သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)ႁိမ်းႁွမ်းလဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)ႁိမ်းႁွမ်းလဝ်ႇၵၢႆး
ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (ၸိုင်ႈတႆး)
ဝၼ်းထိ 27/02/2015

ၽွင်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ဢၼ်ယူႇၸမ်ဝဵင်းလဝ်ႇ ၵၢႆးဝဵင်းလူင်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) သေႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉယႃႉလုလႅဝ်ပႃးၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းထိ09/02/2015 ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၸူး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်ၸိူဝ်းၵိုတ်းယူႇဝႆႉတၢင်းလင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ် သိုပ်ႇ ယူႇ ပႂ်ႉတီႈ ႁိူၼ်း ဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလူလွမ်တူၺ်းၶူဝ်းၶွင်လႄႈႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႆႈၼႄလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိူၼ်းၼိုင်ႈသေႁိမ်ၸိင်းဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႉ လုလႅဝ်ပႃး ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/02/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၶဝ်ယူႇမီး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 80 ပၢႆသေႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ တဵၵ်း ၸႂ်ႉၼင်ႈၶုပ်ႉ ၶဝ်ႇလူင်းယဝ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်မိုဝ်းသၢၼ်ၵွင်ႇၵေႃႈဝႆႉၽွင်းသိုၵ်းၶဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၾူၼ်ႊ၊ငိုၼ်းလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွင် လမ်းတီႈမၼ်း။

ဝၼ်းထိ 23/02/2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပၢင်ဝၢၼ်ႈတႆးမီးလင်ႁိူၼ်း 30 ပၢႆ။ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးဝၢၼ်ႈ ၼႃးပၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၶႆႈၼႄလွင်ႈပီႈၶူၺ်မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၼင်ႈၶုပ်ႉၶဝ်ႇလူင်းပႃႈၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉၸႂ်ႉသၢၼ်မိုဝ်းပေၵွင်ႇ ၵေႃႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းလၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းသွင်ႇၾႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/02/2015 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဝၢၼ်ႈတႆး။ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶုပ်ႉၶဝ်ႇၼင်ႈလူင်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်မိုဝ်း သၢၼ်ၵွင်ႇ ၵေႃႈ ဝႆႉပႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၾူၼ်ႊ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉသုမ်း ပႃးၶွမ်ႊ ပိဝ်ႊၻိူဝ်ႊသွင်ၶိူင်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ သုမ်းပႃး ရူတ်ႉ/ၵႃးဝႅၼ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ငိုၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈထုၵ်ႇႁုပ်ႈ သိမ်း ဢဝ်ပႃး။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းထၢႆႇဝႆႉၸွမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈဝႃႈတေဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈ(ထွင်ႇ) သင်ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း 60,000 ယႂၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယႃႉၽၵ်းတူမၼ်းၵွႆသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယဝ်ႉ ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယႃႉလုၵွႆပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းႁူမ်ႈပႃးတင်းရူတ်ႉ/ၵႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လမ်း ၼိုင်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈသူၼ်ဢွႆႈၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ပႅတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းပၢင်တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉဢမ်ႇမီးတီႈပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈၼႆယဝ်ႉ။သူၼ်ဢွႆႈတင်း မူတ်း ၸမ်တေလႆႈၽၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉသေ သမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆလႄႈမီးလွင်ႈလုသုမ်း တိုၼ်း ငိုၼ်းယႂ်ႇလူင်တႃႇ ၸဝ်ႈ ၶွင် ဢွႆႈတေႉတေႉ၊သူၼ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၸၢင်ႈလႆႈငိုၼ်းၶႄႇထိုင်300,000 ယႂၼ်ပေႃးပဵၼ် သူၼ် ယႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ

Mobile Phone: +66 (0) 93- 297-7754

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ