ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းငိၼ်းၵူဝ်ႁႄတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး၊ ၶႃႈတၢႆဢဝ်ႁၢႆလၢႆ

ဝၼ်းထိ  11/05/2015

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းငိၼ်းၵူဝ်ႁႄတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး၊ ၶႃႈတၢႆဢဝ်ႁၢႆလၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈတွင်ႈထၢမ်သေလႆႈႁပ်ႉႁူႉထိုင်လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)ၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ(မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ) တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉတိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉငိၼ်း ၵူဝ်ႁႄၵူဝ်လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵွပ်ႈဝႃႈၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပၢတ်ႇၶေႃး၊ၶႃႈတၢႆလႄႈဢဝ်ႁၢႆလၢႆၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းတႅဝ်းႁူတ်ႈယၢဝ်းလူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ-ၶႄႇၼၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင် ပိုင်ႈဢိင်ယူႇ သဝ်း ၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ်ႁဵတ်း ပၼ်လႄႈ ပႃးတင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသုမ်ႉ ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇဢိတ်းဢိတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးႁဵတ်း ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၵဝ်ႉ ငဝ်ႈသုၼ်ႇ လႆႈ ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 15,000။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ တၢင်းႁွင်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး 10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလုၵ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းႁူၺ်ႈ လွႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉၸဵမ်ပိုင်းမၼ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ယႂ်ႇ လူင်ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်မိူင်း(တႆး-ၶႄႇ) တီႈမၢႆႊတီႊႁိူဝ်ႊ တင်ႈတႄႇ ဢဝ်ၵၢင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပရူႊဢႃႊရီႊမႃး၊ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 15/04/2015 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼၼ်ႉ သေ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၾၢႆႇ လႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉဝႃႈသူတေဢမ်ႇလႆႈယူႇ တီႈၼႆႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈ ၼၼ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇ ၸိသင်ႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႄႈတီႈၵုင်း ၸၢင်ႉ  (ၵူင်းၵျႅၼ်း)သေ ယင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၸိုင်တေလႆႈ ထုၵ်ႇ ထၢင်ႇ ထိူမ် ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈတေလႆႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၵွပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးလွမ်ၵူဝ်ႁႄလွင်ႈတေ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႄႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ် ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈ ၸူးပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းလႅၼ် လိၼ်ၶႄႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇတၼ်းႁိုင်လၢႆဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်တိုၵ်းတေႃးၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတီႈလွႆၼၢၼ်ထဵၼ်းမိူၼ်သေၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶိူင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး 700 ပၢႆၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းတီႈပၢင်သဝ်းၶျိၼ်းၶၢႆႊ ၵူဝ်ႊ (တႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တေႃႇ ၼႃႈ ၵၼ်တင်းၼၢၼ်ထဵၼ်းမိူၼ်) လႆႈယၢႆႉၶၢႆႉၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလိုၵ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ဢၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းတင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ်မေႊမႃးၼၼ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်း ထႅင်ႈႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ၶဝ်လွမ်ၵူဝ်ၵူဝ်ႁေႁေယူႇယဝ်ႉ။ၵမ်ႈၼမ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူဝ်ႁေပူၼ်ႉလႄႈတေႃႈ တေၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူဝ်းသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်း ၵူၺ်းၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၼၵ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းတေႉတေႉ၊ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႈၵွပ်ႈမီးလိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶၢမ်ႈလႅၼ် လိၼ်သေ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆႁၢႆလွၵ်ႇပႅတ်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ယူႇသဝ်းယဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လၢတ်ႈၼႄပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တင်ႈတႄႇပၢင် တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/02/2015 ၼၼ်ႉ ယူႇ။

ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ ဢွင်ႈတီႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈလိူင်ႈလၢဝ်း
1 12/02/2015 ဝၢၼ်ႈ ၶျိမိၼ်ၶျူၼ်ႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း
2 14/02/2015 ဝၢၼ်ႈ ၶျိမိၼ်ၶျူၼ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈတႃမွတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ

ထုၵ်ႇၽဝ် တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းမၼ်း

3 15-16/02/ 2015 ဝၢၼ်ႈလၢဝ်းတူင်ၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း

ယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇ

4 ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်

2015

ဝၢၼ်ႈ ၶျိမိၼ်ၶျူၼ်ႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇၵေႃႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း၊လႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်၊

ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပၢတ်ႇၶေႃး၊ တႃႇသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆ

5 14/04/2015 ဝၢၼ်ႈ သူၼ်သျႅင်ႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇၵေႃႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းသေထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊

တႃႇသၢမ်ၵေႃႉႁၢႆလၢႆဝႆႉ

မၼ်းတိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးၽွင်း ပၢင် တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇမီး လွင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းသင် ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈ ၵိုတ်း ယိုတ်းလွင်ႈမိပ်ႇဢီးႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၽွင်း ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽွင်းၶဵဝ်(ၽွင်းတၢင်)ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းၶႃပႄလႅင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (International Committee of the Red Cross (ICRC)၊ လုမ်းလူင်ၾၢႆႇလူလွမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)၊ လႄႈလုမ်းလူင်ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ (Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ႁႂ်ႈယုၵ်ႉဢဝ်လွင်ႈတၢင်းမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ ၼၼ်ႉယူႇ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵဝ်ႈၵၢင်ႉလၢတ်ႈၼႄၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်မေႊ 2015

  1. ဝၢၼ်ႈ ၶျိမိၼ်ၶျူၼ်ႊ

ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတၢင်ႇၸိူဝ်းထုၵ်ႇၽဝ်တၢႆ၊ ထူပ်းႁၼ်ပႃးတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးပၢတ်ႇၶေႃးတၢႆ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉႁၢႆလၢႆ

ဝၢၼ်ႈၶျိမိၼ်ၶျူၼ်ႊဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 45 ပၢႆသေယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးမွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊယူႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေၼီပၢႆႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/02/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ တႄႇ မၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေဝူၼ်ႉဝႃႈတေလွတ်ႈၽေးယူႇၽွင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်း ထိ 12/02/ 2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 50 ႁွင်ႉယၢင်ႊၶဵဝ်ႊၾူႊၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း၊မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 14/02/2015 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇဢႃယု 70 ႁွင်ႉယၢင်ႊလိသူဝ်ႊလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆး ၽဝ်တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းသေ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ၵေႃႉႁူပ်ႉထူပ်း ႁၼ်။ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ႁတ်း ယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၸၢဝ်းၼႃးသီႇၵေႃႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်။ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇ မိူဝ်းတၢမ်းတၢင်း လင် သေထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၸၢဝ်းၼႃး သွင်ၵေႃႉယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တီႈၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈႁၼ် ပၢတ်ႇ ၶေႃးဝႆႉသေၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းတႄႉႁၢႆၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆဢမ်ႇမီးၵွၵ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ယၢင်ႊၸဵဝ်ႊပၢဝ်ႊ ဢႃယု 50 ၵေႃႉဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ယၢင်ႊ လိၼ်ႊၵႂင်ႊဢႃယုမၼ်းၸၢႆး 20 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၵိုတ်းထႅင်ႈၸၢဝ်းၼႃးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ယၢင်ႊၸၢႆႊပိူၺ်ႊဢႃယု 20 ပီလႄႈလၢဝ်းဢိူဝ်ႊဢႃယု 30 တိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉ။

  1. ဝၢၼ်ႈလၢဝ်းတူင်ၵူဝ်ႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သေတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆထင်ၼႂ်းႁိူၼ်း၊လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၽွင်းဢၢင်ႈတေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပေႃႈၽင်လိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15-16/02/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼိူဝ်ၵွင်းလွႆသေဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းတူၵ်းလူင်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလၢဝ်း တူင်ၵူဝ်ႊဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်လင် ႁိူၼ်း 100 ပၢႆၵမ်ႈၼမ်တႄႉဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈဝၢႆးပၢင် တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/02/2015 မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၸူး လႅၼ် လိၼ်မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢဝ်ႊ ၾူႊၵိူၺ်ႊ ဢႃယု 50 တႄႉတိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းသေထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းမၼ်းလႄႈတၢႆပႃး ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးၸၢဝ်ႊၾူႊၵိူၺ်ႊပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပေႃႈမၼ်းသေမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပေႃႈမၼ်းၽင်ယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈသမ်ႉယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆတီႈ တပ်ႉၶဝ်ဢၼ်မီး ၽၢႆႇ ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႄႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈၵႃႈလႆႈၼီပၢႆႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေၽင်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵေႃႉ ပဵၼ် ပေႃႈမၼ်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ဝၢၼ်ႈသူၼ်သျႅင်ႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉလႅပ်ႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/02/2015 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်သျႅင်ႊဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၸၢဝ်းၼႃးသီႇၵေႃႉတိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇသေတေမိူဝ်းၸႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်သျႅင်ႊၼႆႉၵေႃႈလႆႈ ၼီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/02 /2015 မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေလႆႈၼီပၢႆႈၽေးၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ် ႁွင်ႉၶျႃႊ ႁေႊပႃႊဢၼ်မီးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉပေႃးပႆဢဝ်တေၵႆတင်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသီႇၵေႃႉၼႆႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၸႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈမိူဝ်းလူလွမ်ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃးၶဝ်။ၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ 2 လမ်း။ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈတႄႉသျိယူႊဢႃယု(18) လႄႈၸီႊယႃႊ ၼဵင်ႊဢႃယု (23) သွင်ပီႈၼွင်ႉၶီႇၸွမ်းၵၼ်။ထႅင်ႈ လမ်း ၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၶဝ်ၸိုဝ်ႈၸီႊယႃႊ ၾူႊဢႃယု (22) လႄႈၾၢင်ႊယိင်ႊဢႃယု(26) ၵေႃႉၶီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉမုင်ႈၼႃႈၸူးဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း။ၾၢင်ႊယိင်ႊဝႅၼ် လူင်းရူတ်ႉ ၶိူင်ႈသေလႅၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းလင်။ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈ ၽၢဝ်ႇၸွမ်း တၢင်းလင်မၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်ထႅင်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းၸွမ်းလိၼ်ၸွမ်း သူၼ်ႈတိၼ်မၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းသေမၼ်းၸၢႆးတၼ်းလွတ်ႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ပႃးတင်းပေႃႈၾၢင်ႊ ယိင်ႊပႆတၢင်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈ တၢင်း။ ၶဝ်ၽၢတ်ႈမိူဝ်းတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 20-30 ၵေႃႉ။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁေႃႈရူတ်ႉ (ၵႃး)လႄႈမၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ် ပေႃႈၾၢင်ႊ ယိင်ႊၶဝ်တွင်းဝႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း။သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈသွင် ၵေႃႉ ၵိုတ်းၵႅပ်ႉၼိုင်ႈသေၶိုၼ်းပွႆႇၶဝ်ၵႂႃႇ။

ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပႆႇႁၼ် ပွၵ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်း တၢင်းၼွင်ႈတၢင်း လင်(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလႅၼ်လိၼ်)ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်ၶဝ်။မၢင်ၽဝ်ႇၵေႃႈၸိူဝ်းၶဝ်တေၺႃး ယိုဝ်း တၢႆဢမ်ႇၼၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၸွမ်း။သျိယူႊၼႆႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉသေမီး လုၵ်ႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈသူၼ်သျႅင်ႊၼႆႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 8 လင်သေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉၵူၺ်း။လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ သၢမ် ၵေႃႉလႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလုသုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင်တႃႇၼႃႈ ဝၢၼ်ႈတႃၶူင်ႇလွင်ႈၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉယၢမ်းလဵဝ်

တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) (Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) ၼႆႉၽိူင်ၵျႃႊသိူင်ႊဢွၼ်ႁူဝ်၊မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1989။ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႊပီ 2009 ၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် Border Guard Force (BGF) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတိုတ်ႉၸၼ်သေဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်လႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၸူးတပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉသေႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊လိုပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း သိူဝ် 30,000 ပၢႆပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်တပ်ႉၶွၼ်ႉတဝ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ပၢႆႊၶျူႊၶိၼ်ႊ(Bai Zuoqian) ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်းတႅၼ်းတၢင်။ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆမႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈ သိုၵ်းၶဝ်လႄႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇသၢင်ႈပၼ်
ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း

တွင်ႈထၢမ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                66:  (0) 93-264-9487   (တႆး-ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                                 66: (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ-ဢင်းၵိတ်း)

လုမ်း                                          66: (0) 9-329-77754

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ