ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ဝၼ်းထိ 23/08/2018

ဝၢႆးတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သိပ်းဢဵတ်းၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/08/2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် (ၵေႃႊမတီႊ) သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 23 တီႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢၵ်ႇပၢႆ ပႃးၸဵမ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႆႈၼႃး၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၵွင်းမူးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တင်ႈတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး။ မိူဝ်ႈ 2008 တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင်။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းပီ 2014 မႃး ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေလႆႈၶၢႆႉႁႃတီႈယူႇမႂ်ႇ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇတူဝ်လုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းမႃး။

တႄႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၵမ်းၵမ်းလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင်တီႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး တင်ႈတႄႇပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းသဵင်ႇထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈယင်းပႆႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်သင်။

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး(ASSR)ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်တေယႃႉလုၵွႆပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ႁႆႈၼႃးလႄႈ တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွၵ်ႈမၢၵ်ႇဢူဝ်း၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ မၢၵ်ႇဝၢၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၼၼ်ႉ။ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈထႅင်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽေးသၽႃႇဝယွၼ်ႉၽၢႆၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်းလႆႈလုႁၢႆတၢႆလႄႈ ၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လီၵူဝ်လီၽၢၼ်ႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ သင်ဝႃႈၽၢႆတႅၵ်ႇ။ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇသၢင်ႈၽၢႆသေႊပဵၼ်ႊသေႊၼမ်ႉၼွႆႉၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသူၺ်ႊတိတ်ႉသျ်ၾိူမ်ႊ AF ၶၼ်ႊသၢဝ်ႊ (Swedish firm AF Consult) ၶဝ်ၵေႃႉၶပ်းၶိုင်လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဝၢင်းဢွၵ်ႇပိူင်ႁၢင်ႈၽၢင် (Design) ၽၢႆယေးယႂႃႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ (ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ) ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းပီ 2011 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈသေပိူၼ်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆသီႇဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။ ၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ၊ သဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ၵျူဝ်ႊမၼီႊလႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႊၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းဝႆႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်                   +66 (0) 81-672-2031

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း              +95 (0) 9-262-108-062

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                +95 (0) 9-971-879-982

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                  +66 (0) 62- 941-9600

PDF files:>>>  Shan Burmese English 

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ