ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ထတ်းသၢင်ၸီႉၼႄးလွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် “ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈ” ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ သူၼ်းႁူၺ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်

ဝၼ်းထိ 26/06/2015

ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ထတ်းသၢင်ၸီႉၼႄးလွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် “ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈ” ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ သူၼ်းႁူၺ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶူင်း

လွင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊသၼူဝ်ႊဝီႊမွင်ႊထဵၼ်ႊၸုမ်းမိူင်းဢွတ်ႊတေႊရီႊယႃႊ Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၶဝ်ဢဝ်ၶွင်တွၼ်ႈသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ တၢင်းသၽႃဝ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (EIA/SIA) တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း လိူၼ် မေႊ 2015 သေ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတေႊရီႊယႃႊ (SMEC) ၶဝ်ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်ၸီႉၸႅင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ထိ 18/06/2015 ဝႃႈၸုမ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းၸီႉၸႅင်ႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈဢၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇသူၼ်းတိုၵ်းႁူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/04/2015 ၼၼ်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ Union Solidarity and Development Party (USDP) ၶဝ်ႁွင်ႉပၢင် ၵုမ် လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁူပ်ႉ ထူပ်း ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇ ၾႆး ၾႃႉမိူင်းတႆးလုင်းၸၢႆးထုၼ်းယိၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်လေႇယဵမ်ႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉယူႇ။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ ၼမ်ႉပၢင် မီးၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လႆႈႁပ်ႉထူင်ၵေႃႉႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇသေၼိူဝ်ထူင်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ်ႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ မိူင်းတူၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း တွၼ်ႈၼိူဝ်”  ၼႆ သေမီးပႃး တင်းမိၵ်ႈမၢႆ(လူဝ်းၵူဝ်ႉ)ယႂ်ႇၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းၵၢင်မၼ်း။ တီႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးမိၵ်ႈမၢႆလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶွင်ၶွမ်ႊ ပၼီႊ 5 ဢၼ်ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယူႇ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇChina Three Gorges Corporation, China Southern Power Grid, Sinohydro, ထႆးthe Electricity Generating Authority of Thailand (International) and မၢၼ်ႈMyanmar’s International Group of Entrepreneurs Company ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၼၢင်းယိင်းတႆးၸိူဝ်းပဵၼ်သိၼ်ႈ၊ဢႅပ်ႇယႃႈမွင်ႇ(ပယုၵ်ႉသီႇ) ယႃႈၵႄႈလႅတ်း (ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇတႆး)၊ ယႃမဵတ်ႉဝီႊတႃႊမိၼ်ႊၶႅပ်းၼိုင်ႈလႄႈ ယႃၵႄႈၸဵပ်း ၵႄႈမူၺ်ႈၶႅပ်းၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉလူမႅၼ်ႈလိၵ်ႈဢၼ်မီးၼိူဝ်ထူင်ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉသင်။ ၽွင်းၶဝ်ၽႅဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၸင်ႇၶိုၼ်းၾၢင်ႉၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇသူၼ်းႁူၺ်းၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆမိူင်း တူၼ်ၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆယူႇယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈပၼ်ဝႆႉပႃႈၼႃႈၸုမ်းSMEC ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁဵင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆ မိူင်း တူၼ် သၢမ်ဝၼ်းသေ မၼ်းတိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိူင်းတူၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၶူဝ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶွင်မွၼ် (ၵၢၼ်ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းတွၼ်ႈယူႇၼႂ်းထူင်လႂ်ထူင်ၼၼ်ႉ

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈ တၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆသေပဵၼ်လွင်ႈ တၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်မိူင်းၵုၼ်ႁဵင်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30/04/2015 ဢၼ်ဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင် တိုၼ်း တေသၢၼ် ၶတ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၼိူဝ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁူၺ်းႁဵတ်း သၢင်ႈၶူင်း ၵၢၼ်ၾၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ မိူင်းတူၼ်ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ၽႂ်လႂ်၊ ၸုမ်းလႂ်၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်၊ ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ၊ၵၢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းသေ လွင်ႈလွင်ႈ၊ ဢဝ် ငိုၼ်းတွၼ်ႈ၊ ၶွင်မွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းသိုဝ်ႈ ၵေႃႈလီတၢင်းဢွမ်ႈၵေႃႈလၢႆးတေသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း”

မိၵ်ႈမၢႆ ၶွမ်ႊပၼီႊ 5 ဢၼ်ၸိူဝ်းမီးၼိူဝ်ထူင်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈထႅင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၼၢင်းမျႃႉလေး      (+95) 09250783156

ၸၢႆးသီႇႁႃႉ              (+95) 09428367956

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ        (+95) 09428367849

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်   (+66) 0808476538 (ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ