ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ၊ ႁၢႆလၢႆ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ၊ ႁၢႆလၢႆ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်

28 December 2015

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၽိုၼ်ၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်း ၽွင်း ၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇ လႆႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၼႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2015 လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢႆလၢႆဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းဢၢၵ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉပႃး လွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႆႈလွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ်တူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/11/2015  ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၾင် လိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လႅပ်ႈၸင်ႇႁႃ ၾင်ဝႆႉႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်တီႈမိူင်းၼွင်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢဝ်းၼႃးလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းမိူင်းဢၢၵ်ႇ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆလွမ်ထၢင်ႇ ယူဝ်ၸၢင်ႈ ၶႄးတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2015 ၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းပွၵ်ႈ မိူဝ်းတီႈ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶႆႈႁႃၵေႃႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေမိူဝ်းလူလွမ်တူၺ်းႁႆႈၼႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်း ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေ လႆႈႁႆၢလၢႆဝႆႉ။

လုင်းသု ဢႃယု 52 လႆႈပႆၢႈၽေးၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈ သေႃႉၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝႆၢးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ/ပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းတေႉတေႉ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်း မူတ်း ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း 54 လင် ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈတင်းသဵင်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးတီႈဝၢၼ်ႈသေႃႉ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။

လုင်းသုၼႆႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉသေ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/11/2015 ၼၼ်ႉလုၵ်ႈၶူၺ် မၼ်း ၸၢႆးဢႃ ၸေယ ဢႃယု 29 ပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈမိူင်းဢၢၵ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းႁႃပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းမၼ်း ၸၢႆးသေ လုင်းသု လႄႈ လုင်းယဵၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၵၼ်တင်းမၼ်း ၸင်ႇလႆႈပႆပွၵ်ႈမိူဝ်းၶႆႈႁႃၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/11/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃးသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းပႆၸွမ်းတၢင်းလူင်သေလႆႈပႆလတ်းမိူဝ်းၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း မိူဝ်းၸူးသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8:00 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉႁွတ်ႈၽႅဝ်ႈၵႂႃႇတီႈမႄႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမိူင်းဢၢၵ်ႇ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉၶဝ်မုင်ႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးပႃႈၼႃႈၶဝ်သေယူႇဝႆႉတီႈႁူၺ်ႈမီတၢႆ ၼၼ်ႉယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ လုင်းယဵၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်ပႆၸွမ်းတၢင်းလင် လုင်းသုၼၼ်ႉ တႄႉ ႁၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၼ်ႈတွင်ႉမၼ်းတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆၢတီႈ သေပိၼ်ႈလူမ်ႉ သုတ်းသဵင်ႈလူမ်းႁႆၢၸႂ် ၼိူဝ်လိၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုင်းယဵၼ်ႇၵေႃႈတင်းၵူဝ်တင်းႁႄသေလႅၼ်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းတၢင်းလင်။ ၽွင်းမၼ်းၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈသေႃႉ
ယဝ်ႉမၼ်းၶိုၼ်းၶႆႈၼႄပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉၵမ်ႈၼမ် ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈသေႃႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်တၢင်ႇတီႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၢင်းမေး လုင်းသုလႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ဝၢၼ်ႈသေႃႉသေၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင် တီႈဝၢၼ်ႈဝ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း ၵႄႇသီႇ/ၵေးသီးၸွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/11/2015 ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတွင်ႈထၢမ် ပႃႈၸွႆး ဢႃယု 48 ၵေႃႉပဵၼ်မေး လုင်းသု ဢၼ်ၶၢႆႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပႆၢႈၽေးတီႈဝၢၼ်ႈသေႃႉမႃးတီႈဝၢၼ်ႈဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း တိူဝ်ႉဢူၵ်း တိူဝ်ႉၸႂ် ၸွမ်းဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်းလွင်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈလုသုမ်းၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ယင်းတိူဝ်ႉဢူၵ်းတိူဝ်ႉၸႂ်ပႃးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵျဵဝ်ႇလီလီ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းတႄႉ တိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉၼႂ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၵွၼ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ”ၽူဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽိတ်း။ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈၺႃးယိုဝ်းတႆၢ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႁၼ်ယူႇ လူး လွင်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။ မၼ်းလႄႈတင်းပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉ ၶႃႈၵေႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်း မိူင်းၵူၺ်း၊ႁၼ်ပဵၼ် ၸိူင်ႉၼႆယူႇၵေႃႈယင်းမႃးတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈၼႆႉ (25/12/2015) ယူႇၼႆႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်ပႃႈၸၢင်ႈမိူဝ်းသေႁႃၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းသု ၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းတပ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းဢၢၵ်ႇယူႇ။ လုၵ်ႈၶူၺ်ၶဝ်ၵေႃႉ ပဵၼ် ၸၢႆးဢႃၸေယ တႄႉတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉသေ လွမ်ၵူဝ်ၸွမ်းဝႃႈၶႄးမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆယဝ်ႉႁိုဝ် ၼႆယူႇ။

မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်းမိူင်းၼွင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်/ပႃးၼိုင်ႈလွၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇသၢမ်တူၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/12/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5:00 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးၸဝ်ႈၸၢင်းတူၼ်/ပႃးၼိုင်ႈ လႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇသီႇတူၼ် ဝတ်ႉၵုင်းတေႃႇ ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၼမ်ႉၼႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉ။ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၶႃၾႆၢႇၶႂႃ ၸဝ်ႈၸၢင်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇထႅင်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇသွင်တူၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸဝ်ႈၸၢင်းတူၼ်ၼၼ်ႉလွၼ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းၸဵပ်းမၼ်းၸဝ်ႈ။

သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ

  1. ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵေႃးသႃႇလ ဢႃယု 13 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းဢေႃး + ပႃႈလႅင်
  2.  ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸႃႇရိၼ်ႇတ ဢႃယု 17 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းဢွင်ႇ + ပႃႈၼူၼ်း
  3. ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝၼ ဢႃယု 20 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းသု + ပႃႈဢွင်
  4. ၸဝ်ႈၸၢင်း သီႇႁၼႃႇတ ဢႃယု 25 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းသု + ပႃႈသႃႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢၼ်တူၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈဢဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မေႃယႃမိူင်းၼွင်ပေႃးယႃၸဝ်ႈသၢင်ႇၵေႃးသႃႇလ ၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈတၢင်းၸဵပ်းမၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ သင်ၶၸဝ်ႈသၢမ်တူၼ် ဢၼ် ၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉလႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလွႆလႅမ်သေ ဝႆၢး ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းဢုမ်ႇပဝ်း/ဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

တီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၶႂႃသင်ၶၸဝ်ႈ တင်း သွင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝၼ လႄႈၸဝ်ႈၸၢင်း သီႇႁၼႃႇတ ယဝ်ႉ။ ၶႃၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝၼ တႄႉ ဢွၼ်တၢင်းလႆႈတႅပ်းပႃႈတႂ်ႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ဝႆၢးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လႆႈ တႅပ်းပႃႈၼိူဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈယူႇ ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ဢွင်ႇပၢၼ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႆၢးၸဝ်ႈၸၢင်းသီႇႁၼႃတ လႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းၶႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်း ၸဵပ်း ဢမ်ႇၶႅၼ်းႁၢႆၶိုၼ်းမႃးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/12/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝႆၢးသေမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႉၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉၶဝ် ဝႆၢး တႄႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸဝ်ႉ လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆသေတႃႉဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ်မႃးၸူးဝတ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမႃးယွမ်း ၼွမ်း တၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်းသင်။ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဢၼ်တႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ် လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/11/2015 ၼၼ်ႉ မီးတီႈႁိမ်းႁွမ်းတိၼ်လွႆတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵုမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 မိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼွင်

တွင်ႈထၢမ် လုင်းသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 52 ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး မိူင်းၼွင် ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ

ၶဝ်လၢတ်ႈႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးၸႂ်းၼႃးႁဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်တေဢဝ်မၢၵ်ႇၾင်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉၶဝ်”

ၶႃႈၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႃးၶႃႈ ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းမိူင်းၼွင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/11/2015 ပႃးတင်းမေးၶႃႈ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈသွင်ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ သိပ်းဢိတ်းၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈႁဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈမိူဝ်ႈ ၶၢဝ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ယင်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ၶၢဝ်းဝႆၢးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတႄႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 9 ဢၼ်မီးႁိမ်းၼႃးႁဝ်းၶႃႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးၸူးႁဝ်းၶႃႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁၼ်ႁွႆးသွၵ်းတိၼ်ၸွမ်းၼႂ်းၼႃးႁဝ်းၼႆသေ တႄႇထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းတႆးၸႂ်ႉႁဝ်း မႃးၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ႁွႆးသွၵ်းတိၼ်ၽႂ်ၼႆႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉ။ ယူဝ်ပဵၼ်ႁွႆးတိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် လႆႈ။

ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶဝ်ၸၼ်ၶေႃးသိူဝ်ႈၸႆၢးသႅင်ႁၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၸုမ်းႁဝ်း ၼၼ်ႉသေဢဝ်ၵွင်ႈငႃမၼ်းယဝ်ႉ ႁႃတၢင်းတဵၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းယွမ်းႁပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးသွၵ်းတိၼ်ၽႂ်ၼႆယူႇ။

လိုၼ်းသုတ်း ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်လၢတ်ႈတီႈႁဝ်းဝႃႈ ယႃႇပေမႃးတီႈၼႃးၼႆႉထႅင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်တေ ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးသူမႃးႁဝ်းတေယိုဝ်းသူ။ ပေႃးသူဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ ၵေႃႈမႃးလႄႈ” ၼႆ။

ၶႃႈၵေႃႈၵႃႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈပၢတ်ႇ ပႆႇလႆႈၵဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈသုမ်းငိုၼ်း လၢႆးလႆႈမွၵ်ႈ 800,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

ဝႆၢးၶႃႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈမိူင်းၼွင်ယဝ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႈတပ်ႉ 9 မႃးတီႈႁိူၼ်းၶႃႈသေၸိသင်ႇႁႂ်ႈၶႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသၢႆလႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼမ်ဝႆႉ။ ၶဝ်မတ်ႉမိုဝ်းၶႃႈပေလင်သေထၢမ်ၶႃႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် လႄႈၶႃႈၵႂႃႇတီႈၼႃးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵွပ်ႈသင်မႂ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ? မႂ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈတႃႇလဵင်ႉသိုၵ်း တႆးၶဝ်ႁႃႉ?”ၼႆ။ ၶဝ်ထၢမ်ၶႃႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈမူင်းၼိုင်ႈ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၶႃႈလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵေႃႉၺႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈလုင်းထုၼ်းမၼ်းၺႃးၼႄးသႂ်ႇဝႃႈ ႁုင်ၶဝ်ႈလဵင်ႉသိုၵ်းတႆး။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉလုင်းထူၺ်း ၵေႃႉပဵၼ် မႃယႃ မၼ်းၺႃးၼႄးဝႃႈယူတ်းယႃပၼ်သိုၵ်းဝ ၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၺႃးၸႅတ်ႈထၢမ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပွႆႇၶိုၼ်း။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸႆၢးႁေႃသႅင်                 +66 (0) 62- 941-9600   (တႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                     +66 (0) 94-638-6759    (မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ