သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႃႈၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၼၼ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,200 ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 07/01/2015

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႃႈၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၼၼ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,200 ပၢႆ ​ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယွင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ12/12/2014 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 573 ယိုဝ်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉဢႃယု 32 ၵေႃႉပဵၼ် တၢင်း ပဵၼ်ႁူဝ် ၸႂ်လူႉ (ဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးလီ) တီႈႁိူၼ်းၶဝ်တေႃႇၼႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိၼ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ တပ်ႉၸႄႈဝဵင်း မိူင်း ယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁိုတ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၽွင်း ယၢင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသွင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/12/2014 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (66) ဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်း ၸိူဝ်း ယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ 9 ပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1200 ပၢႆ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႄၵၢင် ၸႂ် (ပျႃႉသၼ်ႇတ) တေႃႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမိူင်းယွင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ဝၢၼ်ႈတႃႇၼမ်းဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ် ၶတ်း ၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၸၢင်ႈ 50,000 ၵျၢပ်ႈ သေ ဢၢၼ်ႇဝႃႈ “ႁဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၶဝ် တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး တၢင်း ၽိတ်း သင်ၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်း ၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁွင်ႉပၢဝ်ႇတၢင်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ”ၼႆ။ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈ ၵၢင်ႇဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈတႄႇပီ 2011 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢဝ်ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉတၢႆ ၽိတ်းပိူင်ႈပိူင်လုမ်းြတႃး၊ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်း တြႃးၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵူတ်ႇသွၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသပ်း ၸႅင်ႈၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယႂ်ႇလူင်သေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇႁူမ်ႇ ထူမ်ပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢၼ် ၶဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉသေ ဢဝ်ပူဝ်ႉသႂ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ လွင်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁဵတ်းၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် လူလၢႆ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လူလၢႆ ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ပႃးၸဵမ်ၵုၼ်းမုၼ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇယႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ လႆႈ တေႉတေႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆဢမ်ႇတြႃးၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/12/2014

လွင်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄပႃႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ပေႃႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵေႃႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်တၢႆ ၸၢႆး သၢမ်တိပ်ႉၶႆႈၼႄ။ဝၢႆးၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉတၢႆယဝ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်း ယွင်း မႃးၸူးဢွင်ႈ တီႈၸၢႆး သၢမ်တိပ်ႉတၢႆ တႃႇပဵၼ်ႁူတႃ(သၢၵ်ႈသေႇ)ၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းၵၢၼ်တၢႆ သင်တီႈ လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ​လႄႈမႄးၼၢင်းမၼ်းသေၶေႃႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈ လီပၵ်းၸႂ်ႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီႈပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသင်ၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇလၢတ်ႈ

“ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်တႆးလိုဝ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ။ၶႃႈယူႇတီႈဝၢၼ်ႈထိၼ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယွင်း။ ဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း (13) ႁိူၼ်းႁူဝ်ၵူၼ်းႁူမ်ႈမီး (64) ၵေႃႉမႄးၶႃႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈသႅင် ဢိၼ်ႇ။ႁဝ်းမီးလုၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢမ် ၵေႃႉလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇၶႃႈတႄႉပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃးတီႈမိူင်းၶႄႇ။လုၵ်ႈယိင်း ၶႃႈသမ်ႉ တေႇၼႃႈႁိူၼ်း သေ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၽူဝ်မၼ်း ထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။လုၵ်ႈၸၢႆး လႃႈ (လိုၼ်း)ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ပဵၼ် ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ယူႇၸွမ်းၶႃႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၼႆႉဢႃယုလႆႈ 32 ပီမၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်း ၼႃးၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၸွမ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုဝ်ႈတႆး RCSS/ SSA ပီၼိုင်ႈ သေထွၼ် တူဝ်ဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပွင်ႇလႅင်း ပၼ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 334 တီႈမိူင်း ယွင်း ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈပီၼိုင်ႈ မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးလီယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးလီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၶဝ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇ။လွင်ႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉဢွၵ်းဢေႃ ဢမ်ႇလီ ၼႆၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢႆပွၵ်ႈသေ ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇ သႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉမွၵ်ႈ 45 ဝၼ်း ယူႇ ၵွပ်ႈၶဝ်ၵူဝ်မၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉပိူၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉပိူၼ်ႈသင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉ မႃးသၢမ်လိူၼ်ၶႃႈသိုဝ်ႉၵႃးမႃး လမ်း ၼိုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၸိူၵ်ႈႁေႃႈ(ၶပ်း) လဵၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။မၼ်းၸိူၵ်ႈၼွၼ်း ၼႂ်းၵႃး ဢၼ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/11/2014 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းလပ်းယူႇတီႈၼိူဝ်ၵႃးၽၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ၼုင်ႈဝႆႉၵူၼ် လၢႆး သိုၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉတီႈၼႆႈ(တီႈမိူင်းယွင်း)ၼုင်ႈၵၼ်ယူႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 335 ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉယၢမ်း ၼၼ်ႉႁၼ် မၼ်း သေၸႂ်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈၵႃး။မၼ်းၵေႃႈထဵင်ၶိုၼ်း သေၶပ်း လူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ၸိူဝ်ႉၼၼ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိုတ်းသႂ်ႇမၼ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်း 8 ၵမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽူင်းၵႃႇ တီႈပူဝ်ႇလူင်ၶဝ်ၶိၼ်ႇမွင်ႇ တၢၼ်း။ မၼ်းၵေႃႈမႃးၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်းၶႃႈၶဝ်သေၶႃႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ၼႆႉဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇလီၼႆသေ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈဢဝ် တၢင်း သင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/12/2014 ယၢမ်းမူင်း 9:30 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉယႄးထုၼ်းဢွင်ႇၵေႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၸၼ်ႉၶမ ရ 573 ပႃးတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း 12 ၵေႃႉမႃးၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ပႃးၽူႈပေ ၽႃႇသႃႇၶဝ် ၸၢႆးၼၢၼ်မူၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈမႃးၸွမ်း။ယဝ်ႉၵေႃႈပႃးပူႇ ၵႄႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈလုင်း ၼွႆႉလီးပႃးတင်းပူႇသႅၼ် ဢိူင်ႇၼွႆႉဢဵင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈလုၵ်ႈ ၸၢႆးႁဝ်း ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉမီးတီႈလႂ်ၼႆ။ မိူဝ်ႈလုင်းမွၵ်ႇၶဝ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဝ်းၼွၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ၵႃး မၼ်း တီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁွင်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း ၵႃးမၼ်း။ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးထဵင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတၢင်ႇ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:30 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဝႅတ်ႉတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ။ၶႃႈလႄႈမႄးၶႃႈ တိုၵ်ႉၼွၼ်း လပ်းယူႇ၊ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်မႃးႁွင်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉသေလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇၾႆး၊ ၶဝ်ႁွင်ႉ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်း ၵႃးမႃးၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်ႈ ထဵင် ၶိုၼ်း။မၼ်းဝႃႈ “ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၽိတ်း”။ၽွင်းၼၼ်ႉႁဝ်းပေႃးႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇလူမ်းလူတ်ႉ ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၼၼ်လႄႈမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶပ်းလူတ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ။သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ် မႃးဝႅတ်ႉလွပ်ႈသေဢဝ်ၵွင်ႈငႃဝႆႉၸၢႆး သၢမ်တိပ်ႉ ယူႇ။ ႁဝ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉၼၼ်လႄႈႁဝ်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၵူဝ် ၶဝ်တေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉလႄႈႁဝ်းႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆး ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇတီႈ ၵႃး ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ တီႈမၼ်းၸၢႆးထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ၵေႃႈဢွၵ်ႇတီႈၵႃးမႃး၊ မၼ်းၸၢႆးယိပ်းပႃးလႅဝ်းဢိုဝ်ႈမၢၵ်ႈၼိုင်ႈတင်းၵွင်ႈမၢၵ်ႇတႅပ်း ဢၼ်ဢဝ်မႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၵႆႉပႃးဝႆႉယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မၼ်းယိပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်ႉၼၼ်ၵူၺ်းမၼ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၽႂ်ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းပႆၽႅတ်ႈယၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မွၵ်ႈထတ်း(ပေႇ)ၼိုင်ႈသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်း။ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း လုၵ်းၼွၼ်း မၼ်းတႃႇမၼ်းတေႁဵတ်းႁၢႆႉ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီး။ၵူၺ်ၵႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ် ၵွင်ႈငႃ လုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈဝႆႉ။

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်းမၼ်းသေပိၵ်ႉၽၵ်းတူဝႆႉႁိုင်မွၵ်ႈသိပ်းၼႃးထီး (မိၼိတ်ႉ)ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉ မၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃးတၢင်းၼွၵ်ႈၶႃႈၵေႃႈႁွင်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇၶႃႈလၢတ်ႈမၼ်းဝႃႈ “ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈပေႃးဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၶဝ်တေယိုဝ်း မႂ်းၼႂ်း ႁိူၼ်း၊ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈတေႃႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်လႄႈၼႆ”။

လိုၼ်းသုတ်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်းႁွင်ႈမၼ်းယိပ်းပႃးတင်းလႅဝ်းလႄႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇတႅပ်း ဢၼ်ဢဝ် မႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉသေယၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈသိၵ်ႈၶိုၼ်ႈလႆ။ ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းတၼ်းတိုဝ်းၶႅပ်း မၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်း။မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ယိုဝ်းမၼ်းသီႇႁွႆးၶဝ်ယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၽၢႆႇ ၼႃႈၽၵ်းတူႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ။ပူဝ်ႇၶဝ်သမ်ႉယူႇတင်းလင်ၶဝ်။ၶႃႈ​လႄႈ မႄး ၶႃႈၵေႃႈၸုၵ်း ယူႇဝႆႉတၢင်း လင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇသင်တႃႇတေယိုဝ်း။ၶဝ်ယိုဝ်း သႂ်ႇ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉမိူဝ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၼၼ်ႉၵမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈယၢင်ႈတိၼ် တီႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈယိုဝ်းမၼ်းပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉႁႆႈသေၶႃႈၵေႃႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇႁွပ်ႇဢဝ်မၼ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သွင်ၼႃးထီးၵူၺ်း မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိုဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။“ၶႃႈၵေႃႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇဝႃႈၵိုတ်းလႄႈလုၵ်ႈ ၸၢႆးၵဝ်တၢႆယဝ်ႉ”ၼႆ။ ၶႃႈဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈဝၢင်းၵႂႃႇၼိူဝ်လိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၽၢင်းၵွင်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းဢွၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉတၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမႃးၸႅတ်ႈဝႃႈမၼ်းတၢႆယဝ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇတၢႆၼႆယူႇ။ ၶႃႈႁၼ်ႁွႆးဝၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်ႁွႆးတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ႁူဝ်မႃႇ မၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉတီႈႁူဝ်ၼဝ်ႇမၼ်းသေသိုၵ်းၶဝ်ၸၼ်သိူဝ်ႈ မၼ်းပႅတ်ႈ။ ၶႃႈႁၼ်ႁွႆးမၢတ်ႇ ၸဵပ်း မၼ်း တီႈႁူဝ်ၼဝ်ႇမၼ်းၵူၺ်းၵႃႈဢႅပ်ႈတေမၢတ်ႇထႅင်ႈသေတီႈတီႈယူႇၵွပ်ႈဝႃႈ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မႃးၼမ်ၼႃႇ”။

မိူဝ်ႈၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉတႄႉမၼ်းၼုင်ႈဝႆႉၵူၼ်လၢႆးသိုၵ်းၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈမၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ မၼ်းၼုင်ႈ ၵူၼ်လမ်။ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ထၢမ်ၶႃႈဝႃႈ “မီးလႂ်ၶူဝ်းသိုၵ်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ?” ၶႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း”။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းယၢမ်ႈႁၼ်ၼႂ်းလူတ်ႉမၼ်းၼႆ​လႄႈၶဝ်ၵႂႃႇတီႈလူတ်ႉမၼ်း သေ ဢဝ်ၶူဝ်းလၢႆးတင်းလႅဝ်းဢၼ် ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉၵႆႉယိပ်းဝႆႉ ပႃးတင်းဢၼ်မၼ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းၵႃးမၼ်းထႅင်ႈသၢမ်မၢၵ်ႈ၊ၵွင်ႈပွတ်းဢၼ်မၼ်းၵႆႉယိပ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈပႃး ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ၽိူၼ် သေထၢႆႇၶႅပ်း ႁၢင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၶိၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ။မၼ်း ၵေႃႈႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းပႃးတင်းၵႃးလုၵ်ႈသိုၵ်းမၼ်းမႃးပႃးၸွမ်းလုၵ်ႈသိုၵ်း 3-4 ၵေႃႉ၊မႃးထၢႆႇႁၢင်ႈသေ သိုပ်ႇ ႁွင်ႉ ယႄးၶဝ်မႃး။ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းယႄးၶဝ်ၵေႃႈၽႅဝ်မႃးသေမႃးႁွင်ႉ ဢဝ်မေႃ ယႃမိူင်းယွင်းၶဝ်မႃး။ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈယႄးၶဝ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူဝ်တၢႆၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇ ထၢမ် လွင်ႈၸၢႆး သၢမ်တိပ်ႉထုၵ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၶေႃႈ။ၵွၼ်ႇၼႃႈမေႃယႃမိူင်းယွင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်တေမႃး ထိုင်ၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈသွင်ၸူဝ်ႈမူင်း။ၶဝ်ၵေႃႈမႃးသႂ်ႇ ထူင်သုပ်းမိုဝ်းသေၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတူဝ်ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ။ၶဝ်ၸႅတ်ႈသင်တႄႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸွမ်းႁၼ်ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ် ၶဝ်ႈၸမ်။ၸုမ်းမေႃယႃၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇ ထၢမ်ဝႃႈမၼ်းတၢႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၶေႃႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈၵေႃႈထၢမ်ယႄးၶဝ်ဝႃႈ “သူၶဝ်ယဝ်ႉၵၢၼ်တီႈလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈယဝ်ႉႁႃႉ? ၸွင်ႇၶႃႈဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်လႆႈ မိူဝ်ႈ လဵဝ်? ယႄးၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယဝ်ႉယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်လႆႈယဝ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးမေႃယႃၶဝ်၊ ယႄးၶဝ်၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိၼ်တီႈဢၼ် ၶဝ်ပႂ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၶူင်ႇႁိူၼ်းၶႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ပူႇၵႄႇၵေႃႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၼိူဝ်မႃးတီႈဝၢၼ်ႈထိၼ်ယူႇ။ပူႇၸၢၼ် (ပူႇပၢၼ်း) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေလႆႈၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းတၢႆႁုင်၊ပေႃး ၸွမ်းဢဝ်တၢင်း ယုမ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽဝ်ၵမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢင်ႈမႃးယႃႉႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈမႃးႁႅၼ်းတႃႇၽဝ်မၼ်းယဝ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ မီးၽႂ် ႁတ်းၽဝ်၊ၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ်။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႇသီႇၵေႃႉၵေႃႉ လႂ် 30,000 ၵျၢပ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၽႃႈၶၢဝ်လႄႈသၢတ်ႇမႃးပူၵ်ႉ ႁေႃႇၵဵၼ်သၢတ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းထူဝ်ႈ (ထေႃႇလၵျီႇ) သေၵႂႃႇၽဝ် ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈပႃးတင်းၽိုၼ်းတႃႇၽဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽိုၼ်းၵႃႈၽဝ် ၵေႃႈၶႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉထႅင်ႈ 30,000 ၵျၢပ်ႈ။

ႁဝ်းၽဝ်မၼ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 13/12/2014 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မီးၵူၼ်းမႃးႁူမ်ႈၽဝ်ၸွမ်းႁဝ်း ၶႃႈ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆပူႇၸၢၼ်ဝႃႈ။

ၵမ်းၼၼ်ႉပူႇၸၢၼ်ၵေႃႈၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉသေသင်ႇၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေလႆႈၶုတ်းလိၼ် တီႈ လိူတ်ႈမၼ်း တူၵ်း ၼၼ်ႉသေၽဝ်ၸွမ်းၶၢပ်ႈမၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ

ၵမ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းသီႇၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈၸၢင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၶုတ်းလိၼ်တီႈဢၼ်ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉတၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇၽဝ် ၸွမ်းတီႈပႃႇ ႁဵဝ်ႈတီႈၽဝ်မၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဢၢႆယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 7 ဝၼ်းၶႃႈၵေႃႈၶိုၼ်းသိူဝ်ႇယၢင်လိၼ် (ၽိလၢပ်ႉ မျေႇ) ထူမ်သႂ်ႇ ႁူးလိၼ်ဢၼ်ၶုတ်းဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/12/2014 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယႄးလႄႈၸၢႆးထေး (ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈသိုဝ်ႉၵႃးတီႈမၼ်း) မႃးတီႈ ႁိူၼ်းၶႃႈသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်တေဢဝ်ၵႃးမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၵူၺ်းၼႆ ယဝ်ႉ။ ၶႃႈလႄႈ တင်းပူႇ ၵႄႇ ၵေႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုၼ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ။ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈယႄး ၶဝ်တေႁုပ်ႈ ယိုတ်းၵႃးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                    66:  (0) 93-264-9487   (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၶႂၼ်လဵၵ်း                 66: (0) 84-668-0984   (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ