သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ၸီႉ ၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 30/7/2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ၸီႉ ၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/7/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၢင်ႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ သူၼ်မၼ်းၼၢင်း ၵႆတင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ဝႃး ဢၼ်မီးတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းတူၼ် ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 10 လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇတီႈတပ်ႉဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတူၼ်။ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလယ (277) လႄႈ ၶလယ (133) ႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လုၵ်ႉမိူင်းတူၼ် ထိုင်လႅၼ် လိၼ်ထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶဝ်သေ လူင်းၵႂႃႇတီႈၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၵႅၼ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းတပ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ “ၼၢင်းသႅင်” (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈတႄႉ) ဢႃ ယု မွၵ်ႈ 32 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် မႄႈၵႅၼ်း ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉပၢတ်ႇငႃးယူႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ လၵ်ႉလွမ်ငွႆးၸၼ်ဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈယုမ်းၵႂႃႇသေၶိုင်ဢၢင်ႈ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ၼၢင်း သႅင် ၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ သႅၼ်ႇႁွင်ႉ သႅၼ်ႇၼႂ်းယုမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မႃးပၢတ်ႇ ငႃးႁိမ်းသူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းသေ ၵႂႃႇတူၺ်းဢၼ်မေႃးယူႇၼႂ်းႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးထိုင်ၵေႃႈ ႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶီႇယူႇၼိူဝ်တူဝ်ၼၢင်းသႅင်သေ တဵၵ်းၶေႃးမၼ်းၼၢင်းဝႆႉ။ ၼၢင်းသႅင်ၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းမၼ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းမႃးယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇၶုၼ်ႇၶၢၼ်ႇ လုၵ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း ၵမ်းလဵဝ်။

ၼၢင်းသႅင်လႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈသူၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈပူႇၵႄႇ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇပဝ်း ႁွမ် လွင်ႈမၼ်းၼၢင်းၺႃတေထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်။ လုင်းႁဵင်ပွၵ်ႉ၊ တူဝ်ၼၢင်းသႅင်တင်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းလႄႈထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃးၶဝ် ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈပူဝ်ႇလူင်ၶဝ်တီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။

ၶဝ်လၢတ်ႈလွင်ႈတၢင်းၼႄႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်း သိုၵ်းၶဝ်လႄႈ ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်တီႈႁိူၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမူးသိူဝ်း တီႈမႄႈၵႅၼ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ တီႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမိူင်းတူၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇတႅၵ်ႉ မႃးထိုင်သေမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေ ပၼ်တၢမ်ႇသိုၵ်းၵေႃႉႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်း။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေ ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈတီႈမိူင်းတူၼ်။ ၼၢင်းသႅင်တႄႉဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်လႄႈၵႃႈသေႁၢႆသင် သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်။

လွင်ႈဝႃႈတေပၼ်တၢမ်ႇသိုၵ်းၵေႃႉႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းသႅင်လႄႈပီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ဝႃႈ ပၼ်တေႉ ဢမ်ႇပၼ်တေႉ ၼႆၼၼ်ႉသင်သေ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ။ၼၢင်းသႅင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇတူဝ်ၸႂ်သင်၊ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉပၵ်းတပ်ႉဝႆႉယူႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း။ ထႅင်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ လႆႈလႄႈ မီးလွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃးဝႆႉယူႇ။

ၼၢင်းသႅင်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉမိူင်းႁၢင်မၼ်းၼၢင်းမႃးၶိုၼ်ႈပႂ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သေမီးလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉ။ ၼႃႈ ၵၢၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/7/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၵ်းယူႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶၢႆႉလၢႆႈသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 553 မိူင်းတုမ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၶိုၼ်းမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။တပ်ႉမၢၼ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်းၼႆႉတင်ႈမႃးမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ၵူႈပွၵ်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈတပ်ႉၵၼ်ၼႆႉသိပ်းလိူၼ်ၸင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်               +66 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

Shan Burmese English

 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ