ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 06/04/2015

1          ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းၽၢႆႇထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝလႄႈထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (Environment Impact Assessment, (EIA), Social Impact Assessment (SIA) ပိူဝ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း (မိူင်းတူၼ်/ဢွၼ် တၢင်း ဝႃႈၽၢႆတႃႈသၢင်း) လႄႈႁူင်းၾႆးၾႃႉဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသႃလႃး 19 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊၼၼ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၸင်ႇလႆႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၵ          ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅင်းထတ်းထွင်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းသၽႃႇဝ(EIA) တင်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (SIA) ပိူဝ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2015 ၼႆၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပူၼ်ႉလႄႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။

ၶ          သင်ဝႃႈၽၢႆၼႆႉပဵၼ်သၢင်ႈတေႉၸိုင်ဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်း၊ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈဝတ်ႉဝႃးတီႈၵိူဝ်းယမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်တေထုၵ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈ။

င          ၵၢၼ်လူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵေႃႈၸင်ႇႁႃတႄႇၵူၺ်းသေၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သင်။တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး(ၵၢၼ် ၵိုတ်း ယိုဝ်း)မွၵ်ႈ 2-3 ပီၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈတေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းတေႉႁိုဝ်ဢမ်ႇတေႉမိူဝ်ႈပႆႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်သေလွင်ႈလွင်ႈ။

တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း SMEC

ၸ         ၵွပ်ႈၺႃးတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈမိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈပိူၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းၸွမ်းၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်သမ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈသင်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈသင်တေၸၢင်ႈၺႃး ၽေး ၼမ်ႉ ထူမ်ႈပႅတ်ႈယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ(မိူင်းတူၼ်)ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သ         ၼမ်ႉတေထူမ်ႈပိူင်လူင်မၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ်ယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈႁႆႈၼႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵေႃႈတေမူၺ်ႉၸူမ်သုတ်းဝၢႆးၵွႆႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ။

2    ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းႁူင်းႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသႃ လႃး 19 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမႄႈၼမ်ႉၶူင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁပ်ႉၽၢႆမိူင်းတူၼ်

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈတွင်ႈထၢမ်

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ             (+95) 09 3619 1646

လုင်းၸၢႆးဢေႃးတ                   (+95) 09 4902 5446

ၼၢင်းဢူင်းယိၼ်ႇ                     (+95) 09 3204 5590

Shan

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ