သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸိုင်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽိုတ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး

ဝၼ်းထိ 15/10/2015

သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸိုင်တၵ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽိုတ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၸူးပိုၼ်ႉတီႈတႆးဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပိုၼ်ႉတီႈသီႇၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်ၶွင်ၸုမ်းတႆးဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းလူင်ပင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,500 ပၢႆၼၼ်ႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တေႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသိပ်းတပ်ႉၵွင်ပၢႆလေႃႇတိုၵ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,500 ပၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်း ယေးလႄႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေၼီပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ် ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈၼီ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း သေႃႉႁူမ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇႁူၺ်ႈလွႆ။ ၼၢင်းယိင်းသီႇၵေႃႉလႆႈၵိူတ်ႇ/လဵင်ႉလုၵ်ႈၽွင်းပႆၢႈသေႃႉႁူမ်ႈ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵိူတ်ႇၼႂ်းထမ်ႈ။ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်လႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇပႃး။မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈလွၼ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်သေတၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢတ်ႇၸၢင်ႈၵဵပ်းသင်လိူဝ်ၼၼ်ႉတႃႇ ၵိၼ်တႃႇယမ်ႉမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းမႆႈၸႂ်တေႉတေႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/10/2015 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸူးငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး)၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်လႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ၊ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်ဝႃႈ ပၢင် တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸမ်ႁိမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/10/2015 ၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇတေႃႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်ပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းထႅင်ႈ။ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈယင်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပွႆႇ ပႅတ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) ႁဝ်းသၢၼ်ၶတ်းလႄႈသေႉၼေးလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ယိုဝ်း ၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းလႄႈလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၽႅၼ်တိုၵ်းၼေႇပျီႇတေႃႇပူၼ်ႉမႃးလႆၢပီဢၼ် ဢၢၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်း လႆၢး မိုဝ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2012 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ဢွၼ်ၼႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပိုၼ်ႉNationwide Ceasefire Agreement (NCA) သေၼႄလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈၼေႇပျီႇတေႃႇဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ဢဝ်သိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁုပ်ႈယိုတ်း ၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉပဵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီမၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယင်းပဵၼ်လႆၢးၸဵၵ်ႇယႅၵ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵုမ်းၵမ်လႄႈ ပၼ်ၼႃႈလီ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁႆၢႉတဵၵ်း တဵင်ၽၢႆႇၼိုင်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ လႆႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်သင်ဝႃႈတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶႂ်ႈႁၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတေႉ ယူႇၸိုင် ထုၵ်ႇ လႆႈ သႄႉသွမ်းလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉၼႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈမိပ်ႇဢီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇ တေႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်း ယိုတ်းလွင်ႈ တိုၵ်ႉၽိုတ်ႉထူဝ်းသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃၸူးထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် ၼႆႉၸွႆႈၽၢၼ်ႇတၢင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်

 1. Shan Human Rights Foundation
 2. Shan State Development Foundation
 3. Shan Sapawa Environmental Organization
 4. Shan Youth Power
 5. Shan Women’s Action Network
 6. Worker Solidarity Association
 7. Migrant Worker Federation
 8. Shan Literature and Culture Society (Chiang Mai)
 9. Shan Literature and Culture Association in Mong Su
 10. Shan Youth Network Group
 11. Shan Youth Power Group
 12. Organizations in Toom toan tai
 13. Shan Refugee Committee
 14. Koong Jor Refugee Committee
 15. Shan Youth Organization
 16. Jao Khur Tai Organization
 17. Shan Students’ Union Chiangmai
 18. Shan Farmers’ Network

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                    +66 (0)81-672-2031           တႆး၊မၢၼ်ႈ၊ဢင်းၵိတ်း

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း                +66 (0)81-603-6655           တႆး၊ထႆး၊ဢင်းၵိတ်း

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                    +66 (0)62-941-9600           တႆး၊ဢင်းၵိတ်း

Shan Burmese English Thai

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ