမ်းယူႇ။

ၽွင်းရူတ်ႉၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတေပူၼ်ႉရူတ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း 20 လမ်းသေၵိုတ်းထႅင်ႈလမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသႅၼ်ဝီးမႃးတၢင်းၼႃႈၶဝ်လႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ၵေႃႈၵွပ်ႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ရူတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်းႁေႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းၵႆၶဝ်ဝႆႉယူႇသေမၼ်းၵေႃႈၵိုတ်းဝႄႈပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း။

ႁူးမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးရူတ်ႉ/ၵႃး

ဝၢႆးရူတ်ႉမၼ်းၵိုတ်းၵမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈသဵင်ၵွင်ႈ။ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇၵေႃႉႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးတႄႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်၊ၶႃလူင်လႄႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈမၼ်း။ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်မေးမၼ်း တူၺ်းတၢင်းလင်သေလႆႈ ႁၼ်မၢၼ်ႇ ၽၵ်းတူရူတ်ႉ ၶဝ်ၵွႆမူတ်း လုၵ်ႈယိင်းၶဝ်ၵေႃႉဢၼ်ဢႃယုလႆႈ 16  ၼၼ်ႉၵေႃႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းတင်းၼမ်ၼႂ်းရူတ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ် လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။

ႁွႆးလိူတ်ႈဢၼ်ၸုမ်ႉဝႆႉတီႈၼင်ႈၼႂ်းရူတ်ႉ/ၵႃး

ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႄႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးသွင်ပူႇဢွၵ်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ ၸင်ႇႁႃ ပူၼ်ႉၵႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ။ လုင်းသုဢႃယု 40 ၵေႃႉဢၼ်ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈႁူဝ်လႄႈဢူၵ်း။ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း သူပ်း မၼ်းတိၵ်းတိၵ်းသေတၢႆထင်တီႈတီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ၵေႃႉပဵၼ်မေးမၼ်းၸၢႆးၼၢင်းသႅင်ဢၼ်ၼင်ႈ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢင်း လင် ၼၼ်ႉတႄႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈႁူဝ်မႃႇလႄႈတီႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉ/ၵႃး (ၼၢင်းႁၢၼ်ႇမေးၸဝ်ႈရူတ်ႉ) လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉယိပ်း တင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်းယုမ်းၸဝ်ႈမိူင်းမိူင်းလီၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၽၢတ်ႇဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵေႃႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီ။လုင်းသုၵေႃႉႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉတႄႉဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၽင်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႅၵ်ႇသႅၼ်ဝီ။ၼၢင်းသႅင်ၵေႃႉပဵၼ်မေးတႄႉလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃသႅၼ်သေမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉၵူၺ်းၵႃႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႆႈလူင်လၢင်။

ၼၢင်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်ဢႃယု 16 ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၼၼ်ႉတႄႉလႆႈၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်း ယႃလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁူဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေလႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈလႆႈ သိုပ်ႇၽႃႇ တတ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ် ထႅင်ႈ သွင်ပွၵ်ႈ။ ဝၢႆးၽႃႇတတ်းဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈမႃးၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၺႃးၵွၵ်းႁူဝ် ၽၢႆႇၶႂႃလႄႈတူဝ်ၶိင်းမၼ်းၼၢင်းၽၢႆႇသၢႆႉၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်လႆႈယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႇ ၵေႃႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

​ပေႃႈမၼ်းၼၢင်းၵေႃႉပဵၼ်ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇၵေႃႈလႆႈယူတ်းယႃ ႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလႄႈတီႈႁူဝ်မႃႇမၼ်း။ၵႃႈယူတ်းယႃၶဝ် တႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈသဵင်ႈဝႆႉ 40 သႅၼ်။ယွၼ်ႉယိမ်ရူတ်ႉ/ၵႃးပိူၼ်ႈသေႁေႃႈၵႂႃႇၵူၺ်းလႄႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၺႃးသေႁူဝ်ရူတ်ႉ လႄႈ ၶၢင်ႈရူတ်ႉ ၵွႆယွၵ်းယွႆမူတ်း၊တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ရူတ်ႉတႃႇ 70 သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄးသႅၼ်ဝီၵေႃႈမႃးဢဝ်ရူတ်ႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈသႅၼ်ဝီဝူင်ႈၼိုင်ႈသေၸင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈရူတ်ႉမႃးဢဝ် ရူတ်ႉၵႂႃႇ ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။လိူင်ႈလၢဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူလွမ်ၸွႆႈတူၺ်းသၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈ လုသုမ်းသင်။

2              သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းတီႈမူႇၸႄႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/05/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:10 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ၶလယ 83 ဢဵၼ် ႁႅင်းသိပ်းပၢႆ ယိုဝ်း ၵူၼ်း မိူင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၽၢတ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉၸၢင်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵႄႈမူႇၸႄႈ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း။

ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇဢႃယု 16 မၼ်းၸၢႆးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင်လွင်းဝၢႆး မၼ်း ၸၢႆးလႄႇသၢဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈမၼ်းၸၢႆး ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 5 ႁွႆး။ၺႃးတီႈၵွၵ်းႁူဝ် 1 လုၵ်ႈ၊ ပွင်ႈႁူဝ်ၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ 1 လုၵ်ႈ 1၊ပွင်ႈႁူဝ်ၶႅၼ်ၶႂႃလုၵ်ႈ 1၊ၽၢႆႇတႂ်ႈႁူဝ်ၶဝ်ႇလုၵ်ႈ 1၊ၽၢႆႇၼိူဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇလုၵ်ႈ 1။ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇတိုၼ်ႇၵူဝ်ၼႃႇ ဢႃးလႃးလႄႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းမုင်ႈၼႃႈ ၸူး ႁိူၼ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။

ၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸႄႈသေၽႃႇတတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈပႆ။ ၶမ်ႈဢၼ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်ၶေႃႈ မုၼ်းမႃးတူၺ်းယူႇၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈယိုဝ်းၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇၼၼ်ႉသင်။

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉတၢင်းၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈလိူင်ႈထိုင်မေႃသွၼ်ၼၢင်းငူၺ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇ တီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းမူႇၸႄႈယူႇပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပၼ်။ၵူၺ်းၵႃႈထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းၽၢႆႇပေႃႈမႄႈ ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ယင်းပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇသင်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ၶလယ 83 ၼႆႉယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်တပ်ႉၸုမ်းလူင် 88 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႇတွင်ႇၽၢႆႇၵၢတ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ။လုၵ်ႈသိုၵ်းမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းၶၢင်တင်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2014 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                            66:  (0) 93-264-9487   (Shan, English)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                             66: (0) 94-638-6759    (Burmese, English)

လုမ်း                                                      66: (0) 9-329-77754

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ