သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 7/2016

ဝၼ်းထိ 12/10/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇ သဝ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,000 ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူၼ်းသေႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁူမ်ႈဝႃႈၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉလူင်းလႆၢးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆႉယဝ်ႉသေတၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေး သိုၵ်းသိူဝ်တင်ႈတႄႇယၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016 ၼႆႉမႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 292 ၼွင်ဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႈၸွၵ်ႇမွၵ်ႈ40 ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆးဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလႄႈႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မွၵ်ႈ 25 လၵ်းၼၼ်ႉသင်သေၵႂႃႇပွႆႇၵူၼ်း 24 ၵေႃႉဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊တိတ်းၸပ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 ထိုင် 7:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈၸွပ်ႉႁွမ်ႉ။

ဝႆၢးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႃးပွႆးၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇပၢင်ပွႆး ႁၢင်ႇ ၵၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း(ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်လမ်း ၵေႃႈမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး 700 ပၢႆ (ႁူမ်ႈပႃးမႄႈပႃးတွင်ႉ 15 ၵေႃႉ)၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 200 မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ၊ ႁူၺ်ႈၸိုၵ်ႉလႄႈၵုင်းသႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသေႃႉႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉ တူင်ႇလၢဝ်းဢၼ် ယူႇ တၢင်းဢွၵ်ႇပၢင်ပွႆးသေႁၢင်ႇၵၼ် မွၵ်ႈ 1 လၵ်းၶိုင်ႈ။ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇလၢဝ်းၵေႃႈမွၵ်ႈ 1,000 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ တူင်ႇ လၢဝ်းၵွပ်ႈဝႃႈ လွမ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉၼႂ်းတူင်ႇလၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 292 ၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆးသေဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ၶွၵ်ႈၵုမ်း ၶင် 24 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းပႂ်ႉၶွၵ်ႈ (ၶွၵ်ႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်) 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိမ်ၸွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉ ၶမယ 505 ဢၼ်မီးၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈယူႇၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇပၢင်ပွႆးသေ ႁၢင်ႇ ၵၼ်မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဢိၵ်ႇပႃး ရူတ်ႊၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵုမ်းၶင် ယွၼ်ႉလိူင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိၵ်ႇတင်းၼၢင်းယိင်းႁူၵ်း ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈပႆၼႂ်းၵႄႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ တိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်း ဝႃႈ မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶႄ တူဝ် ယွၼ်ႉၵူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSA ယိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆၸွမ်ႇၸွမ်းထႅဝ်သိုၵ်းၶဝ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶႄတူဝ် ၵွပ်ႈၵူဝ်ၺႃးယိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 180 လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၢႆး (လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-မိူင်းယၢင်းလႅင်) မႃး တီႈတူင်ႇလၢဝ်းထႅင်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/10/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းပႂ်ႉၶွၵ်ႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်သွင်ၵေႃႉၸၢႆးၵျေႃႇလူႇ ဢႃယု 18 လႄႈၸၢႆးဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢႃယု 40 ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉ မၢၼ်ႈၶမယ 505 ၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/10/2016 ၼၼ်ႉထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃးတူင်ႇလၢဝ်း၊ တႅၼ်းၽွင်း/ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ်သီႇပေႃႉဢိၵ်ႇတင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၵူၼ်းပႂ်ႉၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉတီႈတပ်ႉၶ လယ 243 ၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပေႃး ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပႆႇ ၸၢင်ႈပွႆႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉတႄႉမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း လႆႈဝႃႈၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉၽူႈပႂ်ႉၶွၵ်ႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽိတ်းလႄႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူၺ်းသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈသေႇ ယူင်းပူင်းယႃႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉပေႃးၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းလင်ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်တီႈပၢင်ပွႆး

ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်တီႈပၢင်ပွႆးၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းယွၼ်ႉဝႃႈယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမၼ်း ၼမ် ၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင် လႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ သေၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်းၵူၼ်း မိူင်းတႄႇတင်ႈမႃး။ယႃမၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ထုၵ်ႇ ၵေႃႈထုၵ်ႇသေ ႁႃသိုဝ်ႉငၢႆႈ၊လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇၵေႃႈယင်း ၵိၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး။ ယႃမၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႂ်လႆႈသိုဝ်ႉ 150 ၵျၢပ်ႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉလႆႈ တိၺွပ်းၵုမ်း ၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈပိူဝ်ႈ တႃႇ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 လိူၼ်။

သၢႆမၢႆၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းမူၼ်ႉ မႄးတူဝ်ၸႂ်တီႈပၢင်ပွႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/10/2016 ၼၼ်ႉမီးမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 09/06/2016 ၼၼ်ႉ ထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်းဢႃယု 21 ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ 292 လႆႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး /တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိၺွပ်းတီႈလၢၼ်ႇ (ၵဵၵ်ႉ) RCSS/SSA တီႈ ၼိုင်ႈၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆးမီးယႃမမွၵ်ႈ20 မဵတ်ႉသေဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်း ၶင်ဝႆႉ တီႈႁူင်း မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ။ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉယႃႉၶွၵ်ႈဢွၵ်ႇသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/09/2016။ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ 292 ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽိုၵ်ႉၽၢၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵုမ်း ၵမ်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်း တိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/10/2016 ဢၼ် RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု တီႈယူႇ
1 ဢၢႆႈၸၢႆး 35 ၼမ်ႉလၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း
2 ဢူးလေႃးၵၼ်ႇ 47 ၼမ်ႉလၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း
3 ၼၢင်းဢူး 43 ၼမ်ႉလၼ်ႈပွၵ်ႉၵျူႇတေႃး
4 တေႃႇလႃႉၶိၼ်ႇ 53 ၼမ်ႉလၼ်ႈပွၵ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ
5 ၸၢႆးၺုၼ်ႉ 47 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ႁၵ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလီႈ
6 ၽူဝ်းသႃႇ 47 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ႁၵ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလီႈ
7 ၸၢႆးမွင်ႇ 43 မၢၼ်ႈလီႈ
8 ၼၢင်းႁွမ် 50 မၢၼ်ႈလီႈ
9 တေႃႇဢေးလၢၼ်ႈ 29 မၢၼ်ႈလီႈ
10 ၼၢင်းလီ 30 မၢၼ်ႈလီႈ
11 တေႃႇဢေးလၢၼ်ႈ 30 မၢၼ်ႈလီႈ
12 ၸၢႆးလၢၼ် 28 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသွင်ၵူးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း
13 လုင်းၸၼ်ႇတႃႇ 50 ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း
14 လႃႉသူၺ်ႇ 21 မၢၼ်ႈပၢင်ႇဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း
15 ဢၢႆႈၸၢႆး 50 ပွၵ်ႉ 4 မိူင်းၵိုင်
16 လုင်းၺူဝ်ႇ 51 ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးမိူင်းၵိုင်
17 ၸၢႆးမိူင်း 23 ပွၵ်ႉ 3 မိူင်းၵိုင်
18 ၸၢႆးၼွင်ႉ 34 ဝၢၼ်ႈၶေးဢူဝ်း (ၶၢႆးဢုင်) မိူင်းၵိုင်
19 ဢၢႆႈၽူးၸိင်ႇ 36 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၵိၼ်ဢိူင်ႇပၢင်ၵႄႇတုမိူင်းၵိုင်
20 ဢႆၢႈဢေႃး 44 ဝၢၼ်ႈၶူးဢိူင်ႇပၢင်ၵႄႇတုမိူင်းၵိုင်
21 ဢၢႆႈလူႇ 18 ဝၢၼ်ႈလုၵၢၼ်ႇဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း
22 ဢူးသၢင်ႇသေႃး 51 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵၢတ်ႇမိူင်းၵိုင်
23 မျိၼ်ႉဝိၼ်း 19 ဝၢၼ်ႈတႃႇသီႇဢိူင်ႇၼွင်လူင်ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
24 ၸၢႆးလိၼ်း 31 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူႇဢၢင်ႇတေႃးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

သၢႆမၢႆၵူၼ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းတီႈတူင်ႇလၢဝ်း (ဝၼ်းထိ 11/10/2016)

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁၢမ်းတီႈယူႇသေလႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းၼႂ်းတူင်ႇလၢဝ်းဝၼ်းထိ 11/10/2016 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

 

ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ဢႃယု 5 လူင်းတႂ်ႈ ဢႃယု 5-17 ဢႃယု 18-49 ဢႃယု 50 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  

ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း

ၸၢႆး/ယိင်း ၸၢႆး/ယိင်း ၸၢႆး/ယိင်း ၸၢႆး/ယိင်း
ပၢင်ပွႆး 63/76 70/63 183/196 50/67 768
ၵုင်းသႃႇ 13/12 36/47 53/75 16/21 273
1,041
မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: (0) 62-941-9600              (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

ယိင်းလွၼ်ႉလႅင်း             +66: (0) 63-838-9029            (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ