ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ၸူမ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶူင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 27/10/2020

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶူင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/8/2020 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸုမ်း Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) ၶဝ်ဝႃႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၽၢႆ၊ၼႂ်းၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “Stucky SA ႁဝ်းတေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၶူင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ထႅင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း BHRRC ၶဝ်လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ဝၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/7/2020 လွင်ႈ “သိုၵ်း မၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆလႄႈၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပိုတ်ႇယိုဝ်း RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ ၽၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး” ဢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လၢင်း သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပိူဝ်ႈငိူင်ႉဝႄႈလွၵ်းလိင်ႉလႅၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆ။

ၸုမ်း BHRRC လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉႁႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်တၢင်းမႆႈဢူၵ်းၸႂ်တၢမ်ၼင်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆး၊ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ်ၶွမ်ႊပၼီႊ High Tech Concrete Technology Co. Ltd; IPGRB (RAZEL-BEC’s joint venture in Burma); Stucky SA; Toshiba; Yunnan Machinery Import and Export Co. Ltd.; and Zhejian Orient Engineering. ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ယဝ်ႉၼၼ်ႉမီးၶွမ်ႊပၼီႊ Toshiba ၵူၺ်းဢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၸုမ်း BHRRC မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/8/2020 သေလၢတ်ႈဝႃႈမီးၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇၵိင်ႇၽႄယွႆႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူၺ်းဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶိုင် ၵၢၼ်ၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ China’s Zhejiang Orient Engineering တီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေတိုၵ်ႉတိတ်းတၢမ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉယူႇ။ၶဝ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဝၢႆးသေႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉသင်ဝႃႈၸမ်ပဵၼ်ၸိုင်ၸင်ႇၵွႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Zhejiang Orient Engineering တွင်ႈ ထၢမ်ထိုင်တီႈၸုမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးၸၢင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊထူၼ်ႈသွင်ဢၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/1/2020 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၾရင်ႊသဵတ်ႊဢၼ်ပဵၼ် Engie တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း Burma Campaign (BCUK) သေလၢတ်ႈဝႃႈၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Lahmeyer ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊၼီႊၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်း ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်း ဢင်းၵိတ်းBurma Campaign (BCUK) ၶဝ်ထွၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ“ ၶွမ်ႊပၼီႊၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ” ဢွၵ်ႇပၼ်ၼႂ်း သဵၼ်ႈ မၢႆဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းBurma Campaign (BCUK) ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA သေတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းထိုင် လွင်ႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇ၊ၸုမ်းၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈႁပ်ႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/10/2020 ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈႁူဝ် ပဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Gruner/Stucky’s Head of Business Area Energy, Stefan Muetzenberg ၶဝ်ဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆသေတႃႉ “ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႃႈၸႂ်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉၼႆၼၼ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်”။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတေၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၽၢႆၼၼ်ႉလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉပႃးတင်းလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,000 ၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၸွႆႈၵိုတ်းပၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်းလႄႈႁႂ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ဝၢၼ်ႈလႄႈၶိုင်သၢင်ႈပၼ်တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇ ႁိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ/မၢၵ်ႇလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵွႆၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4,500 ပၢႆ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                  +95: 98-893-712-91            (တႆး၊မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း            +66: 81-603-6655                 (ထႆး၊ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                  +66: 94-728-6696                 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

လိၵ်ႈထိုင်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ :

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းႁၵ်ႉသႃမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ