ၶႃႈႁႅမ်တႃႇထၢၼ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ထၢင်ထၢၼ်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 5/2016ဝၼ်းထိ 02/08/2016ၶႃႈႁႅမ်တႃႇထၢၼ်ႇ– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈထၢင်ထၢင်ႇတီႈၼမ်ႉမၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်တေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇတင်းတိၺွပ်း၊ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈၶႃႈႁႅမ်ၽွင်းၶဝ်ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016။ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 500 ပၢႆၸိူဝ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉၶလယ 41 လႃႈသဵဝ်ႈ၊ၶမယ 523 တၢင်ႉယၢၼ်း၊ၶလယ 67 မိူင်းယႆလႄႈၶမယ 291 ၼမ်ႉပွင်ႈႁူမ်ႈတင်းပျီႇတုၸိတ်ႉ (မၢၼ်ႊပၢင်ႇလႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉလႃး ႁူႇ) ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႅင်းမီႈၸိူဝ်းၼႆႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ- ၵူၼ်းၸၢႆးႁူလိုင်ႇလႄႈဢႃႉဢႃယု 34 ၺႃးယိုဝ်း တၢႆၼႂ်းႁႆႈၼႃးမၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 25 ၵေႃႉတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႊၶိူင်ႈသေၺႃးၸႂ်ႉ ၵိုတ်း ယဝ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တႆၢ။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိၺွပ်း လႄႈၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်းသိပ်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်၊ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေတိမတ်ႉ မိူၼ် သတ်း ယဝ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး။ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 51ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလူင်ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉမႁၢႆလႆၢဝႆႉ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႅင်းမီႈယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ သဝ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ဝႆၢးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈယႃႉလုၵွႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ၊တိုင်းႁႆးလႄႈၶူဝ်ၼၢင်းၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢမ်ႇပၢႆႈၸွမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းသူၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝူင်ႈ။ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်း လွင်း/ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈလွင်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႉတေႉ။

ၼမ်ႉမၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇယႂ်ႇၼမ်တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။မိူဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉ တႄႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၶုတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈတႄႇပီ 2004 မႃးမီးၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးဢၼ်တင်ႈ ဝႆႉတီႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်း တလေး) လႆႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈၵၼ်တင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၾၢႆႇၶုတ်းမိူင်ႁႄႈမၢၼ်ႈမၢႆ 3 သေ ပဵၼ်တူဝ်ပဵၼ်တိၼ်ႇတႃႇ ၶုတ်း ထၢၼ်ႇ ယႂ်ႇလူင်မႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉဢွၼ်လၢမ်းဝႃႈမီးရူတ်ႊၵႃး ယႂ်ႇလူင်ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလမ်းမၼ်းတေႃႉဢဝ် ထၢၼ်ႇ လိၵ်ႊၼၢႆႊလုၵ်ႉဢဝ်တီႈလုၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇသေသူင်ႇၸူးၶွမ်ႊ ပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၼ်ယၢင်/ ပုၼ် (ၽိလတ်ႉမြေႇ) လႄႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇၵူႈဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈလိၼ်တီႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵွႆထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶီႈ လိၼ်ၶူၺ်လိၼ်ထူမ်သိူဝ်ႇဢိုတ်းတၼ်၊ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉပိူင်လူင်မၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးလႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း၊သၢၼ် ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇယူႇၵေႃႈၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးၼႆႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇမၼ်းယူႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/04/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼမ်ႉမသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

08 02 2016 villagers protested against coal mining in Nam Ma area on April 1 2016
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01.04.2016

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/05/2016 ၼၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွင်ႉတုၵ်းယွၼ်းၼႆၼၼ်ႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵမ်ႈၽွင်ႈလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ႁၢင်ႇယၢၼ် 100 ၵီႊလူဝ်ႊ မဵတ်ႊၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း)သေၶီႇရူတ်ႊၵႃးပိူဝ်ႈတႃႇမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉမ၊ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆၢးဝၼ်း။ဝႆၢးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ထိုင်ဝၼ်းထိ 18/05/2016 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ယိူင်း ၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးသၢမ်ပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးယူႇတၢင်းၸၢၼ်းၼမ်ႉမပဵၵ်ႉသမ်ႉ SSPP/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းယိုဝ်းသေမီး ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တပ်ႉပၢင် သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေတဵၵ်းလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉမဢၼ်တိုၼ်းပဵၼ် ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်မႃးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီ/လၢႆပီလၢႆပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်မၼ်းတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁူမ်ႈပႃးတင်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဢၼ်တေႃႉသူင်ႇထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ၼၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ/ပၢတ်ႈၵူၺ်းၵႃႈၶိုၼ်းတႄႇၶုတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/05/2016 ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃးၶဝ် ၼၼ်ႉယူႇၵေႃႈယဝ်ႉ။ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈ ႁၼ်ရူတ်ႊၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၸွႆႈတေႃႉသူင်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈတေႃႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

ထၢၼ်ႇဢၼ်ၶုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်မၼ်းတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁူမ်ႈပႃးတင်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဢၼ်တေႃႉသူင်ႇထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ၼၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ/ပၢတ်ႈၵူၺ်းၵႃႈၶိုၼ်းတႄႇၶုတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/05/2016 ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃးၶဝ် ၼၼ်ႉယူႇၵေႃႈယဝ်ႉ။ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈ ႁၼ်ရူတ်ႊၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၸွႆႈတေႃႉသူင်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈတေႃႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉမၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်/သၢၵ်ႈသေႇဝႃႈၶူင်းၵၢၼ်ယႃႉ ၶူဝ်းတိုၼ်းသ ၽႃဝၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇသဝ်းၶဝ်ယွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း၊လွင်ႈ သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း လႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း/ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပွႆႇ ၽႃႈပႅတ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်း ၽိတ်းဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉသုတ်းဝႆၢးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ယႃႉၶူဝ်း တိုၼ်း သၽႃဝၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသင်ဝႃႈမီးၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊရိူဝ်ႊ ငမ်း ယဵၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇတီႈ မႅၼ်ႈတၢင်းယဝ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီး သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်း တတ်းၸွမ်း ၼႂ်းလွင်ႈ တေယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ယူႇသဝ်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇထုၵ်ႇ လႆႈၶႆႈၸႂ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

မၢႆတွင်း– မၢင်တီႈမၢင်တွၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပွမ်လႄႈၶိူင်ႈမၢႆ “ “ ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူလိုင်ႇလႄႈဢႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈသူၼ်ႁႆႈမၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းဢႃယု 34 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ မၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးမူၺ်း ဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းၸမ်သူၼ်ၵၼ်ႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈႁွင်ႉသႂ်ႇၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းသေၽွင်းမၼ်းဢမ်ႇတွပ်ႇ သင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းတၢႆ။ ၸၢႆးမူၺ်းလႆႈႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းလူမ်ႉ ၼွၼ်း ၼိူဝ်လိၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းသူၼ်မၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၵူဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈလႅၼ်ႈပၢႆႈမႅပ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႆၢးမၼ်းပၢႆႈမႅပ်းသေႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉၶိုၼ်းႁတ်းဢွၵ်ႇ မႃးၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ဢၢင်ႈၵႂႃႇ တူၺ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်းပႆႇမီး ၽႂ်လႂ်ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸႆၢးဝႃႈၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈၺႃးယိုဝ်းသေပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တႆၢ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မူင်းပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉၸၢႆးသေႃးလိင်ႇဢႃယု 25 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈ ၽၢတ်ႈဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆးသေၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸႆၢးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။မၼ်းၸၢႆးလူမ်ႉတူၵ်းရူတ်ႊ မၼ်းပႃႈၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးသိုဝ်ႉ ၼၢင်းလီ ဢၼ်မီးႁၢင်ဝၢၼ်ႈသေ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ပေႃႉထုပ်ႉႁူဝ် မၼ်းၸၢႆးလႆၢလႆၢၵမ်းယဝ်ႉ ႁႅမ် မၼ်းတၢႆ။ ယင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းတီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉၸၢႆးသေႃးလိင်ႇ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပႃးငိုၼ်းၸပ်းတူဝ် 600,000 ၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ႁၼ်တၢမ် တႃလိူင်ႈၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ “လုင်းၵေႃး“ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ “လုင်းၵေႃး“ တႄႉပႆႇပၢႆႈၽွင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 တေၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈမတ်ႉဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်း လုင်းသူၺ်ႇၶမ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၸၢႆးသေႃးလိင်ႇ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်း တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႊ ၶိူင်ႈလႄႈလွင်ႈလႆႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉယဝ်ႉ “လုင်းၵေႃး” ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းသေ မၼ်း ပႆၢႈပႆတိၼ်ၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

08 02 2016 Corpse of Sai Saw Ling beaten to death in Teung Hai village
ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးသေႃးလိင်ႇ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တၢႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးသေႃးလိင်ႇတႄႉၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈ တၢင်းလၢႆလၢႆဝၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ် ႁတ်း ၵႂႃႇလုမ်း လႃး။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 21/05/2016 ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသီႇ ပေႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ႁေႃႈ ရူတ်ႊၽၢတ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆးမႃးပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်း တေႃႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ ၼၼ်ႉထူပ်း ႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၼ်း ၸၢႆးမီးၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သေသမ်ႉပေႃးၼဝ်ႈယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်းထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 22/05/2016 ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆးလုင်းဢေးၸင်ႇႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီမႃးၸွႆႈယူၵ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇၾင်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပူႇၵႄႇဢၼ်ႁၢႆလၢႆၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉလုင်းဢေႃးဢွင်ႇဢႃယု 51 ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလူင်ၼမ်ႉမလုၵ်ႉတီႈႁႆႈသူၼ်မၼ်း သေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 ၵၢင်ၼႂ်၊မၼ်းမိူဝ်းႁူပ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈႁူဝ်လွႆပဵင်းသၢႆး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၸွမ်းတူဝ် မၼ်း သေထူပ်းႁၼ်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈတူဝ်မၼ်းလႄႈၼႄးမၼ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၵေႃႈၺႃးတိၺွပ်းမိူၼ်ၵၼ်သေႁၼ်မၼ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ယူႇ ဝႆႉၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈလႆႈႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းတၢင်းၼႃးတေႃ။မၼ်းယင်း တိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတ်းဝူင်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်ၶဝ်ပႃး

ၸၢႆးလူႇဢႃယု 25 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးယူႇတီႈၼႂ်းသူၼ် ႁႆႈ မၼ်းသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:00 ဝႆၢးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈထူပ်းႁၼ်မၼ်းတီႈၼၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇၵႂႃႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 291 ဢၼ်ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆးၼမ်းတၢင်း ၶဝ် ၵႂႃႇမိူၼ် ၼင်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်ပၼ်ၶဝ်။ ဝၼ်းထိ 22/05/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ (တၢင်းႁွင်ႇၼမ်ႉမ)သေၸင်ႇႁႃပွႆႇ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်း ထိ 07/07/2016 ဝၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၽွင်းတႅၼ်း/ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉဢွၼ် ၵၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈလိူင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၺႃးပေႃႉထုပ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆတႃၶၢဝ်းယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးၵေႃး“ဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းဢဝ်တီႈ သူၼ်ႁႆႈမၼ်း။မၼ်းၸၢႆး ၺႃးမတ်ႉဝႆႉ၊ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သေလႆႈၼွၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇလႆႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉသင်။ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆၢးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇပွႆႇမၼ်းသေမၼ်းၵေႃႈ လႆႈမႃးၼွၼ်း ၼႂ်းထဵင်မၼ်း၊ဝႆၢးၼၼ်ႉၶိုၼ်းႁႃတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းလႆႈထူပ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်း သၢႆး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4-5 ၵေႃႉတဵၵ်း ၸႂ်ႉမၼ်းၶုပ်ႉၼွၼ်းလူင်းတႂ်ႈလိၼ်သေဢဝ်ၶွၼ်ႉႁူဝ်ႉပေႃႉမၼ်း။ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉ မၼ်း တင်ႈတႄႇၶႃထိုင်ႁူဝ်ႁူဝ်ထိုင်ၶႃႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းႁူလႄႈတႃၾၢႆႇၶႂႃမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢမ်မၼ်း ဝႃႈလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼႆၸိူဝ်းၼႆႉသေၽိူဝ်ႇမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၼႆ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇမၼ်း၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းပေႃႉၵူၼ်းၽိတ်းယဝ်ႉၼႆ။ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်း ပွႆႇမႃးၸွမ်းၵႃး ဢၼ် ၽၢတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းသေၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းမိူဝ်းသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်း။မၼ်းလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် လႄႈႁွႆးၸဵပ်းသေသၢႆတႃမၼ်းတႄႉဢမ်ႇၶိုၼ်းလီမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းမတ်ႉဝႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း

ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးပုၼ်း“ ဢႃယု 42 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတၢမ်ႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ငႃး။မၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေထိုင်ၵၢင်ၼႂ်ၽွင်း 6:00 မႃးမၼ်း ၸၢႆးပႆလဵၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆသမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈထူပ်း ႁၼ်မၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉထၢမ် မၼ်းဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇလႂ်မူတ်း။မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မူတ်းယဝ်ႉ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း ထၢမ်မၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၵွပ်ႈသင်မႂ်းဢမ်ႇပၢႆႈ။မၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈၶႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမတႃး(ယူဝ်းယူဝ်း)ၵူၺ်းၼႆ၊ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၼ်းၼွၼ်း ၼိူဝ်လိၼ်သေမတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းပေလင်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶဝ် သေ လႆႈၼွၼ်း ယူႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၶိုၼ်း 5 ဝၼ်း၊ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆးၶၢဝ်၊ပၢင်ငႃး၊ၵွင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈလႄႈၼႃးၼိဝ်ႉလၵ်းတႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶၢင်ႉ ၶမ်ယူႇ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၶဝ်မတ်ႉမၼ်းၸၢႆးဝႆႉတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ။ ၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉၶဝ်မတ်ႉမၼ်းဝႆႉတႂ်ႈ လၢင်ႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ။ဝၼ်းထိ 25/05/2016 ၽွင်းၶဝ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း မၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမႅၼ်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉ/ၵျွင်းၼွင်ငိုၼ်းမႃးတီႈဝတ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉသေမၼ်း ၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၸၢႆးပုၼ်းၵေႃႉ လဵဝ်ၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးလၢဝ်“ ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း (မိူင်းယႆ) မီးယူႇဝႆႉတီႈသူၼ်ႁႆႈမႄႈမၼ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆးၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးတိၺွပ်းမၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ငႃး၊ မတ်ႉ မိုဝ်းမၼ်းသေဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 25/05/2016 ၸွမ်း “ၸႆၢးပုၼ်း” (ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄပႃႈၼိူဝ်)။ “ၸၢႆးလၢဝ်“ ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွႆႇၸွမ်း “ၸႆၢးပုၼ်း”တီႈမၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႆၢးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼႃးတေႃသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉပၢႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတီႈၼၼ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉယဝ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသီႇၵေႃႉသၢမ်ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းသိုၵ်းတႆး။ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၶင်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ/ပၢတ်ႈ။ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတၢမ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

  1. ဝၼ်းထိ 18/05/2016 “ၸၢႆးၸၢႆး“ ဢႃယု 21 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈသေၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈလဵင်ႉ/ ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်မၼ်းတီႈသူၼ်ႁႆႈမၼ်းသေၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 70 ဢၼ်ယူႇၸမ် ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵိုတ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇတီႈလႂ်မီးတီႈလႂ်လႄႈၸွင်ႇသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသိုၵ်းလွႆ/တဢၢင်းၸိူဝ်း ၼႆႉ။ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း ယူႇၼၼ်ႉမီးရူတ်ႊၵႃးတေႃႉတၢင်ႇသွင်လမ်းႁေႃႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆၶဝ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တႄႇဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉသႂ်ႇရူတ်ႊ ၵႃး ၼၼ်ႉယူႇ။ရူတ်ႊၵႃးၼၼ်ႉလမ်းၼိုင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၼႃႈ လႄႈ ၽၵ်းတူတၢင်းၼႃႈမၼ်း။ၽွင်းၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ် ထႅင်ႈၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီ လႄႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶဝ်။

ဝႆၢးၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸၢႆးၸၢႆးယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးသေတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆးတေႃႉထူင်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၶဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇတေႃႇထိုင်ၼႃးတေႃ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်း။ၽွင်း ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် တၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႅင်းမီႈၶဝ်သေပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ။

  1. ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးလႃႉ” ဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶီႇရူတ်ႊၶိူင်ႈသေဢၢင်ႈၵႂႃႇထူပ်း မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၼၢဝ်ဝႆႉသေလႆႈႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸႂ်ႉမၼ်းၵိုတ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မတ်ႉမိုဝ်းမၼ်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉတေႃႉတဵင်ႇပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၸၢႆးၸၢႆး (တၢင်းၼိူဝ်)။ဝႆၢး ၼၼ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆး။
  2. ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးမူးလိင်ႇ“ ဢႃယု 20 လုၵ်ႉတီႈသူၼ်ႁႆႈမၼ်းသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃး ၵုၼ်ၶၢဝ်း ယၢမ်း 4:00 မူင်းဝႆၢးဝၼ်းမၼ်းၸၢႆးလႆႈႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 50။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႄး မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈသိုၵ်းတႆး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမၼ်းသေဢဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႃးတေႃတႃႇ ၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်း 7 ၶိုၼ်း။ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼႂ်း ထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ငႃးတီႈဢၼ်မၼ်းလႆႈၺႃး မတ်ႉ ဝႆႉ တႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းတေႃႉတဵင်ႇၶဝ်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈမၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်းသေၺႃးမတ်ႉဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ 6 ၶိုၼ်း 6 ဝၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆးဝၼ်းထိ 02/06/2016။
  3. ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးတိ“ ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၼူၺ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈၼႃး ၵုၼ် တိၺွပ်း၊ပၢပ်းၵႅမ်ႈ၊မတ်ႉဝႆႉသေဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတီႈပၢင်ငႃး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းတေႃႉတဵင်ႇ ထူင်ၶဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ႁိမ်း ႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 02/06/2016။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ယွၼ်ႉႁွႆးဢၢတ်းမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ၺႃးပိတ်ႉလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး

”ၸၢႆးသု” ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃၸၢဝ်းၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးႁွႆးဢၢတ်းတီႈၶႅၼ်မၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈ လဵၵ်ႉၽွင်း ဢႃယု လႆႈၸဵတ်း ပီၼၼ်ႉၶႅၼ်မၼ်းၸၢႆးၺႃးၶိူင်ႈဢိတ်ႇဢွႆႈၶိုတ်ႈသႂ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈပိုင်ႈ ၽူၺ်းၸွမ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းပူဝ်းတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/05/2016 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းသေထူပ်း ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈပၢင်ငႃး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ၶဝ်ဝႆႉတီႈပၢင်ငႃး ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ဝႆၢးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်းလိူဝ်သေၸၢႆးသုၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ႁၼ်မႅၼ်ႈႁွႆးဢၢတ်းမၼ်းတီႈၶႅၼ်မၼ်းသေတဵၵ်းၼႄး မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းတႆးယွၼ်ႉမီးႁွႆးဢၢတ်းၼႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းလၢႆလၢႆၵမ်းတင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈသေထၢမ်ထိုင်ဝႃႈသူဢဝ်ၵွင်ႈသူသိမ်းဝႆႉတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈတေဢဝ်မိတ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆၢယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်/ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီလီ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇ လူင်းၼိူဝ် လိၼ်၊မတ်းမိုဝ်းမၼ်းပေလင်သေပိတ်ႉပၼ်ႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးတေႃႇမၼ်းၸၢႆး ပေႃႉလူမ်ႉ ထူလိၼ်လူင်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၶင်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေၶိုၼ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆးတေႃႉတဵင်ႇပၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃ။ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃယဝ်ႉၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးမတ်ႉဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 02/06/2016သေၸင်ႇၶိုၼ်း ပွႆႇ မၼ်းၸၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 လႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 55 ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉတိၺွပ်းဝႆၢးႁၼ်မႅၼ်ႈၽိုၼ် မႅၵ်ႊၵၸိၼ်ႊ SSPP

ဝၼ်းထိ 27/05/2016 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးသေၶဝ်ႈမိူဝ်း ၼႂ်း ႁိူၼ်းၼၢႆးဢိင်ႇဢွၼ်ႇယဝ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈလၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းဢႃယု 16 ၸၢႆးပႃႉတီႈၼၼ်ႈ။ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈပပ်ႉမႅၵ်ႊၵ ၸိၼ်ႊဢၼ် SSPP/SSA ၶဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမီးယူႇဝႆႉၸွမ်းမၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸၢႆးပႃႉၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈမၼ်းဢဝ် ပပ်ႉၼၼ်ႉတီႈလႂ်မႃးသေ ပေႃႉႁႅမ်၊မတ်ႉမၼ်းယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸူးတၢင်ႇႁိူၼ်း၊ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပူႇမိူင်းႁႂ်ႈ ထၢမ် မၼ်းၸၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းပပ်ႉမႅၵ်ႊၵၸိၼ်ႊ။သိုၵ်းၶဝ်ပၢပ်းၵႅမ်ႈပူႇမိူင်းလႄႈဢဝ်တိၼ်ထိုပ်ႈဢူၵ်းမၼ်း။မၼ်းလႄႈၸၢႆးပႃႉၺႃးမတ်ႉ ဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်း လႅင်းမႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈမႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၼႄဝႃႈပပ်ႉမႅၵ်ႊၵၸိၼ်ႊ ၼၼ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶဝ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇ ပၼ် ၽွင်းၶဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ဝႆၢးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင် ၵေႃႉၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉမႅၵ်ႊၵၸိၼ်ႊၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း

ဝၼ်းထိ 20/05/2016 ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 11 ပွတ်းၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇ 60 mm ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးသွင် တၢင်း။ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သၢမ်လုၵ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းႁႆႈသူၼ်ၼႃးတီႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢမ်ႇလီ လႄႈဢမ်ႇမီး ၽႂ်လႂ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၼမ်ႉမ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေမၢၵ်ႇ လူင်တူၵ်းယၢၼ်ဝတ်ႉမွၵ်ႈ 300 ထတ်းၵူၺ်း၊တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉမၼႆႉမီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ လႄႈၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ် 140 တူၼ်ပႆၢယူႇသဝ်း။သြႃႇၸဝ်ႈ ၼင်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈၼႂ်းသီႇပေႃႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉၵွႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉၸွႆႈ

ဝႆၢးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ၊တိုင်းႁႆးလႄႈၶူဝ်ၼၢင်းၾႃႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလႅဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈၵူႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၵိၼ်လႆႈလႄႈမီးၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ဢဝ်သေ ထူင်ၶဝ်ႈလႄႈထူင် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇပိူင်ၵေႃႈယႃႉလႅဝ်ယဝ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉမၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ်မိူဝ်။ရူတ်ႊၶိူင်ႈ ၵေႃႈယႃႉလႅဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/05/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်ရူတ်ႊတေႃႉသူင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးၶဝ်တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ (ႁူမ်ႈပႃးၶႅပ်းႁႅင်းထၢတ်ႈသၢႆလႅတ်ႇ) ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမ။ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတေႃႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈသေဝႆၢးၼၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ် သမ်ႉသိုပ်ႇတေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ။

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမ။ၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ်သင် ၵိၼ်ၵေႃႈဢဝ် ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶႆႈၼႄဝႃႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉယူႇ ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း။သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶႃႈ 22 ၵေႃႉတႃႇသၢမ်ၶိုၼ်း။ၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ႈ၊ၵိူဝ်၊ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတူမ်ႈႁုင်တႃႇၶဝ်ၵိၼ်။ၵၢမ်ႇလီ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈတႄႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၵွႆ
ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၵွႆ

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈၸိူဝ်းယႃႉလုၵွႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင် ဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်လၢႆ ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်းတင်းမူတ်း
ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ+

ၼၢင်းႁၢၼ်ႇ

ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ်(6)ထူင်၊  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ (1)လမ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(7)ထူင်၊ မေႇတီးၸုင်ႇ (4)ထူင်၊ ၾႆးလႅတ်ႇ (2)၊ပီႇထီႇ(1) ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လူႉ သုမ်းမီး 120,000,0 ၵျၢပ်ႈ
ၸၢႆးသၢင်ႇၼုမ်ႇ +

ၼၢင်းဢေးၶိူဝ်း

ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ (1)လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်(7)ထူင်၊ ၶိူင်ႈၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉလု သုမ်းၼမ် 100,000,0 ၵျၢပ်ႈ
ၸၢႆးပၼ်ႇတိ ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ်(2)ထူင်၊ တိူၵ်ႈၶူဝ်း၊ ၶူဝ်းၼိုင်ႈၵူႈၸိူဝ်း၊  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ (1)လမ်း 1,100,000 သႅၼ်
ပႃႈၺူဝ်ႇ ၼႃးတေႃ ၽြႃးၼိုင်ႈသူႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် (5)ထူင်၊ ၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ၊ ၶူဝ်းၼိုင်ႈတၢင်းဝႆ 350,000,0 သႅၼ်
လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ +

ပႃႈၼၢင်းပဝ်း

ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ  1 ၼိုင်ႈလမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်(8)ထူင်၊ ၾႆးလႅတ်ႇ 1၊ပီႇထီႇ 2 10 သႅၼ်ပၢႆ
လုင်းပၼ်း +

ပႃႈလႃႉၶိၼ်ႇ

ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ  1 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်(6)ထူင်၊ ပီႇထီႇ 2၊ၶူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၵွႆ မူတ်း ယဝ်ႉ 10 သႅၼ်ပၢႆ
ၸၢႆးမွင်ႇဢေး +

ၼၢင်းဢေႃပိၼ်

ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ  1၊ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ထူင်၊ၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵွႆမူတ်း 10 သႅၼ်ပၢႆ
လုင်းၵေႃႇၶမ်း + ပႃႈငိုၼ်းလူႇ ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ  1 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 7 ထူင်၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ 900,000 ပၢႆ
လုင်းသေႃးသႃႇ +

ပႃႈဢူႉ

ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ထူင်၊ၵႆႇ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း 800,000
ဢူးၼ + ပႃႈပဝ်း ၼႃးတေႃ ပီႇႁူ၊ သၢႆၶေႃး၊ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 5 ထူင်၊ ၽုၼ်ႇ 3 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၻီႊၸေႊ ၼိုင်ႈပုင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႊၼိုင်ႈပုင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း 12 သႅၼ်ပၢႆ
ၸၢႆးသၢင်ႇလႅင် + ၼၢင်းဢေးၸိင်ႇ ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ထူင်၊ၶူဝ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း 8 သႅၼ်ပၢႆ
လုင်းၵျေႃႇဢွမ် + ပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇ ၼႃးတေႃ ၽြႃးၼိုင်ႈသူႇ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၻီႊၸေႊ 3 ပုင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ သၢႆၶေႃး၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ဢဝ်ၵိၼ်မူတ်း၊ သၢင်ႉငိုၼ်း 100,000,0 210,000,00
လုင်းၵႃႇလိင်ႇ ၼႃးတေႃ ၸွမ်ႁိူၼ်းပွင်ႇပိဝ်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထူင်၊ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵွႆမူတ်း ပႆႇႁူႉ
ပူႇဢွင်ႇ ၼႃးတေႃ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 33 ထူင်၊ ၸၢၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 11 ထူင်၊ ရူတ်ႊၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵွႆမူတ်း 105,000,0
လုင်းပၼ်းသႃႇ ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 8 ထူင်၊ ပီႇႁူၶၼ်ငိုၼ်း 650,000၊ ရူတ်ႊၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(6)ထူင်၊ ငႃးၶၢဝ်(7) ထူင်၊ ငႃးၵျႃႇပၢၼ်ႇ(1) 166,100,0
ပူၵွမ်း ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ထူင်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵွႆမူတ်း 460,000
ပူၵျေႃႇ + ၼၢႆးၼုမ်ႇ ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 11 ထူင်၊ ၶဝ်ႈတၢင်းလၢႆတႃႇ လူႇတၢၼ်း (18) ထူင်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ (27)ထူင်၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵွႆမူတ်း 10 သႅၼ်ပၢႆ
ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း + ၼၢင်းထူၺ်း ၼႃးတေႃ  ရူတ်ႊၶိူင်ႈ  1 လမ်း၊ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထူင်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး 700,000
ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ + ၼၢင်းၵဵင် ၼႃးတေႃ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 21 ထူင်၊ ၽုၼ်ႇ 1 ထူင်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ ဝူဝ်းသွင်တူဝ်၊ ပီႇထီႇလႄႈၾႆးလႅတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ 145,000,0
လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ + ပႃႈၼၢင်းၵွႆ ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ ၾႆးလႅတ်ႈလႄႈ ပီႇထီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ 300,000
ၸၢႆးသူၺ်ႇ+ ၼၢင်းဢေးလူႇ ၼႃးတေႃ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 375,000
လုင်းတိဢွမ် +

ပႃႈၽိတ်ႈ

ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူႈ လွင်ႈ လွင်ႈ 800,000
ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ + ၼၢင်းရီႇ ၼႃးတေႃ ၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမႆႈ 1 လုၵ်ႈ၊ ရူတ်ႊၶိူင်ႈ 2 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထူင်၊ ၸွမ်ႁိူၼ်း ပွင်ႇပဵဝ်၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢဝ်ပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇ 357,000 30 သႅၼ်
ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ + ၼၢင်းဢေးပဝ်း ၼႃးတေႃ ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸႂ်ႉ (ထၢတ်ႈသီႇ) 1 ထၢင်လူင်၊ ၻီႊၸေႊ 2 ပုင်း၊ ၽုၼ်ႇ 7 ထူင်၊ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 2 ထူင်၊ ၵိူဝ် 1 ထူင်လူင်၊ ၸၢၵ်ႈႁူတ်းယႃ 1 လုၵ်ႈ 25 သႅၼ်

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈၸိူဝ်းယႃႉလုၵွႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင် ဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်လၢႆ
လုင်းၽုၺ်ႇ + ပႃႈၵျႃႇၶမ်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၶဝ်ႈ 2 ပွတ်း 4 ပေႇ၊ ၵွင်ႈယၢမ်း ၼိုင်ႈလဝ်း
လုင်းထူၺ်း + ပႃႈထႅဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း၊
ပႃႈၵွႆႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းမႅင်းၵူၺ်း၊သၢႆၶေႃးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 300,000
လုင်းသူၺ်ႇၶမ်း + ပႃႈၶဵမ် ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၼမ်ႉမၼ်း 1 ပုင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း
လုင်းၸႃႇလိင်ႇ + ပႃႈၵျႃႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် ၶိုင်ႈထူင်ပၢႆ2 ပွတ်း
လုင်းဢွင်ႇဢူၵ်ႉၵထ (ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ) ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၽူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၶႅပ်းထႅမ်ငိုၼ်း/ၵၢတ်ႉ- 47 ၶႅပ်း၊ထီႇဝီႇ 1 လုၵ်ႈ
ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ + ၼၢင်းထုၼ်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၼမ်ႉမၼ်း 5 ၸွႆႉ၊ၵႆႇသွင်တူဝ်
လုင်းပၢင်ႇ + ပႃႈၺုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ပွတ်း
ၸၢႆးဢုင်ႇ + ၼၢင်းလူႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း
သၢင်ႇၽိတ်ႈ + ၼၢင်းလႃႉ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ပေႇ၊ ထီးဝီး 1 လုၵ်ႈ
သၢင်ႇမၢတ်ႈ + ၼၢင်းမူၺ်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၼမ်ႉလႅတ်ႇ 1 ဢၼ်၊ ၾႃႉတုင်းလူင် 1 မၢၵ်ႈ
ၸၢႆးလွတ်ႈ + ၼၢင်းသွႆး ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ထီးဝီး 1 ဢၼ်
လုင်းလိုၼ်း + ပႃႈၼၢင်းယွၼ်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ထီးဝီး 1 ဢၼ်ၼမ်ႉၾႆး 1 ပုင်း
လုင်းၸိၼ + ပႃႈၶွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ထီးဝီးလႄႈဢွၵ်ႉသႅတ်ႉ
လုင်းၼေႇမိင်ႇ + ပႃႈလူႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၾႆးလႅတ်ႇ၊ၽႃႈၶူဝ်း၊ မေႃၶၢင်လူင်
လုင်းၶမ်းလႅင် ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ထီးဝီး 1 ဢၼ်
ၸၢႆးဝႃႇလႃႉ + ၼၢင်းသႅင်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 2 ထူင်
လုင်းၺႃႇ + ပႃႈၼေႃႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိူဝ်ႇၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
လုင်းဢေး + ပႃႈမူး ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈပွတ်း၊ထီးဝီး၊ မေႃလူင်၊ ၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိူဝ်ႇ၊ ၶူဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
လုင်းၺႃႇၼႃႉ + ပႃႈၼေႃႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိူဝ်ႇၶူဝ်းလဵင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
ဢၢႆႈသၢင်ႇၽေႇ +

ၼၢင်းဢိင်ႇ

ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပွတ်း၊ တၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းသႅင်ႇ ၵႃႈၶၼ် 800,000
ပႃႈၵျႃႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ
လုင်းၵျေႃႇ + ပႃႈပီး ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး လႆႈသုမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပွတ်း၊ မေႃႈလူင် 1 လုၵ်ႈ
ၸၢႆးၵေႃးယ + ၼၢင်းသူၺ်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းႁႆး ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေဢိတ်း

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                   +66: (0) 62- 941-9600             (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)

ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ                    +66: (0) 94-638-6759              (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

PDF files: Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ