ၵူၼ်းမိူင်း 600 ၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉမ

ႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး (ၼမ်ႉမ)

ဝၼ်းထိ 29/06/2017

ၵူၼ်းမိူင်း 600 ၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/06/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 30 ဝၢၼ်ႈပၢႆမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉလႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမ။

ပၢင်ယွၼ်းသူးလႄႈသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉၼႆႉမီးသင်ၶႃႇၸဝ်ႈ 15 တူၼ်ဢွၼ်ၼမ်းၼႃႈသေလႆႈၸတ်းၵႂႃႇ တီႈဢွင်ႈတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉဢၼ်ပဵၼ်လႅင်ႇၼမ်ႉတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၼမ်ႉမ။ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ပႃႇမႆႉၼႆႉတႄႇၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း၊သင်ၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်သေႁေႃးလွတ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပႃႇမႆႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပႃႇမႆႉသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်းလုၵ်ႉမႃးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမလႄႈႁိမ်းႁွမ်း3,000 ပၢႆလႆႈၺႃးၽွၼ်းၸႃႉလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ။ႁႆႈၼႃးလႆႈလုၵွႆ၊သၢႆၼမ်ႉၸိူဝ်းလေႃႇလဵင်ႉၼႃးၵေႃႈလုၵွႆလႄႈမီးၶီႈ ၽုၼ်ႇမုၵ်ႉၽုၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈပႃး။

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ၶုတ်းတီႈႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်၊ၸူင်ၶုတ်းတႂ်ႈလိၼ်။လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃးလိၼ်တႅၵ်ႇဢႃႈလူင်းၼႂ်းလိၼ်ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းထၢင်ထၢၼ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2017 ၼႆႉၵေႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်လိၼ်ယူၼ်ႇလူင်းတၢင်းလိုၵ်ႉ 25 ထတ်းတီႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်း ထၢင်ထၢၼ်ႇၼႃးၵုၼ်ထႅင်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈလႄႈမီးၵႂၼ်းၾႆးဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းႁူးလုၵ်း ပိုင်ႈလိၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼိုင်ႈ၊တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆးၼၼ်ႉတႄႉလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2015၊ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းၶုတ်းထူမ်ပၼ်လုၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇလႄႈဢမ်ႇမေးပၼ်ႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်လီၶိုၼ်း။လုၵ်းထၢင် ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၼွင်လူင်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႆႉၵႆႉယၢတ်ႇလူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး (ၼမ်ႉမ) ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပပ်ႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ” ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉမ” ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးထုင်ႉၼမ်ႉမၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး(တီႈၼႆႈ) လႆႈယူႇ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်    

ၼၢင်းလၢဝ်

မၢႆၾူၼ်း     +95 (0) 94-482-088-58

PDF file >>>>>  Shan Burmese English

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ