သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 14/08/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ​လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/08/2015 ၽွင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃတၢင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 3,700 ပၢႆၼႂ်း 8 ဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ်မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊတၢင်းၸၢၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆးသေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 120mm ႁႃႈလုၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉတူၵ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႃးၼွင်၊ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီးဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ၵၢမ်ႇလီသေဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵႂႃႇသဵင်ႈၵွပ်ႈဝႃႈတင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၸူး SSPP/SSA မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉပႆႇယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းဢၼ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းၸမ်ႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးထႅင်ႈ။

လွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႆးၽႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 07/08/2015 ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉသေလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးမွၵ်ႈ20 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။သၢႆသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢမ်ႈတၢင်းသေတင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထမ်းမတႃး (ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလေႇပဵၼ်)သေထုၵ်ႇလီဢဝ်လၢႆးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈသေတသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်ၸွမ်းတီႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၸီႉၼႄးတၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။

တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊဢႃႊရီႊ 2012 မႃးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းဢၼ်ဢဝ်သိုၵ်းမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉသေၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတူၼ်း(ယူႇႁင်းၵူၺ်းၽႂ်၊ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ)ၼၼ်ႉယူႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 17 တပ်ႉၵွင်လွမ်ႉႁွပ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၵတိ/သတ်ႉၸႃႇတေႃႇၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄၼမ်ႉၸႂ်ၶၢဝ်သႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈမေႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉသေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇ၊လိူဝ်ၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႆႉၶိုၼ်းယူႇ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                            66:  (0) 62- 941-9600      (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                             66: (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ